Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
Dany_
Uytkownik

Postw: 7
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 12.12.2004 23:01:36
Otrzyma³em dzisiaj post od Andrzeja B. [Andrew]
Pozwolê zacytowaæ sobie fragment jego wypowiedzi:

r0;Tak oto nie wytrzyma³em tej jeb... atmosfery panuj±cej w klubie. Nie rozumiem niektórych osób w GKKG, które daj± sob± naprawdê ostro poniewieraæ i obwalaæ siê ciê¿kimi tekstami. Jak ju¿ zaznaczy³em, mo¿na ¿artowaæ, a nawet mo¿na byæ chamem ale wszystko ma swoje granice. Mo¿e to ró¿nica wieku sprawia, ¿e nikt z Juniorów nie zabierze g³osu w tej sprawie. To tak, jakby starszyzna klubu wo³a³a do nas: Chcecie byæ szczerze szanowani! To kupcie sobie psa! Ja jednak nie dam sobie w kaszê dmuchaæ. Teraz na placu boju nie spotkam ju¿ nikogo, kto móg³by zamydliæ mi oczy.r1;


To bardzo powa¿ne s³owa.


S±dze, ¿e spraw± musi zaj±æ siê Komisja ¶ledcza powo³ana przez GKKG do zbadania najwiêkszej afery w historii Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego . Celem komisji jest zbadanie okoliczno¶ci odwo³ania w pa¼dzierniku 2004 roku ówczesnego cz³onka GKKG Andrzeja B. [Andrew]
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=22 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 13.12.2004 09:50:50
No i znowu siê zaczyna.
Zamiast wreszcie zakoñczyæ ten temat to rozdmuchujemy sprawe na nowo. Po co??
Wedlug mnie dobrze sie sta³o ¿e Andrew odszed³, tak jest lepiej i dla nas i dla niego. Ch³opak ma ambicje na rasowego zawodnika xc a nasze niedzielne wypady w niczym nie przypominaj± prawdziwych treningów xc. Poprostu nie pasowa³ do gupy. Tak wiêc krzy¿ na droge, bomba w kieszeñ.
Koniec tematu.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: komisja
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 13.12.2004 13:47:35
Tomson ma racjê . Zakoñczmy te pyskówki chocia¿by jednostronnie, bo poziom naszych wypowiedzi zaczyna zbli¿aæ siê niebezpiecznie do poziomu wpisów gruszczyñskich springerów i innych prawdziwych rowerzystów.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 13.12.2004 14:45:59
Hmm... I co by tu powiedziec na ten temat. Powiem KONIEC!!! rozmow zwiazanych z tematem. Popieram Danego ktory nie wyrazi³ swoich pogladów ale wiem jakie one sa ,Thomsona, Budynia, Prezesa i ca³a reszte która trzyma z GKKG.
Ch³opaczek ma ambicje ale niech sie w nich nie przeliczy (jeszcze ma³o wie na temamt rasowego bikera, ciekawe czy uda mu sie wybic samemu i zaistniec w gronie naprawde "rasowych" bikerów??).I w tym momecie andrwe wchodze ci na ambiche i chce widziec wyniki!!!!, chce zobaczyc jaki ty jestes dobry, co osiagniesz, ile wytrzymasz. Ale zeby cos osiagnaæ to zacznij od pouk³adania sobie w g³owie i zmiany podejscie do innych osob co nie znaczy ze jak tak zrobisz to wrocisz do GKKG.Pozdrowienia dla ca³ego GKKG.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 14.12.2004 19:02:05
smileyNie mia³em zamiaru odpisywaæ na to wszystko, ¿eby¶cie mi znowu nie za³o¿yli bana, ale zaryzykujê. Postaram siê delikatnie.
Do Budynia:
Mog³e¶ zaczekaæ a¿ przeczytasz artyku³ pt. "O sobie samym..." i pó¼niej wylaæ to co my¶lisz. Artyku³ ten jest od dzisiaj u Danyego. A co deo komentarzy, ¿ebym waln±³ g³ow± w ¶cianê to my¶lê, ¿e nie pasuj± do nastroju. I nie bój siê, nie bêdzie mnie w 1 czy 2 ¦wiêto.
Do Matiego:
Kto Wam nagada³, ¿e chcê zostaæ rasowym bikerem?!?! Nigdy nic takiego nie powiedzia³em!!! No ale je¿eli chcecie podawaæ fikcyjne s³owa na forum to ja nie bêdê siê mocniej sprzeciwia³. I kto Ci powiedzia³, ¿e ja chcê wróciæ do GKKG?!?!smiley
Do Thomsona:
Najinteligentniejsza wypowied¼. A ratunkiem dla tych, którzy chc± te¿ je¼dziæ tak jak ja jest podzia³ XC na emerytów i na Open-asów.
Dlaczego wszyscy je¿d¿± w jednej grupie? Przecie¿ niech "Masterzy" kulaj± sobie turystycznie po Biskupinach, Skorzêcinach itp. Tych, którzy teraz s± Juniorami i Openami te¿ kiedy¶ to czeka, wiêc po co robi± to teraz. Na wszystko przyjdzie czas.

Na potwierdzenie tego, ¿e nie jestem bez winy mam i dobrze o tym wiem, mam jeszcze kilka sporych artyku³ów, wiêc mam siê czym broniæ. Ale nie chcê, ¿eby poci±g³o siê to w k³ótniê typu Andrew-HCT.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 14.12.2004 20:33:58
Ja juz tego nie bede dalej rozwleka³. Szkoda s³ow marnowac na tego typa.I prosze reszte Kolegów o nie odpowiadanie na jego wypociny. Pozdro dla GKKG.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
Dany_
Uytkownik

Postw: 7
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 14.12.2004 22:25:43
Wp³yne³o do mnie o¶wiadczenie koñcowe z prawem do publikacji - to kropka nad "i"


"Co¶ o sobie samym, czyli krokodyl Dundee w GKKG

W³a¶ciwie to nigdy nie napisa³em czego¶ tylko o sobie. Przelejê teraz na Microsoft Wordr17;a to, co uwa¿am za istotny kawa³ek historii Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego.
Kiedy w sierpniu 2002 roku rozpoczyna³em w GKKG nowy etap swojego ¿ycia, który wabi³ siê MTB, nikt nie przypuszcza³, ¿e moja osoba wprowadzi tyle zamêtu do klubu.
No a teraz konkrety.
Co z³ego to ... ja.
Tak, to prawda. Wiele niepotrzebnych konfliktów i k³ótni wkrad³o siê w ¿ycie gnie¼nieñskiego MTB za po¶rednictwem Andryr17;ego (czyli mnie). Wszystkich sprzeczek nie pamiêtam, ale wymieniê te najwa¿niejsze i zarazem najwiêksze. Jedn± z powa¿niejszych wojen by³a war z HCT. A wszystko zaczê³o siê od ... no w³a¶nie, nie pamiêtam. W ka¿dym razie by³ to najpowa¿niejszy pojedynek ze wzglêdu na to, ¿e przerzuci³ siê na ca³e GKKG. Z czasem walka objê³a nawet sekcjê freerider17; ow±. Nie mogli¶my nawet my¶leæ o gostkach z HCT, bo mimowolnie zaciska³a nam siê piê¶æ. Wszystko zakoñczy³o siê po pewnym wydarzeniu, którego niestety nie mogê Wam opisaæ. Drugim zamêtem by³ pojedynek Andrew contra M³ody. Tutaj dok³adnie pamiêtam pocz±tek. Ja wys³a³em dyskretnego sms-ka, w którym nie¼le opier... M³odego po pewnym nie³adnym zachowaniu siê na treningu, a ten wyla³ to co my¶li do ksiêgi go¶ci na stronce internetowej GKKG. Nie mog³em odpu¶ciæ publicznego zniewa¿enia. Niestety mam tak± wadê, ¿e nie lubiê jak kto¶ oddaje mi cios z pomno¿on± si³±. Wszystko tak rozpêdzi³o siê w tym przypadku do tego etapu, ¿e ja zacz±³em ¶cigaæ M³odzika po ca³ym Gnie¼nie, a ten stara³ siê mnie unikaæ. Wszystko zakoñczy³o siê po d³u¿szym okresie czasu. Nastêpn± potyczk± by³a wojna ¶wiatowa z Prezesem. W miarê cicha, ale jednak d³ugotrwa³a. Rozpêta³a siê 6 czerwca 2004 roku na Dêbówcu. Pocz±tek by³ cichy, ale krwawy. Postanowi³em odej¶æ z GKKG, jednak na nastêpny dzieñ powstrzyma³ mnie Dany. Tylko dziêki niemu atomówka nie wybuch³a. Walki trwa³y dalej. Przez parê miesiêcy nie mog³em patrzeæ na Prezesa, bo otwiera³ mi siê nó¿ w kieszeni. Na ca³e szczê¶cie okaza³o siê, ¿e czas goi rany. Teraz nie mam PRAWIE nic do zarzucenia przewodnicz±cemu GKKG. Kolejna bitwa to wojna partyzancka z Tomciem Pogromciem. Nienawidzê jego g³upich docinek. Wyj±tkowo ¼le wp³ywaj± na moje komórasy nerwicowe w mózgu. Tomek jest powszechnie uwa¿any w mie¶cie za Predatora, który nigdy nie odpu¶ci. Trochê cyka³em na polu walki, ale jako¶ wszystko siê pouk³ada³o. Bra³em tak¿e udzia³ w pospolitym ruszeniu Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na Stówê. Ch³opak do dzisiaj atakowany jest przez zawodników GKKG g³upimi docinkami. Ten konflikt przypomina trochê wojnê w Czeczenii. Najistotniejszym wydarzeniem dla mnie jest jednak moje odej¶cie z klubu, które mia³o miejsce 30 pa¼dziernika 2004 roku. No i w koñcu w ci±gu ostatnich 24 godzin wszed³em na kark Danyemu. Wys³a³em Mu opis mojej ostatniej niedzieli w klubie. Ostrzega³em, ¿e jest to bardzo ostry tekst, ale nalega³ na przeczytanie go. Wad± tego sprawozdania jest to, ¿e pisa³em je zaraz po s±dnej przeja¿d¿ce. To nie wyjdzie mi na zdrowie. Dany jest za sprytny, ¿ebym wykrêci³ siê z tego sposobami, które zadzia³a³y w poprzednich walkach. Poza tym tutaj sam dostrzeg³em swoj± winê i nie mam zamiaru fa³szowaæ tego, kto zacz±³. Po tym co Dany dla mnie zrobi³ czujê siê teraz g³upio. No ale nie da siê cofn±æ czasu. Zobaczymy jak to wszystko dalej siê potoczy.
U mnie od nowego sezonu zawsze wszyscy MTB- owcy mieli konto zerowe. Tak bêdzie równie¿ na wiosnê 2005. Niestety mój kontakt z GKKG bêdzie znikomo ma³y wiêc sezon 2005 zakoñczy siê z ma³± ilo¶ci± punktów na poszczególnych kontach.
Z up³ywem czasu dochodzê do wniosku, ¿e te wszystkie wojny, konflikty, sprzeczki i k³ótnie by³y tak naprawdê wywo³ane brakiem wydarzeñ podnosz±cych emocje w klubie. Wiara burzy siê, bo siê nudzi. Wiêkszo¶æ tych zawirowañ nie mia³a sensu i by³a zupe³nie niepotrzebna. No ale co siê sta³o, to siê nie odstanie. Nadal uwa¿am jednak, ¿e moje odej¶cie z Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego nie by³o nieprzemy¶lanym posuniêciem. To wydarzenie stanowi jedyny wyj±tek w tych wszystkich konfliktach. Reszta z czasem odejdzie w zapomnienie. Z wyj±tkiem tych zaj... wypadów do Ameryki, Poznania, dooko³a jez. powidzkiego i wielu innych cudownych miejsc.
Zapytacie pewnie, dlaczego to napisa³em? Po prostu czu³em tak± potrzebê. Nie chcê obwiniaæ tylko innych osób. Przecie¿ wina nigdy nie le¿y po jednej stronie. ¯a³ujê tych wszystkich z³ych rzeczy, które wlecia³y przeze mnie do GKKG. Szkoda, ¿e pewnie nigdy nikt z klubu nie pomy¶li o mnie z bananem na twarzy. W pamiêci wszystkich pozosta³em jako z³y i wredny zawodnik, który tak naprawdê nigdy nie by³ lubiany."


Dany_
Jest to kawa³ dobrej, historycznoliterackiej roboty.
A tak powa¿nie to ch³opak zachowa³ siê honorowo.
Zawsze jest trudno pisaæ o sobie samym obiektywnie.
S±dzê, ¿e warto zawiesiæ broñ w koñcu id± ¶wiêta.


http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=22 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 15.12.2004 11:01:31
Budyñ dobrze prawi, daæ mu wódki! smiley
W±tpie jednak ¿eby Andrew chia³ wróciæ do klubu, wydaje mi siê ¿e powy¿szy tekst mia³ byæ ostatecznym, pokojowym (!) po¿egnaniem z GKKG.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ??????????
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 15.12.2004 11:44:59
Nastêpn± potyczk± by³a wojna ¶wiatowa z Prezesem. W miarê cicha, ale jednak d³ugotrwa³a. Rozpêta³a siê 6 czerwca 2004
roku na Dêbówcu. Pocz±tek by³ cichy, ale krwawy. Postanowi³em odej¶æ z GKKG, jednak na nastêpny dzieñ powstrzyma³ mnie Dany.
Tylko dziêki niemu atomówka nie wybuch³a. Walki trwa³y dalej. Przez parê miesiêcy nie mog³em patrzeæ na Prezesa,
bo otwiera³ mi siê nó¿ w kieszeni. Na ca³e szczê¶cie okaza³o siê, ¿e czas goi rany. Teraz nie mam PRAWIE nic do
zarzucenia przewodnicz±cemu. ????????????????????????????????????????????????
smiley


prez

Edytowane przez thomson dnia 15.12.2004 21:15:56
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 15.12.2004 18:08:15
"...Kiedy w sierpniu 2002 roku rozpoczyna³em w GKKG nowy etap swojego ¿ycia, który wabi³ siê MTB..."smiley

Co¶ krótki ten etap twojego ¿ycia zwi±zany z MTB.

I ty masz czelno¶æ wybijaæ siê ponad innych ( tymi tekstami, zachowaniem..., we¼ przyk³ad i ucz siê od Jarka Kantowskiego i nie chodzi mi tu o Jego treningi lecz o podej¶cie do innych osób ).
Którzy je¿d¿± o wiele d³u¿ej od ciebie 10-15 lat a co niektórzy i d³u¿ej, owszem jeszcze w tamtych czasach ¿adnego klubu nie by³o ale by³a grupa ludzi która je¼dzi³a na rowerach. Powiniene¶ byæ szara myszka i znaæ swoje miejsce w szeregu!!!.
Koniec tematu wejd¼my na drogê pokojow±, jak powiedzia³ Dany id± ¦wiêta.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 27.12.2004 17:36:54
normalnie skaczeta se do garde³ a¿ iskry lec±!!! Conajmniej jakbym transmisjê z obrad sejmu ogl±da³. Panowie - luzik!!! Chcia³ ch³opak odej¶æ - odszed³, chce sobie pokrzyczec niech krzyczy, a wy tylko go do tego prowokujecie. Lepiej o pogodzie pogadaæ!!


http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 28.12.2004 09:28:20
Jak± pogode zapowiadaja na rok 2005. hmmmsmiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 28.12.2004 14:45:17
s±dz±c po tematach na forum to zapowiada sie burzowo smiley Na razie to chyba nad GKKG nadci±gna³ ten tropikalny huragan Andrew czy jako¶ taksmiley


http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 28.12.2004 15:23:28
Zapowiada siê ciekawie?!smiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Do grubasa budyniasa.
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 29.12.2004 13:18:42
Facet w tym co Thomson usun±³ tak Ciê opier... jak jeszcze nikogo. Nawet za czasów sprzeczki z M³odym nie lecia³y takie teksty. I nie czekaj na bana dla mnie bo tobie on siê bardziej nale¿y ni¿ mnie. P.S. Obi³o mi siê o uszy, ¿e na ¶wi±tecznym wypadziku odpu¶ci³e¶ sobie kilka podjazdów, bo siê mêczy³e¶. Faceciku, poziom w GKKG ro¶nie, a Ty turlasz siê w dó³. Wiem, ¿e chcesz mnie sprowokowaæ do u¿ywania wulgarnych s³ów, ale nic z tego, nie bêdê siê wysila³ bo i tak Webmajster to usunie (i s³usznie). Szkoda tylko, ¿e nie zd±¿y³e¶ przeczytaæ tego co napier... na twój temat. Mo¿e koledzy Ci opowiedz±.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Do cieniasa andriejasa...
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 29.12.2004 15:55:43
*


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 08.02.2005 10:55:12
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 30.12.2004 11:26:47
I w tem Poszlismy z ca³± nasz± "ferajn±" do domku babki Jagi który sta³ na kurzej nó¿ce na niewielkim pagórku. Posesja tej babki by³a ogrodzona szprychami "DT SWISS" (oczywi¶cie 2.0-1.5mm) powi±zanymi link± chamulcow± marki "TOLL". Zbli¿yli¶my siê do drzwi które pochodzi³y ze statku kosmicznego SKY LUCK_ERA. Zadzwonili¶my naszym srebrnym dzwonkiem marki ROMET i po pewnym czasie wysz³a........ . Baba Jaga wygl±da³a jak...... ma³y zielony trol skrzy¿owany z Michael-em Jakson-em.


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.

Edytowane przez spidi dnia 30.12.2004 12:18:39
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 30.12.2004 12:59:21
spidi napisa³:
I w tem Poszlismy z ca³± nasz± "ferajn±" do domku babki Jagi który sta³ na kurzej nó¿ce na niewielkim pagórku. Posesja tej babki by³a ogrodzona szprychami "DT SWISS" (oczywi¶cie 2.0-1.5mm) powi±zanymi link± chamulcow± marki "TOLL". Zbli¿yli¶my siê do drzwi które pochodzi³y ze statku kosmicznego SKY LUCK_ERA. Zadzwonili¶my naszym srebrnym dzwonkiem marki ROMET i po pewnym czasie wysz³a........ . Baba Jaga wygl±da³a jak...... ma³y zielony trol skrzy¿owany z Michael-em Jakson-em.


MARIAN FLUDER - ostatnia osoba która mo¿e jeszcze tobie pomóc....


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: kochacie siê chlopaki ? czy co?
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 31.12.2004 12:18:25
do Andrzeja i Micha³a .

...trudno tak. razem byæ nam ze sob± ,a bez siebie nie jest l¿ej .
Trzeba dbaæ o tê mi³o¶æ ,nie wolno straciæ jej ..."
tak trzymaæ ch³opaki lubimy jak siê wymieniacie zdaniami na forum .smiley

wszystkiego najlepszego w Nowym 2005 ROKU
nie zapomnijcie o GKKG ,BO GDZIE BY£OBY TAK DO KITU JAK NIE TU smiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komisja ¶ledcza w sprawie odej¶cia Andrzeja B. ?
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 31.12.2004 13:45:27
Do koñca roku zosta³o oko³o 9 godzin z hakiem. Budyñ dziêkujemy za szczodro¶æ. Czy w 2005 roku urozmaicisz forum i bedziesz nêkaæ Andrzeja. Na te i kilka innych pytañ odpowiedzi udziel± specjali¶ci z Pentagonu.

Z Waszyngtonu specjalnie dla GKKG
Mariusz Max Kolonko.


Do Andrzeja B.

By³ deszczowy, 31 dzieñ grudnia 2004 ,Hitler i Stalin Nadal nie ¿yli ,Andrzej B szykowa³ siê do ofensywy na budynia............
resztê przeczytacie w ksi±¿ce Bogus³awa Wo³oszañskiego "Sensacje XX Wieku".


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>