Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Szczyrk- zbieranie podpisów, petycja, WA¯NE
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 20.10.2006 16:47:23
Hej, chcemy siê w³±czyæ w zbieranie podpisów pod petycj± o utworzenie legalnych tras zjazdowych w Szczyrku. Nasz kolega Pawe³, mocno siê zanga¿owa³ w ca³± akcjê i przys³a³ nam listê, na której mo¿na sk³adaæ podpisy na znak poparcia. Na podobne listy bêd± wpisywaæ siê ludzie z ca³ej Polski.
Pawe³ poprosi³ ¿eby¶my pozbierali podpisy równie¿ w Gnie¼nie, gdzie spo³eczno¶æ rowerowa wcale nie jest taka ma³a. Oczywi¶cie podpisy mog± sk³adaæ równie¿ osoby nie zwi±zane w ¿aden sposób z rowerami.
Do:
Burmistrza Miasta Szczyrk
Ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

Nadle¶nictwo Bielsko
Ul. Kopytko 13 Wapienica
43-382 Bielsko-Bia³a

Centralny O¶rodek Sportu Centrala w Warszawie
Ul. £azienkowska 6a (TORWAR)
00-449 Warszawa

O¶rodek Przygotowañ Olimpijskich w Szczyrku
43-370 Szczyrk
Ul. Pla¿owa 8

Szczyrk jest miastem, które niew±tpliwie jest jednym z najpiêkniejszych miejsc w Polsce, odwiedzanym przez tysi±ce turystów- Amatorów Pieszych wycieczek, Sportów górskich oraz ludzi zainteresowanych piêknem i atrakcyjno¶ci± tego kurortu. Do dyspozycji s± przepiêkne i malownicze szlaki turystyczne, wiele szkó³ek sportów zimowych i letnich uprawianych w górach. Powstaj± do tego celu ró¿ne zaplecza sportowe jak nartostrady, l±dowiska paralotniarskie parki linowe i inne atrakcje. I w³a¶nie w tym celu Nasz Klub wystêpuje z pro¶ba o poparcie nowo rozwijaj±cej siê dyscypliny sportu, jak± jest Downhill (Zjazd rowerowy), oraz Projektu powstania specjalistycznych tras zjazdowych na górze Skrzyczne które mog³yby rozwijaæ wielki potencja³ tkwi±cy w tej dyscyplinie kolarstwa.
Obecnie je¼dzimy po le¶nych drogach i szlakach czêsto dzielonych razem z turystami pieszymi, którym nie rzadko przeszkadza nasza obecno¶æ. W³a¶nie z tego powodu tworz± siê niejasno¶ci i wa¶nie.
W zwi±zku z wynikaj±cym sporem pomiêdzy turystami pieszymi a Zjazdowcami pragniemy, aby, na Skrzycznym powsta³y wydzielone trasy do uprawiana downhillu, które nie kolidowa³yby z turystyka piesz±, tak, aby wszyscy byli zadowoleni.
Powstanie takich tras nie do¶æ, ¿e za¿egna spory, ograniczy samowolne wytyczanie nowych szlaków, które czasem niszcz± przyrodê, to jeszcze bardziej podniesie turystyczn± atrakcyjno¶æ miasta.

Z uszanowaniem ni¿ej podpisani: Mieszkañcy, Tury¶ci i Klubowicze.


Trzeba zorganizowaæ spotkanie na którym wszyscy chêtni bêd± mogli siê wpisaæ. Moja propozycja to ¦RODA godz. 18.00 na torze, ale piszcie czy wam pasuje. Liczy siê ka¿dy podpis, wiêc je¿eli kto¶ bêdzie bardzo chcia³ to prosze kontaktowaæ siê z Ma³ym (603077880) bo on ma liste, ale najlepiej jak wszyscy przyjad± na zbiórkê.
Wa¿na sprawa - ka¿dy musi podaæ swój PESEL, wiêc zabraæ dowody.
Gor±co wszystkich zachêcamy, gdy¿ w Szczyrku s± ¶wietne trasy, które jednak mog± zostaæ zamkniête dla rowerzystów, a tego by¶my nie chcieli.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Szczyrk- zbieranie podpisów, petycja, WA¯NE
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 23.10.2006 18:36:24
ZBIÓRKA W ¦RODE 25.09 NA TORZE W GODZ. 17.00-19.00 !
Liczymy na Was !"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>