Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Rajd rowerowy w Niechanowie
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 17.05.2007 14:59:25
Zabierzcie smiley mamê, tatê, ¿onê, mê¿a, córkê lub syna smiley. Ostatecznie mo¿e byæ - szwagier lub kuzyn - i przyjed¼cie do Niechanowa 3 czerwca na godzinê 10:00.
Bêd± nagrody, upominki itp. Typowy relax, zadnego hardcore.

Z A P R A S Z A M ! ! ! smiley smiley smiley

regulamin w za³±czeniu:

Niechanowski Rodzinny Rajd Rowerowy

1. Organizatorzy:
- Urz±d Gminy Niechanowo,
- Dyrektor Szko³y Podstawowej w Jarz±bkowie.

2. Cel imprezy:
- popularyzacja kolarstwa w¶ród mieszkañców gminy,
- promocja roweru, jako sposobu na spêdzenie wolnego czasu.

3. Termin i miejsce rajdu:
- rajd odbêdzie siê w dniu 03. 06. 2007r.,
- rajd odbêdzie siê na terenie gminy Niechanowo (start i meta usytuowane bêd± na terenie Szko³y Podstawowej w Niechanowie),
- zapisów na listê startow± mo¿na dokonaæ na 30 minut przed startem,
- biuro zawodów czynne od godz. 09:00.

4. Warunki uczestnictwa:
- rajd ma charakter otwarty,
- w rajdzie mog± braæ udzia³ wy³±cznie osoby powy¿ej 10 roku ¿ycia (dla osób niepe³noletnich zaleca siê posiadanie karty rowerowej)
- prawo startu maj± minimum 3 osobowe reprezentacje rodzin (obowi±zkowo kobieta),
- zaleca siê posiadanie kasku rowerowego,
- kapitan powinien okazaæ dowód to¿samo¶ci i uzasadniæ pokrewieñstwo pozosta³ych cz³onków zespo³u (szeroko pojêtej rodziny).

5. Ubezpieczenie:
- uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ (opiekê nad niepe³noletnimi uczestnikami rajdu sprawuj± ich pe³noletni opiekunowie).
- organizatorzy zalecaj± uczestnikom ubezpieczenie siê od nastêpstw nieszczê¶liwych wypadków podczas rajdu.
- zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzie¿± b±d¼ zniszczeniem nale¿y do obowi±zków ka¿dego uczestnika i organizatorzy nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za tego typu przypadki.

6. Zasady rozgrywania zawodów:
- dru¿yny startuj± ze startu wspólnego,
- rajd odbywaæ siê bêdzie po drogach publicznych (asfalt, szuter) z otwartym ruchem drogowym. Uczestnicy przyjmuj± na siebie odpowiedzialno¶æ za poruszanie siê tymi drogami zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego,
- aby zostaæ klasyfikowanym w rajdzie nale¿y przejechaæ rowerem po wyznaczonej trasie, a ponadto braæ udzia³ w konkurencjach dodatkowych.
- uczestnikom zabrania siê:
- skracania wyznaczonej trasy,
- dokonywania wymiany roweru,

7. Godzina startu r11; 10:00. Dystans oko³o: 20 km

8. Nagrody:
- zostanie przyznany puchar dla najm³odszego i najstarszego uczestnika rajdu,
- w¶ród wszystkich uczestników, którzy ukoñcz± zawody zostan± rozlosowane nagrody i upominki.

9. Postanowienia ogólne:
- brak znajomo¶ci regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowieñ,
- w kwestiach spornych decyzja sêdziego g³ównego jest ostateczna,
- ewentualne zmiany dotycz±ce zasad rozgrywania rajdu a wynikaj±ce w ostatniej
chwili, bêd± podane zawodnikom do wiadomo¶ci tu¿ przed startem przez przedstawiciela Komisji Sêdziowskiej.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 17.05.2007 15:05:30
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Rajd rowerowy w Niechanowie
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 17.05.2007 17:12:47
W Jarz±bkowie kiedy¶ spa³em w tej szkole na pieszym rajdzie smiley
Obawiam siê, ¿e u mnie w rodzinie nie bêdzie kompletu do startu smiley No i ja nadal bez bika. Ale dobrze, ¿e sport sie promuje, widzê, ¿e z roku na rok takich imprez jest coraz wiêcej i oby tak dalej.
I mo¿e co¶ w fr kiedy¶ bêdzie smiley


Always hardcore smiley

Edytowane przez Bombell dnia 17.05.2007 19:22:21
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Rajd rowerowy w Niechanowie
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 21.05.2007 07:27:01
Ekipa rodzinna (w szerokim tego s³owa znaczeniu) zmontowana. Je¿eli tylko znowu nie wyst±pi± jakie¶ niespodziewane okoliczno¶ci, które nie pozwol± mi przyjechaæ to siê stawimy.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 21.05.2007 07:27:25
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Znowu w ¿yciu mi nie wysz³o ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 03.06.2007 17:49:28
Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda !!!
Pogoda nie dopisa³a i rajd siê nie odby³ - nie by³o ani jednego lokalnego amatora - có¿ kolarstwo to sport dla wytrwa³ych.

Nie znaczy to jednak, ¿e impreza okaza³a siê kompletnym niewypa³em. Honor rajdu uratowa³ GKKG - by³o nas trzech, oraz troje niezrzeszonych. objechali¶my ca³± trasê - by³o mi³o i przyjemnie. Mimo ch³odu i zachmurzenia po raz kolejny okaza³o siê, ¿e na rower nie ma z³ej pogody - jest tylko z³e ubranie.

Dziêki wszystkim za udzia³ - pozdrawiam Buniê, Reniê, JOzzego, 8-smego, Qbê.

A oto dowód http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17aedeb3bff7618d.html


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez thomson dnia 03.06.2007 18:40:35
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Rajd rowerowy w Niechanowie
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 03.06.2007 18:22:21
Potwierdzam s³owa Darka - by³o mi³o i przyjemnie.
Wielkie dziêki wszystkim za mi³o spêdzony czas smiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 03.06.2007 18:23:45
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>