Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 12 z 13 << < 9 10 11 12 13 >
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
beny1111
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 60
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.11.07
Dodane dnia 29.02.2008 20:52:23
no oko³o 10 osób by³o fajnie.zapraszam na kolejna mase

pozdro smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 29.02.2008 21:53:05
mi sie podoba³o-nawet utarczki s³owne z samochodziarzami by³ysmileyFrekwencja ¶rednio,ale przecie¿ to jako¶æ siê liczy!!!


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 29.02.2008 22:10:17
Dok³adnie tak! liczy siê jako¶æ;d A ten gostek na warszawskiej to sie bardzo wysili³ z tym nieartuku³owanym tekstem, hehsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 29.02.2008 23:06:54
Trochê nie wysz³y smiley http://picasaweb.google.com/Ruddbike/MasaKrytyczna29022008/
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
44
Uytkownik

Postw: 28
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 25.06.07
Dodane dnia 29.02.2008 23:32:06
Thomson - by³em w szoku, ¿e Ciê nie by³o. Ilekroæ by³em to Ty zawsze by³e¶ smiley Mi siê dzi¶ trochê spieszy³o. Szkoda, ¿e wci±¿ nas tak ma³o, ale w sumie nie ma ¿adnej reklamy. Od nastêpnej Masy warto by³oby ju¿ jednak co¶ przygotowaæ. Pogoda siê poprawia, ludzie krêc± siê ju¿ na 2 kó³kach, wiêc powinni¶my to wykorzystaæ. Pozdrawiam! Do zobaczenia za miesi±c!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
44
Uytkownik

Postw: 28
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 25.06.07
Dodane dnia 29.02.2008 23:34:03
PS. Zdjêcia s± fajne!! smiley nie wiedzia³em, ¿e mi tak ko³a b³yszcz± smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 01.03.2008 13:21:25
Dzisiaj rozmawia³em z kumplem, zatwiardzia³ym kierowc±smiley zaczêli¶my wymieniaæ pogl±dy na temat sensowno¶ci masy krytycznej, i powiem szczerze w pewnym momencie da³ mi taki argument przeciwko masie, ¿e nie mia³em co mu odpowiedzieæ. Chodzi³o o to, ¿e stwierdzi³, ¿e je¶li chcieliby¶my mieæ ¶cie¿ki rowerowe w Gnie¼nie (bo o to przecie chodzi w masie, no nie?smiley ), to najpierw powinny¶my udaæ siê do w³adz miasta z oficjalnym pismem..Moje pytanie wiêc jest takie, dla "starych wyjadaczy" tego forumsmiley : czy kiedykolwiek kto¶ próbowa³ w tej kwestii co¶ zdzia³aæ u naszej szanownych w³adz??
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.03.2008 13:49:24
Owszem, ale dawno temu. By³a petycja, która mia³a byc przekazana Prezydentowi, który mia³ równie¿ pojawiæ sie na rowerze. Oczywi¶cie siê nie pojawi³ mimo zapewnieñ. Czy petycja zosta³a zaniesiona/wys³ana w innym terminie tego nie wiem na pewno, ale my¶le ¿e tak.

My¶lê, ¿e w Masie nie chodzi tylko o ¶cie¿ki rowerowe, ale równie¿ a mo¿e przede wszystkim o zwrócenie uwagi kierowców na to ¿e rowerzysta to te¿ pe³noprawny uczestnik ruchu. ¦cie¿ki nie by³by potrzebne gdyby¶my na drogach mogli czuæ siê bezpiecznie, a jak jest wszyscy wiemy... To czy Masa to w³a¶ciwa forma zwracania na siebie uwagi jest kwestia kontrowersyjna, ale chyba lepsze to ni¿ nic...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 01.03.2008 13:50:12
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 01.03.2008 14:12:44
Zgadzam sie z tym co mówi Thomson, a wczorajsz± mase obserwowa³em z pozycji pieszego i musze przyznaæ, ¿e by³o g³o¶no i napewno ta forma zwracania na siebie uwagi jest skuteczna bo by³o was s³ychaæ juz z daleka ;P


Always hardcore smiley
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 01.03.2008 19:42:21
My¶lê ¿e masa ma sens w³a¶nie wtedy, gdy przy jej okazji nosi siê petycje do w³adz miasta i pokazuje siê mo¿liwe zmiany w planach budowy nowych dróg, by by³y one przyjemniejsze dla nas rowerzystów. I w³a¶nie tak dzia³a ona we wszystkich miastach w Polsce (albo w wiêkszo¶ci), ma pokazaæ w³adza, ¿e rowerzy¶ci te¿ maj± prawo decydowaæ o wygl±dzie miasta, a to ¿eby¶my byli bezpieczni niestety nie zale¿y jedynie od dobrej woli kierowców, ale i od dróg po których siê poruszamy i choæ wielu z was powie, ¿e nam "góralom" niepotrzebne s± ¶cie¿ki, to przecie¿ walczymy o ogó³ spo³eczno¶ci i bezpieczeñstwo wszystkich.

To na tyle mojego przyd³ugiego wywodusmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 02.03.2008 11:22:57
zgadzam siê z tym co powiedzia³ Cup, po dniu rozmy¶lañ ta ten temat doszed³em do wniosku ¿e jedna petycja to by³o za ma³o, zrreszt± w takich sprawach trzeba "byæ upierdliwym" w stosunku do w³adz miastasmiley My¶lê ¿e powinni¶my zaj±c siê t± spraw±, ja chêtnie siê przy³±cze, je¶li tylko móg³bym zrobiæ co¶ po¿ytecznego, jednak nie mam do¶wiadczenia w tych sprawach - przyda³a by siê wiêc rada kogo¶ bardziej do¶wiadczonego. Mam nadziejê ¿e poruszony tutaj przeze mnie w±tek nabierze rozpêdu i pomy¶limy nad nim powa¿niesmiley POzdrower!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
xomer
Uytkownik

Postw: 12
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 22.02.08
Dodane dnia 06.03.2008 16:49:11
beny1111 napisa³/a:
no by³o wspaniale.Ej xomer masz mo¿e gg jak tak to dobrze.Pozdrosmiley

zapraszam na www.narowerze.dbv.pl


Nie wiem czy moge na oficjalnym forum napisac, ale chyba nie dostane ostrze¿eniasmiley gg:2938798
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
beny1111
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 60
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.11.07
Dodane dnia 06.03.2008 17:02:30
no mo¿na powiedzieæ ,ze wystrzeli³em z tym pytanie.smiley wiêcej sie to ju¿ nie powtórzysmiley
ale nie mog³em sie inaczej skontaktowaæsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 07.03.2008 20:48:23
Przypominam, ¿e na naszej stronie istniej mo¿liwo¶æ wysy³ania Prywatnych Wiadomo¶ci do innych u¿ytkowników


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
walus
Uytkownik

Postw: 4
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.02.08
Dodane dnia 11.03.2008 05:59:43
No witajcie!!! Przez pewien czas nie dawa³em znaku ¿ycia. Zapomnia³em o tej suuuper stronce. My¶lê, ¿e ju¿ nied³ugo przyjadê na masê, tylko musze wymieniæ opony przy moim rowerze.smiley


POZDROWER!!!!
smiley smiley smiley smiley smiley smiley smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 26.03.2008 15:53:56
Pojutrze jubileuszowa masa!!!S± jacy¶ chêtni?


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 26.03.2008 16:18:20
Oczywi¶cie ¿e s±
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 26.03.2008 18:03:55
Ja oczywi¶cie siê pojawiêsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
44
Uytkownik

Postw: 28
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 25.06.07
Dodane dnia 27.03.2008 14:49:16
Mnie tym razem nie bêdzie, ale napiszê do znajomych - mo¿e siê znów kto¶ pojawi. Pozdrawiam i uwa¿ajcie kierowców smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
beny1111
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 60
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.11.07
Dodane dnia 27.03.2008 16:13:20
siemanko.dawno ju¿ tutaj nie by³em ale teraz postaram sie czê¶ciej wbijaæ.Na masie oczywi¶cie bêdê,mo¿e przybêdê z osoba towarzysz±c±.Zrobi³em tak¿e trochê naklejek i ma³ych ulotek.Kto¶ jest chêtny aby pomóc mi to rozdawaæ

pozdrowersmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 12 z 13 << < 9 10 11 12 13 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>