Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Cross MTB - Kopczyn 2007 - 07.10.2007
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 31.08.2007 18:57:35
Regulamin

1. Cel zawodów
1) Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.
2) Promowanie miasta Mogilna i Powiatu Mogileñskiego
3) Propagowanie zdrowego trybu ¿ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
4) Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Nazwa imprezy
Cross MTB - Kopczyn 2007

3. Organizator
Mogileñskie Towarzystwo Cyklistów

4. Termin i miejsce zawodów
Miejscowo¶æ Kopczyn 7.10.2007

5. Warunki uczestnictwa
1) Dokonanie osobistego zg³oszenia w Biurze Zawodów,
2) Dokonanie op³aty startowej :
M³odzie¿ do lat 18 op³ata startowa 5 z³otych
Uczestnicy we wszystkich kategoriach powy¿ej 17 roku ¿ycia op³ata startowa 10 z³
Organizator, wszystkie osoby z nim wspó³pracuj±ce, a tak¿e osoby zwi±zane z przeprowadzeniem i organizacj± wy¶cigu nie ponosz± odpowiedzialno¶ci wzglêdem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i maj±tkowe, które wyst±pi± przed, w trakcie lub po wy¶cigu. Uczestnicy startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ. Uczestnicy ponosz± odpowiedzialno¶æ cywiln± i prawn± za wszystkie szkody. Przez akceptacjê niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekaj± siê prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody zwi±zanej z zawodami. Przyjmujê do wiadomo¶ci, ¿e w razie wypadku nie mogê wnosiæ ¿adnych roszczeñ w stosunku do organizatora. Przyjmujê do wiadomo¶ci, ¿e nale¿y przestrzegaæ zarz±dzeñ s³u¿b porz±dkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam siê z warunkami uczestnictwa i zg³aszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.
W przypadku startu m³odzie¿y poni¿ej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez z³o¿enie podpisu.
Podpisanie listy startowej jest równoznaczne z nastêpuj±cym o¶wiadczeniem: "Zdjêcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moj± osob±, a tak¿e wyniki z moimi danymi osobowymi mog± byæ wykorzystane przez prasê, radio i telewizjê. Swoim podpisem zapewniam, ¿e zapozna³em siê z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów."
Prawo do startu maj± osoby, które ukoñczy³y 18 lat, a m³odsi za pisemn± zgod± rodziców lub opiekunów prawnych.
Ka¿dy uczestnik startuje na w³asn± odpowiedzialno¶æ (w przypadku zawodników niepe³noletnich na odpowiedzialno¶æ rodziców lub prawnych opiekunów).
KA¯DY ZAWODNIK JEST ZOBOWI¡ZANY DO JAZDY W KASKU !!!

6. Program zawodów i zapisy
Biuro wy¶cigu zlokalizowane bêdzie na linii startu w miejscowo¶ci Kopczyn.
Zapisy odbêd± siê w dniu wy¶cigu w godzinach 9.00 - 10.00
Ka¿da kategoria wiekowa startuje osobno 5 minut po zakoñczeniu wy¶cigu przez kategoriê , która znajduje siê na trasie .
Start pierwszej kategorii tj. m³odzie¿ szkolna 12 - 15 lat + kobiety OPEN - godzina 10.30

7. Dystanse i kategorie wiekowe :
- m³odzie¿ szkolna od 12 - 15 lat - 2 okr±¿enia
- m³odzie¿ od 15 - 17 lat - 3 okr±¿enia
- elita 18 - 39 lat - 6 okr±¿eñ
- masters 39 lat i wiêcej - 4 okr±¿enia
- kobiety OPEN - 2 okr±¿enia - start razem z kategori± ( m³odzie¿ szkolna 12 - 15 lat )
Trasa bêdzie oznakowana, na sta³e zabezpieczona przez s³u¿bê porz±dkow± organizatora.
Zawodnicy podczas wy¶cigu zobowi±zani s± do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia siê z nale¿ytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sêdziów, organizatorów, s³u¿b porz±dkowych oraz medycznych na trasie maratonu. Zawodnicy zobowi±zani s± do zachowania kultury osobistej (w szczególno¶ci do nie u¿ywania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania ¶rodowiska naturalnego.

8. ¦wiadczenia dla zawodników
W ramach op³aty startowej zawodnik otrzymuje:
- zabezpieczenie medyczne
- ciep³y posi³ek po zakoñczeniu zawodów
- puchary za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 1-6 ( mo¿liwo¶æ wyst±pienia nagród rzeczowych )

9. Ruch drogowy
Wy¶cig odbywaæ siê bêdzie po drogach polnych i le¶nych przy ograniczonym ruchu drogowym.Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

10. Kary
Komisja Sêdziowska w porozumieniu z Organizatorem mo¿e zas±dziæ nastêpuj±ce kary:
» Upomnienie.
» Dyskwalifikacja.

11. Ochrona ¶rodowiska naturalnego
Zawodnicy musz± szanowaæ ¶rodowisko naturalne i bezwzglêdnie nie mog± zanieczyszczaæ trasy wy¶cigu. Za¶miecanie trasy wy¶cigu karane bêdzie dyskwalifikacj±. Nie wolno u¿ywaæ szklanych pojemników w pobli¿u i na trasie zawodów.

12. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za wypadki losowe zaistnia³e podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Ka¿dy uczestnik bierze udzia³ w zawodach na w³asn± odpowiedzialno¶æ.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomo¶ci regulaminu nie bêdzie uznawany jako wyt³umaczenie.
Osoby bez numerów startowych poruszaj±ce siê na rowerach po trasie maratonu bêd± usuwane z trasy przez obs³ugê techniczn± , a osoby z numerami nie bior±ce w danej chwili udzia³u w wy¶cigu bezwzglêdnie dyskfalifikowane!!!
Wy¶cig odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania imprezy w zwi±zku z wyst±pieniem klêsk ¿ywio³owych lub innych uznawanych za dzia³anie "si³y wy¿szej".
Wszyscy zawodnicy proszeni s± o nie za¶miecanie trasy maratonu i szczególn± troskê o ¶rodowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udzia³u w imprezie Organizator nie wyp³aca zwrotu wpisowego.
Uczestnik Maratonu wype³niaj±c i podpisuj±c Kartê Zg³oszeniow± akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Wy¶cigu i wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator z Sêdzi± G³ównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
Wszelkich informacji zwi±zanych z wy¶cigiem mo¿na uzyskaæ kontaktuj±c siê z Maciejem Wich³aczem tel 600 - 24-75-80
Stron± wy¶cigu jest www.mogilno.pl , patronat medialny bêdzie sprawowa³ Tygodnik Pa³uki!!!

ZAPRASZMY I ¯YCZYMY SPORTOWEJ RYWALIZACJI !!!

MTC MOGILNO


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 31.08.2007 19:09:09
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Cross MTB - Kopczyn 2007 - 07.10.2007
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 06.10.2007 05:39:39
Tak dla przypomnienia to wy¶cig ju¿ jutro.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Cross MTB - Kopczyn 2007 - 07.10.2007
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 06.10.2007 09:06:40
Mo¿e co¶ wiêcej, oprócz regulaminu.

Jak dojechaæ na miejsce startu?
Jaki to jest typ imprezy (bardziej przypomina Thule na Cytadeli czy nasz Dêbówiec lub Jankowo)?
i inne takie tam ...

Mam nadziejê, ¿e do zobaczenia jutro - pozdrawiamDopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Cross MTB - Kopczyn 2007 - 07.10.2007
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 06.10.2007 09:55:31
Jak dojechaæ na miejsce startu?

http://mapa.szukacz.pl/?&nc=52.66352&ec=17.90423&n=52.67285&e=17.88048&z=3&t=WYBRANY%20PUNKT&poi=130

Jaki to jest typ imprezy (bardziej przypomina Thule na Cytadeli czy nasz Dêbówiec lub Jankowo)?

Bardziej pod Thule idzie - masz 5 km pêtlê przez lasy i pola i jedziesz j± okre¶lon± ilo¶c razy. Trasa jest raczej prosta - ¿adnych karko³omnych miejsc chyba nie ma. Teren pagórkowaty wiêc ca³y czas delikatnie pod górkê lub delikatnie z górki smiley


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 06.10.2007 09:55:53
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Cross MTB - Kopczyn 2007 - 07.10.2007
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 07.10.2007 14:17:26
A mia³o byæ tak piêknie smileysmileysmiley

Niestety awaria (pana)smiley i po zawodach. Przejecha³em pierwsze okr±¿enie z aspiracjami na 4/5 miejsce a tu "trach" i pechowy koniec. Niestety tak bywa.

Ogólnie zawody ciekawe - lubiê takie mniejsze imprezy (szkoda, ¿e w tym roku nie odbêdzie siê wy¶cig w Balczewie). Jest trochê mniej "blichtru" atmosfera prawie rodzinna, a trasa wcale nie taka prosta (spokojnie mog³a by dostaæ kwalifikacje WLM).

Niestety, odwa¿ê siê napisaæ "jak zwykle" z Gniezna by³em sam. Ale có¿ nasze "pospolite ruszenie" za tydzieñ.

Pozdrawiam


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Cross MTB - Kopczyn 2007 - 07.10.2007
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 07.10.2007 15:11:01
No Gniezno to siê frekwencj± dzi¶ nie popisa³o, a szkoda.
Niestety kategoria elity by³a bardzo silnie obstawiona wiêc koñcowa pozycja by³a najtragiczniejsza w dotychczasowej karierze - nie mia³em nawet si³y z nikim nawi±zaæ walki smiley
Impreza ogólnie bardzo sympatyczna, trasa ¶wietnie oznakowana i s± zapowiedzi ¿e za rok wy¶cig odbêdzie siê trzykrotnie.

A co do trasy to by³a w zdecydowanej czê¶ci inna ni¿ w latach poprzednich. Teraz by³o trochê trudniej i w przewa¿aj±cej czê¶ci je¼dzi³o siê po pagórkach w lesie.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>