Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Dziewicza Góra 2007
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 31.08.2007 21:45:16
REGULAMIN ZAWODÓW

"OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM DZIEWICZA GÓRA 2007"
1. Organizatorzy:
-Zarz±d Wojewódzki T.K.K.F. Poznañ ul. Winogrady 11 tel.061 8531541
-Urz±d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego
-Zwi±zek Miêdzygminny,, Puszcza Zielonka"
-Wielkopolska Liga Masters
-Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pa³uki"
W±growiec ul.Je¿yka 50 tel. 605 277869
2. Cel imprezy :
1. popularyzacja wy¶cigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich.
2. promocja roweru jako sposobu na spêdzenie wolnego czasu.
3. promocja okolic Dziewiczej Góry jako terenu dla rekreacji i wypoczynku.
3. Termin i miejsce zawodów :
Zawody odbêd± siê w dniu 09-09-2007r.
Zawody odbêd± siê na terenach wokó³ Dziewiczej Góry gmina Czerwonak
Zapisów na listê startow± mo¿na dokonaæ na 30 min. przed startem w danej kategorii wiekowej.
Biuro zawodów czynne od godz. 09.00
4. Warunki uczestnictwa :
Zawody maj± charakter otwarty. Prawo startu maj± kobiety oraz mê¿czy¼ni w nastêpuj±cych kategoriach:
- m³odzik 1994-93 od 101
- junior m³odszy 1992-91 od 201
- junior 1888-90 od 301
-Elita 1987-78 od 401
-Masters I 1977-68 od 501
-Masters II 1967-58 od 601
-Masters III 1957 i poni¿ej od 701

kobiety
kategoria rocznik numery startowe
- m³odziczki 1996-93 od 850
- juniorki 1992-89 od 950
- kobiety 1988-1978 od 800
- kobiety Masters 1977 i poni¿ej od 900
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego zarówno podczas zawodów jak i jazd treningowych.
Zawodnicy powinni okazaæ dowód to¿samo¶ci.
Zawodnicy poni¿ej 16 lat musz± okazaæ pisemn± zgodê rodziców lub opiekunów na udzia³ w zawodach.
Godziny startów :
kategoria godz. startu dystans
- m³odzicy 11.00 (czas zwyciêzcy ok. 30min) 2 rundy du¿e
- m³odziczki 11.00 (czas zwyciêzcy ok. 20min) 1 rundy du¿a
- juniorzy m³odsi 11.50 (czas zwyciêzcy ok. 40min) 3 rundy du¿e
- juniorki 11.50 (czas zwyciêzcy ok. 25min) 2 rundy du¿e
- kobiety 11.50 (czas zwyciêzcy ok. 45min) 3 rundy du¿e
- kobiety masters 11.50 ( czas zwyciêzcy ok 25 min ) 2 rundy du¿e
- masters I 13.00 (czas zwyciêzcy ok. 70min) 6 rund du¿ych
- masters II 13.00 (czas zwyciêzcy ok. 70min) 6 rund du¿ych
- masters III 13.00 (czas zwyciêzcy ok. 70min) 6 rund du¿ych
- juniorzy 14.30 (czas zwyciêzcy ok. 60min) 6 rund du¿ych
- elita 14.30 (czas zwyciêzcy ok. 70min) 7rund du¿ych
Zakoñczenie imprezy oraz dekoracja ok. godz. 16.00

Edytowane przez thomson dnia 31.08.2007 21:48:16
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>