Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor OPINIE O MARATONIE 2007r.
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 14.10.2007 18:33:37
Witam.Wpisujcie wszystkie + i - maratonu chcemy wiedziec co bylo OK a co do po prawki.Pozdrowienia dla wszytkich startujacych. dziekujemy za wyrozumial¶æ w kewstii organizacji i Sorrki za jakies b³edy!!!
P.S. ostatni tydzien byl dla nas straszliwy a wszczegoln¶ci dla Prezesa i Radka.Mamy nadzieje ze spotkamy sie za rok.
Fotki i wyniki w najbli¿szym czasie dajcie nam tylko och³on±æ i odpocz±æ.Pzdrower.!!

Edytowane przez Matii dnia 14.10.2007 18:38:33
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
biera
Uytkownik

Postw: 5
Miejscowo: Krotoszyn
Data rejestracji: 14.10.07
Dodane dnia 14.10.2007 19:13:55
po pierwsze maraton mi siê bardzo podoba³ i od tego chcia³bym zacz±æ
jako ¿e ju¿ zacz±³em p³ynnie przejdê do negatywnej czê¶ci:
w gnie¼nie pojawili¶my siê z dwoma kolegami jako jedni z pierwszych. Jako ¿e ca³a trójka polega³a jedni na drugich ¿e zorientuj± siê gdzie jest biura zawodów, w koñcu okaza³o siê ¿e nikt tego dok³adnie nie sprawdzil. Kiedy uda³o nam siê dotrzeæ na rynek, próbowali¶my znale¼æ kompetentn± osobê do udzielenia nam informacji gdzie mo¿na znale¼æ biuro, albo chocia¿ gdzie zaparkowaæ samochód. Niestety pan który chyba koordynowa³ rozk³adanie sprzêtu nic nie wiedzia³ na interesuj±ce nas tematy, wskaza³ tylko ko¶ció³ mówi±c ¿e to jaka¶ szko³a w jego pobli¿u. Nie chodzi mi absolutnie o tego Pana - stara³ siê pomóc jak umia³.Po pó³ godzinie b³±dzenia po mie¶cie, uda³o nam siê zebraæ do¶æ du¿± ilo¶æ tak samo niezorientowanych jak my i w koñcu znalaz³ siê cz³owiek który nas zaprowadzi³ do biura. (okaza³o siê ¿e przeje¿d¿ali¶my obok niego ze 3 razy ale o tym za chwile)
Warto nastêpnym razem postawiæ w miejscu rozk³adania siê imprezy przynajmniej jedn± osobê która bêdzie wiedzia³a jak skierowaæ takie osoby jak my i ca³y karawan samochodów który pó¼niej siê do nas do³±czy³.

druga sprawa: lepsze oznaczenie biura zawodów. Z pocz±tku w ogóle nie by³o ¿adnej kartki, pó¼niej pojawi³a siê kartka a4 albo a3 z napisem biuro zawodów - bardzo trudna do wypatrzenia. przyda³oby siê co¶ wiêkszego.

trzecia sprawa: nie ¿ebym marudzi³ o nagrody czy co¶ ale lampki i koszulki w teletomboli to nie jest to co tygryski lubi± najbardziej. Dopiero co by³em na maratonie w Lesznie gdzie do wygrania by³y m. in. rêkawiczki, dêtki, bidony, liczniki sigmy, rogi wcs... mimo ¿e wygra³em gumowego mi¶ka na kierownicê pozostawi³o to we mnie du¿o lepsze wspomnienia ni¿ rzeczone koszulki.


sama trasa fajnie poprowadzona, nie mam jej nic do zarzucenia
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 14.10.2007 21:40:45
Ja za d³ugo to siê nie po¶ciga³em bo zaraz na rundzie honorowej laczka z³apa³em, wiêc na temat oznaczenia trasy siê nie wypowiem.
Co do organizacji to ogólnie by³o OKI, szczególnie ten pomiar czasu by³ ¶wietny, ¿e by³o wszystko wiadomo na Rynku kto prowadzi i na które kó³ko wjecha³.

A teraz trochê popsioczê smiley
- start i meta w mie¶cie by³by fajny, gdyby by³o sporo kibiców, bo tak to start w mie¶cie na mnie wra¿enia nie zrobi³ i prawdê mówi±c wola³em ju¿ te starty i finisze "w krzakach" w Jankowie no i przyjemniej dêtkê siê ³ata w lesie ni¿ miêdzy betonem smiley
- brakowa³o trochê takiej bardziej rytmicznej muzyki jak lecia³a w poprzednich latach
- szkoda ¿e nie ma takich pami±tkowych koszulek jak by³y w 2004 roku
- wielka szkoda ¿e wynikn±³ ten nieprzyjemny incydent z prawdziwym zwyciêzc± dystansu giga
- sos w makarnie móg³ byæ lepiej doprawiony smiley

Ale ogólnie gratulacje i uk³ony dla wszystkich co siê przyczynili do organizacji tej imprezy bo mimo paru niedoci±gniêæ kawa³ dobrej roboty zosta³ odwalony. smiley

Kto chce fotki to kilkana¶cie wrzuci³em tutaj - http://www.sebekfireman.host247.pl/rower/readarticle.php?article_id=31

Aha i taka mo¿e i dobra rada na przysz³o¶æ. Mo¿e zamiast ta¶m wyznaczaj±cych trasê lepiej rozsypaæ jaki¶ bia³y proszek (zmielon± kredê czy co¶ w tym stylu) wtedy nikt nic nie bêdzie zrywa³.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 14.10.2007 21:45:03
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
biera
Uytkownik

Postw: 5
Miejscowo: Krotoszyn
Data rejestracji: 14.10.07
Dodane dnia 14.10.2007 22:05:59
sebek mo¿e pierwszych piêciu zawodników ten proszek przetrzyma, a co z pozosta³± setk±? dwoma? piêcioma?
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 14.10.2007 22:13:26
sebek mo¿e pierwszych piêciu zawodników ten proszek przetrzyma, a co z pozosta³± setk±? dwoma? piêcioma?

Ale to by siê go sypa³o na poboczu trasy - tam gdzie nikt z zawodników nie przeje¿d¿a.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
biera
Uytkownik

Postw: 5
Miejscowo: Krotoszyn
Data rejestracji: 14.10.07
Dodane dnia 14.10.2007 22:26:38
ale wiesz jak jest na trasie - 5 pojedzie na skróty, dwóch siê wywali, reszta bedzie obje¿d¿aæ

nie mówi±c ju¿ o tym co sie dzieje tam gdzie jest du¿o piachu - chyba tylko drzewa nie s± rozryte
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
klicho
Uytkownik

Postw: 1
Miejscowo: BYDGOSZCZ
Data rejestracji: 15.10.07
Dodane dnia 15.10.2007 07:11:52
mam pytanko ,czy gdzie¶ mo¿na sprawdziæ wczorajsze wyniki????


Prze¿yæ ¿ycie jak najmocniej!!!!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 15.10.2007 07:43:11
mi siê baaaaardzo podoba³o. Pomimo ze dowlok³em siê dosyc daleko, ale postawi³em sobie za cel ukoñczenie maratonu a ka¿da pozycja oprócz ostatniej by³a dla mnie sukcesem wiêc jestem tymbardziej zadowolony. Start w mie¶cie - super sprawa. Nawet ten brak kibiców mi nie przeszkadza³.
- pomiar czasu super.
- oznakowanie trasy wreszcie na najwy¿szym poziomie - nawet jak nie by³em pewien czy dobrze skrêci³em to w odleg³osci kilkudziesiêciu metrów by³o widaæ kolejne tabliczki
- obstawa super

Ogólnie brak minusów. No mo¿e miejscami "w±skie gard³a" na trasie gdzie robi³y siê korki. Jak kto¶ jecha³ z przodu to pewnie nie zauwa¿y³ ale spora grupa utknê³a. No i ma³e korki podczas przejazdu przez miasto. Czyta³em wcze¶niejsze wypowiedzi i faktycznie jakby siê cz³owiek chcia³ przyczepiæ to pewnie parê rzeczy by siê znalaz³o ale jakie¶ potkniêcia zawsze sie pojawiaj±. To jest zbyt du¿a impreza i trzeba siê z tym liczyæ. Nam przynajmniej ¶wiat³a nie zgas³y tak jak naszym pi³karz± smiley
S³owa uznania dla organizatorów. Z roku na rok idziecie coraz pewniej. Teraz mo¿naby jeszcze pomy¶leæ zeby gnie¼nieñsk± imprezê organizowaæ troszkê wcze¶niej - pocz±tek wrze¶nia na przyk³ad ¿eby cieplej by³o no i pogoda pewniejsza - bo wczoraj to musicie przyznaæ ze dopisa³o nam wielkie szczescie zwarzywszy ze dwa dni wcze¶niej pada³o.
Podrowienia dla wszystkich i czekam z niecierpliwo¶ci± na wyniki - chcê to prze¿yæ jeszcze raz smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 15.10.2007 08:49:01
I po zawodach. Gratulacje dla organizatorów. Zdecydowanie lepiej jak w ubieg³ym roku. Oczywi¶cie nie odby³o siê bez mankamentów (oznakowanie trasy, a przede wszystkim P R O M O C J A !!! - naprawdê szkoda, ¿e przeciêtny "Kowalski" nie wiedzia³). Trasa naprawdê super, wymagaj±ca i bardzo selektywna. Porwa³em siê "z motyk± na S³oñce" - Mega, ale nie by³o ¼le. Poczekajmy do og³oszenia wyników na stronie.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 16.10.2007 15:54:15
to co zostalo z moich fotek mozecie oblookac tu: http://picasaweb.google.com/gkkg120/SkodaMaratonMtbGniezno2007


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
elcoyotto
Uytkownik

Postw: 4
Miejscowo: Bydgoszcz
Data rejestracji: 16.10.07
Dodane dnia 16.10.2007 15:59:54
Witam i gratulujê bardzo udanej impezy, ale ¿eby za rok by³a jeszcze lepsza smiley podam kilka moich malutkich uwag:
- termin, gdyby start by³ conajmniej 2 tygodnie wcze¶niej to by³oby wprost idealnie (domy¶lam siê ¿e chodzi³o o to aby nie kolidowaæ z koñcówkami cyklicznych maratonów)
- je¶li organizatorzy za³atwili najlepszy pomiar czasów w Polsce to przynajmniej 2 TOI TOIe nie zaszkodzi³yby imprezie, chyba ¿e ucierpia³by na tym wizerunek Rynku - to wtedy zrozumiem
- oznakowanie trasy by³o bardzo dobre... ale chyba nie do koñca patrz±c na wyniki ilu ludzi ominê³o przynajmniej 1 bramkê kontroln± - trzymaj±c siê sztywno 7 pkt. reg.(ominiêcie min. jednego punktu kontrolnego bêdzie karane dyskwalifikacj±) trzeba by³oby pewnie odwaliæ z 10-15 % ludzi - sam te¿ omin±lem pierwsz± bramkê, ale na szczê¶cie siê zorientowa³em i wróci³em
- i na koniec piszmy uwagi których wyeliminowanie podniesie status impezy a nie o sosie do makaronu smileysmiley (gdzie ilu uczestników tyle smaków)
OGÓLNE WRA¯ENIE BARDZO DOBRE!!! pzdr wszystkich
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: oznakowanie trasy
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 17.10.2007 18:26:18
Przed ka¿dym zakrêtem by³a strza³ka kierunkowa (lewo,prawo), a czêsto za zakrêtem strza³ka potwierdzaj±ce (prosto) na wszystkich skrzy¿owaniach, gdzie pomy³ka zaprowadzi³aby zawodnika np do "Trzemeszna" sta³ cz³owiek i zabezpiecza³. Ta¶my dodatkowo zabezpiecza³y.
1.NIE BIERZEMY odpowiedzialno¶ci za pominiêcie punktu kontrolnego poniewa¿ zosta³ ON pominiêty tylko i wy³acznie z winy zawodników !!!
Po miniêciu Jankowa Dolnedo z dróg asfaltowych wjechali¶cie na drog± gruntow± 3-5 m szer. ZAwodnik ten pierwszy co ¼le pojecha³ mia³ strza³ke kier w PRAWO (ca³y czas t± sam± drog± gruntow±) nastêpnie po ok 100 m skrêci³ w LEWO ! w zaro¶niêt± poln± drogê MIMO I¯ TAM NIE BY£0 STRZA£KI W LEWO i DODATKOWO ZERWA£ TASME , która zagradza³a ten wjazd.
Dodam ze motocyklista prowadzi³ tylko pierwsz± trójkê która "uciek³a" ok 2 km za startem ostrym a reszta grupy jecha³a w/g strza³ek i nie mia³a ¿adnych problemów. A¿ do momenty TEGO go¶cia co sobie skrêci³ bo mia³ takie widzi mi siê.
2. tylko 1 (jeden) pojecha³ na trzeci± pêtlê - daje do myslenia smiley Czê¶ciowo bierzemy odpowiedzialno¶æ . Czêsciowo On sam powiedzia³ ze wiedzia³ ze s± 2 okr±¿enia, ale.... zdarza siê smiley. i To by³o jedyne do czego mo¿na sie przyczepiæ tzn ON mo¿e .
toalety i natryski do dyspozycji zawodników by³y w biurze zawodów czynne od 6:30 do 17:00. i nie piszcie mi ze to za daleko od Rynku smiley
Jak komu¶ nza ma³o pikantny sos to móg³ sobie doprawiæ - przyprawy by³y GRATIS smiley
3.Mam nadziej± Darek ¿e za rok pomo¿esz i zajmiesz sie promocj± .
4.Dojazd do biura smiley Nooooooooooo dobra smiley za rok bêdzie lepiej smiley
PS TOY tez bêd± na miejscu smiley

DZIEKUJE WSZYSTKIM KTÓRZY MI POMOGLI.


Ogólnie na ca³ej trasie maratony by³o 59 osób zbezpieczaj±cych przejazd . A za rok dodamy jeszcze jedn± smiley na trawiastym zakrêcie w LEWO w który nie mieli¶cie jechaæ i postawie TAM wielk± tabilcê ze strz³k± PUNKT KONTROLNY smiley


prez

Edytowane przez prezes dnia 17.10.2007 18:38:51
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
biera
Uytkownik

Postw: 5
Miejscowo: Krotoszyn
Data rejestracji: 14.10.07
Dodane dnia 17.10.2007 21:48:41
niestety - za jedn± osob± pojecha³y nastêpne - ja sam te¿ pojecha³em za jak±¶ dwójk±, za mn± kolejni. ¯adnych ta¶m tam nie widzia³em, strza³ek te¿ nie. U mnie i zawodników jad±cych za mn± by³a to po prostu pomy³ka - pojechali¶my tam gdzie jechali ludzie przed nami.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Dr Kade
Uytkownik

Postw: 10
Miejscowo: Bydgoszcz
Data rejestracji: 21.01.07
Dodane dnia 18.10.2007 07:07:09
Dziwi mnie ton wypowiedzi prezesa, po tylu pozytywnych komentarzach dotycz±cych maratonu w Gnie¼nie. Ch³opie czego siê spodziewa³e¶, ¿e wszyscy bêd± piaæ z zachwytu? Fora internetowe maj± to do siebie, ¿e ludzim ³atwiej jest siê czepiaæ. A ty robisz z ig³y wid³y i strzelasz focha ! Poczytaj sobie komentarze po maratonach z cyklu MTB Marathon lub Gryfa Pomorskiego
Co do ominiêcia punktu kontrolnego przez czê¶æ maratoñczyków to siê nie zgodzê, co¶ musi byæ na rzeczy skoro tyle osób pojecha³o inn± tras±, mo¿e warto na spokojnie przemy¶leæ.
Trzecie kó³ko lidera to prawdziwa wpadka, ale zdarza siê najlepszym.
Je¶li chodzi o ToiTojki to wydaje mi siê, ¿e nik nie pisa³, ¿e daleko, tylko ¿e by³oby fajniej gdyby by³y na rynku i ju¿, W przysz³ym roku bêd± super nie bêdzie trudno.
I jeszcze raz uwa¿am, ¿e impreza by³a bardzo dobra, chocia¿ nie lubiê tego typu tras. Najwiêksza wpadka to wypowied¼ prezesa.
Arek Su¶.Bydzia Power Bike Team
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 18.10.2007 08:36:11
prezes napisa³/a:
3.Mam nadziej± Darek ¿e za rok pomo¿esz i zajmiesz sie promocj± .
smiley


OK. Obiecujê, ¿e siê tym zajmê. Trochê siê na tym znam i mam nadziejê, ¿e wiem jak to zrobiæ.

Pozdrawiam

PS. Prezes "uszy do góry" - by³o nie¼le. A b³êdów nie pope³nia tylko ten, kto nic nie robismiley


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 18.10.2007 08:37:05
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 18.10.2007 12:32:02
Dr Kade napisa³/a:
Dziwi mnie ton wypowiedzi prezesa, po tylu pozytywnych komentarzach dotycz±cych maratonu w Gnie¼nie. Ch³opie czego siê spodziewa³e¶, ¿e wszyscy bêd± piaæ z zachwytu? Fora internetowe maj± to do siebie, ¿e ludzim ³atwiej jest siê czepiaæ. A ty robisz z ig³y wid³y i strzelasz focha !

(...)

Najwiêksza wpadka to wypowied¼ prezesa.hehehe.. No trzeba przyznaæ ¿e prezes pojecha³ "po szerokim"smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 18.10.2007 13:02:19
wydaje mi sie panowie ze bierzecie wypowiedz Prezesa zbyt powaznie...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 18.10.2007 13:16:14
sebekfireman napisa³/a:
- brakowa³o trochê takiej bardziej rytmicznej muzyki jak lecia³a w poprzednich latach


Dla mnie to w³a¶nie by³a zmiana na lepszesmiley

Od Stówy s³ysza³em,¿e ta¶mê w tym feralnym punkcie zerwa³ prawdopodobnie wêdkarz-jeszcze przed przyjazdem pierwszego zawodnika.Problem ze zgubieniem trasy nie jest wiêc spowodowany zaniedbaniem organizacyjnym a zwyk³± ludzk± bezmy¶lno¶ci±/z³o¶liwo¶ci±.

Dziêki wielkie dla ca³ej ekipy organizuj±cej maraton-takiej imprezy to miasto jeszcze nie widzia³o.


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 18.10.2007 15:28:02
Lupa napisa³/a
...-takiej imprezy to miasto jeszcze nie widzia³o.


Tak trochê powia³o polityk±, a zw³aszcza g³osami jednego ugrupowania - "Panowie jeste¶my doskonali smiley"

Jeszcze raz podkre¶lam impreza udana, lecz nie bez mankamentów, które nale¿y na spokojnie przetrawiæ i próbowaæ unikn±æ ich nastêpnym razem.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 18.10.2007 15:29:54
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 18.10.2007 20:10:14
Spoko smiley da³em w wypowiedzi 10smiley (usmieszków) Uwa¿am ze maraton by³ bardzo udany. A ¿e by³y wpadki smiley zda¿a siê smiley . Ja sie ni ewkurzam na wypowiedzi tylko chcia³em napisaæ co i jak zabezpieczylismy i w/g nas to mia³o wystarczyæ. Za rok zabezpieczymy TO MIEJSCE cz³owiekiem i powinno wszystko pój¶æ jak po ma¶le.
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>