Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Piotras
Uytkownik

Postw: 5
Data rejestracji: 01.01.06
Dodane dnia 18.10.2007 22:51:39
Ogólnie organizacja du¿o lepsza ni¿ rok temu , podoba³a mi siê asysta policji przy przejazdach przez drogi i obecno¶æ ratowników medycznych ,du¿a ilo¶c osób kieruj±cych ruchem. Trochê niedoci±gnieæ informacyjnych - naprawdê trzeba siê by³o mocno wczytaæ w regulamin na stronie aby dowiedzieæ siê o której godzinie jest start . Data i godzina startu powinny byæ gdzie¶ w czo³ówce grubymi czcionkami. Podobnie informacja o miejscu zapisów bo niejeden my¶la³ ¿e zapisy s± na Rynku. A jeszcze ten konferansjer co zapowiada³ , facet mo¿e i mia³ chêci ,ale totalny brak pomys³u jak rozgrzaæ publikê ,który¶ przedmówca wskaza³ na brak oprawy muzycznej , w profesjonalnej imprezie nie powinno tego zabrakn±æ. Dobrze ¿e opublikowali¶cie mapkê trasy na stronie , jedyne moje ¿yczenie aby za rok by³a ona jeszcze dok³adniejsza ,w epoce map cyfrowych mo¿na pozwoliæ sobie na wiêksza dok³adno¶æ ni¿ ta któr± oferuje szkic. Jestem trochê wzrokowcem i maj±c w pamiêci ogólny przebieg trasy jestem w stanie uniknaæ pomy³ek , my¶lê ¿e dotyczy to równie¿ niejednej osoby z tych co pob³±dzili. To tyle uwag , ogólnie wiêcej pozytywów ni¿ negatywów i oby za rok by³o jeszcze lepiej smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 19.10.2007 06:18:32
Trochê niedoci±gnieæ informacyjnych - naprawdê trzeba siê by³o mocno wczytaæ w regulamin na stronie aby dowiedzieæ siê o której godzinie jest start . Data i godzina startu powinny byæ gdzie¶ w czo³ówce grubymi czcionkami. Podobnie informacja o miejscu zapisów bo niejeden my¶la³ ¿e zapisy s± na Rynku.

No ale regulamin zawodów powinno siê zawsze przeczytaæ. A jak siê przeczyta to godzinê startu odnajduje siê bez problemu i informacjê gdzie s± zapisy tak¿e.

Dobrze ¿e opublikowali¶cie mapkê trasy na stronie , jedyne moje ¿yczenie aby za rok by³a ona jeszcze dok³adniejsza ,w epoce map cyfrowych mo¿na pozwoliæ sobie na wiêksza dok³adno¶æ ni¿ ta któr± oferuje szkic. Jestem trochê wzrokowcem i maj±c w pamiêci ogólny przebieg trasy jestem w stanie uniknaæ pomy³ek , my¶lê ¿e dotyczy to równie¿ niejednej osoby z tych co pob³±dzili.

Wg mnie je¿eli nie znasz dobrze terenu to nie jeste¶ w stanie zapamiêtaæ trasy z mapy (gdzie skrêciæ itp). Sam jestem wzrokowcem, ale zapamiêtanie trasy na obcym terenie idzie ciê¿ko i zawsze muszê upewniaæ siê map±.

Jak za rok bêdzie ta sama trasa to dok³adno¶æ szkicu bêdzie idealnie pokrywa³a siê z faktycznym przebiegiem trasy. Na dniach przejadê t± trasê z GPSem i przy okazji zrobiê profil wysoko¶ciowy.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Dr Kade
Uytkownik

Postw: 10
Miejscowo: Bydgoszcz
Data rejestracji: 21.01.07
Dodane dnia 19.10.2007 06:55:23
prezes napisa³/a:
Spoko smiley da³em w wypowiedzi 10smiley (usmieszków) Uwa¿am ze maraton by³ bardzo udany.


I wszystko jasne smileysmileysmiley


Bydzia Power Bike Team
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Piotras
Uytkownik

Postw: 5
Data rejestracji: 01.01.06
Dodane dnia 19.10.2007 07:24:28
sebekfireman napisa³/a:

No ale regulamin zawodów powinno siê zawsze przeczytaæ. A jak siê przeczyta to godzinê startu odnajduje siê bez problemu i informacjê gdzie s± zapisy tak¿e. .


To tak podobnie jak z instrukcj± obs³ugi jakiego¶ sprzêtu ,niby to jest ale i tak ma³o kto to czyta ,bo funkcje najbardziej potrzebne powinny byæ intuicyjnie dostêpne gdzie¶ pod rêk± i w dobrze zaprojektowanym urz±dzeniu ka¿dy je odnajdzie nawet bez patrzenia do tej instrukcji. Podobnie tutaj - regulamin oczywi¶cie powinien opisywaæ wszelkie niezbêdne regu³y i szczegó³y ,ale oprócz tego informacje podstawowe powinny byæ gdzie¶ dobrze wyeksponowane ,tak aby ka¿dy je widzia³ bez szukania.


Wg mnie je¿eli nie znasz dobrze terenu to nie jeste¶ w stanie zapamiêtaæ trasy z mapy (gdzie skrêciæ itp). Sam jestem wzrokowcem, ale zapamiêtanie trasy na obcym terenie idzie ciê¿ko i zawsze muszê upewniaæ siê map±..


W sumie jest w tym troche prawdy , ale tu nie chodzi o zapamiêtywanie trasy z dok³adno¶ci± do metra, za to ogromnym u³atwieniem by³oby naniesienie punktów orientacyjnych np. mostek , tunel , stawek , figura itp , które to u³atwiaj± nawigacjê w terenie

Pzdr
Piter
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
biera
Uytkownik

Postw: 5
Miejscowo: Krotoszyn
Data rejestracji: 14.10.07
Dodane dnia 19.10.2007 09:39:25
przypomnia³em sobie czego jeszcze mi brakowa³o
jakiego¶ punktu opatrunkowego na rynku
szuka³em czego¶ takiego bo niedaleko mety wypierdzieli³em siê na szutrze i ca³y ³okieæ by³ uwalony w mieszance krwi i kurzu. Niby nic specjalnego ale nawet za bardzo nie by³o jak tego przemyæ.

PS: ma kto¶ jeszcze jakie¶ zdjêcia? czy tu na stronie jeszcze siê co¶ pojawi?

Edytowane przez biera dnia 19.10.2007 09:40:09
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 21.10.2007 09:25:41
Darek napisa³/a:
Lupa napisa³/a
...-takiej imprezy to miasto jeszcze nie widzia³o.


Tak trochê powia³o polityk±, a zw³aszcza g³osami jednego ugrupowania - "Panowie jeste¶my doskonali smiley"Do polityki proszê mnie nie mieszaæ.Nie bra³em udzia³u w organizacji maratonu i jest to moja opinia jako uczestnika maratonu.Podoba³o mi siê i tyle.


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
malgo
Uytkownik

Postw: 2
Data rejestracji: 22.10.07
Dodane dnia 22.10.2007 18:02:18
mam pyt, kiedy mo¿na siê spodziewaæ fotek z maratonu??
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
malgo
Uytkownik

Postw: 2
Data rejestracji: 22.10.07
Dodane dnia 22.10.2007 18:08:22
a co do opinii o maratonie, có¿...traska by³a ca³kiem przyjemna, jednak pomyli³am drogê, jak zreszt± wielu zawodników (przed pierwszym pkt kontrolnym).
dlatego, te¿ apelujê o lepsze oznakowanie w przysz³ym roku.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 23.10.2007 15:17:25
wszystkie nasz fotki dostêpne s± tutaj
http://picasaweb.google.com/gkkg120


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: OPINIE O MARATONIE 2007r.
maratonczyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 5
Miejscowo: Konin
Data rejestracji: 10.12.05
Dodane dnia 24.10.2007 10:11:01
Uwa¿am maraton za bardzo udany. My¶lê zarówno o stronie organizacyjnej jak i sportowej. Pragnê zauwa¿yæ ¿e jest to jeden z dwóch maratonów (Wieleñ, Gniezno) organizowanych cyklicznie na terenie Wielkopolski przez ludzi z naszego regionu. Ju¿ za to nale¿± siê podziêkowania dla organizatorów.
Ja osobi¶cie startowa³em w nim po raz trzeci. Problemów zwi±zanych z oznakowaniem trasy nie mia³em, chocia¿ (na 4km z³apa³em "gumê" i zanim zmieni³em dêtkê wszyscy przejechali) ca³y dystans GIGA jecha³em sam. Polecam wszystkim objazd trasy, który bardzo pomaga zapoznaæ siê z tras± maratonu.
Pojawi³o siê sporo zawodników z wielkopolskiej czo³ówki, Torunia, Bydgoszczy. Liczba uczestników mówi sama za siebie - 243 ukoñczy³o maraton. Co rok jest nas coraz wiêcej. ¦wiadczy to o rosn±cej popularno¶ci imprezy.
Pomys³ ze startem i met± na rynku uwa¿am za bardzo dobry. Oczywi¶cie powoduje to pewne niedogodno¶ci, ale przy dobrym oznakowaniu biura zawodów i postawieniu dwóch WC na rynku sprawa zostanie rozwi±zana.
My¶lê ¿e mo¿na pomy¶leæ o ustawianiu pewnej ilo¶ci samochodów uczestników maratonu od razu na rynku (przy wspó³pracy ze stra¿± miejsk±) poniewa¿ i tak tam sta³y. Reszta na parkingach i uliczkach obok.
Obs³uga zawodów (zapisy i wyniki) przez firmê www.datasport.pl to wygoda i komfort zarówno dla organizatorów jak i uczestników.
Mo¿na jeszcze rozwa¿yæ rozdzielenie kategorii M2 i M3 co wp³ynê³oby, moim zdaniem, na atrakcyjno¶æ startu dla kategorii M3.
Czekam na nastêpny maraton za rok.
Pozdrawiam Prezesa, Radka i ca³y GKKG.
http://mtb.konin.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>