Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 24.01.2008 12:36:37
Tak, wiem. Brzmi gro¼nie. Do rzeczy- pad³a pewna propozycja i chieliby¶my siê dowiedzieæ co WY o tym s±dzicie.

Otó¿ chodzi o zorganizowanie Grand Prix Gniezna - pucharu sk³adaj±cego siê z 4 lub 5 ró¿nych wy¶cigów:
- Winter race 10 luty ok.15 km
- Czasówka-majówka w okolicach 1-3 maja Jankowo Dolne 8-10 km
- Dêbówiec pierwszy weekend wakacji ok. 15 km
- XC na £azienkach lub inna lokolizacja 15-20 km wy¶cig po rundach ok.3km
- Maraton (je¿eli siê odbêdzie) fina³.
Klasyfikacje wed³ug kategorii takich jak na Winter race ,ale koñcowe wyniki ³±czne z podzia³em co 10 lat.

Co my¶licie? S± chêtni? Propozycje? Pomys³y? Kto siê wstrzyma³? itd smiley PISZTA TEJ!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 24.01.2008 12:37:48
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 24.01.2008 15:28:48
Jestem zdecydowanie Za tym pomyslemsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 24.01.2008 15:37:07
chociaz w zimowce na pewno udzialu bym nie wzial..brak stroju...
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 24.01.2008 16:05:15
Bardzo dobry pomys³.
Jak na razie zdrowie jest, kondycji brak, ale jestem jak najbardziej za.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 24.01.2008 16:09:23
Czemu przy maratonie wpisa³e¶ (je¿eli siê odbêdzie)??
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 24.01.2008 16:24:23
Bo nie ma pewno¶ci ¿e w tym roku maraton siê odbêdzie. O to co, jak i dlaczego trzebaby pytaæ organizatorów Radka i Prezesa. Mam nadziejê, ¿e siê odezw±.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 24.01.2008 16:25:41
Jestem za, tylko trzeba by wszystko dopie¶ciæ - reklama, kategorie itp. smiley

Edytowane przez Rudy dnia 24.01.2008 16:26:19
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 24.01.2008 21:23:01
Takie co¶ by³o kiedy¶ planowane (2-3 lata temu), ale mia³o to byæ Grand Prix w naszych okolicach - wy¶cig w Gnie¼nie, Trzemesznie, Mogilnie itp.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: grand prix gniezna
jurek270844
Uytkownik

Postw: 3
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 25.12.07
Dodane dnia 25.01.2008 11:32:54
zdecydowanie jestem za wspanialy pomysl kategorie co 10 lat
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 25.01.2008 13:54:25
Poda³em wy¿ej informacje które otrzyma³em od Radka, ale sam nie do koñca je rozumiem.
Skoro na poszczególnych zawodach mialyby byæ tylko po 3 kategorie ("tak jak na Winter Race") to na jakiej podstawie stworzymy potem klasyfikacjê generaln± co 10lat ??
Chyba ¿e klasyfikacjê bêdziemy prowadziæ na ka¿dych zawodach, a tylko nagrody bêd± wrêczane wed³ug kategorii kobiety,mê¿czy¼ni do 40, mê¿czy¼ni po 40. (jak rozumiem chodzi o kwestie oszczêdno¶ciowe).
Radek! napisz jak to sobie wyobra¿asz ?


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 25.01.2008 13:55:11
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 25.01.2008 19:12:44
Regulamin tego cyklu chcia³bym przedyskutowac na pierwszym wy¶cigu !
Kategorie w klasyfikacji ³±cznej z podzia³em :
-do 15
-16 - 18
-18 - 20
-21 - 30 itd. co 10 lat
Na poszczególnych wy¶cigach puchar dla zwyciêscy w kategorii tylko w przypadku startu wiêcej ni¿ 3 , je¿eli jest mniej beda do³±czeni do kat. wy¿szej np. jest 2 zawodnikow w kat. 16-18 i 2 w kat. 18-20 wtedy zwyciêsc± na tym wy¶cigu jest jeden z tych 4 zawodnikow, ale do ³±cznej klas. zdobêd± wynik w swojej kat.
Dla wiêkszej presji i walki do koñca w klayfikacji ³±cznej bêdzie liczy³ siê ³aczny CZAS wszystkich wy¶cigów ( tak jak etapówka). Apsencja to czas ostatniego w kat.+ 30 sekund smiley
Wiêcej szczegó³ów w regulaminie który powstanie po WINTER RACE smiley
PROSZE O WSZELKIE PROPOZYCJE DOTYCZ¡CE TEGO CYKLU (POWA¯NE I NIE)
www Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 25.01.2008 20:26:33
Mi siê wydaje ¿e lepiej bêdzie zamiast ³±cznego czasu wszystkich etapów zrobiæ system rozliczania punktowego (co¶ na podobieñstwo Wielkopolskiej Ligii Masters). Czyli za sam udzia³ jaka¶ pula punktowa, a pó¼niej w zale¿no¶ci od zajêtego miejsca dodatkowe punkty.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 25.01.2008 21:22:37
Dok³adnie Sebek. Punkty by³yby lepsze. Powiedzmy ¿e na jednym wy¶cigu z³apiesz pane i do mety dotrzesz z buta kiedy wszyscy ju¿ dawno dojechali. Je¿eli w generalce bêdzie brany pod uwagê czas to ¿eby mieæ jakie¶ szanse to w kolejnym wy¶cigu musia³by¶ wygraæ i jeszcze odsadziæ resztê o jakie¶ tam 20min co jest przecie¿ nierealne na 15km trasie.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 06.02.2008 14:34:46
Jestem jak najbardziej zasmiley
I tak¿e popieram Sebka, ¿e punkty by³yby dobrym pomys³em, z mo¿liwosci± odrzucenia jaki¶ gorszych wyników(absencji)
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 19.04.2008 07:28:04
A w jaki sposób bêdzie zrobiona klasyfikacja generalna GPG z wliczeniem Maratonu w Powidzu? Tam s± 3 dystanse do wyboru.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 07.06.2008 15:14:17
Co do ró¿nych dystansów to jako¶ siê to ogarnie, za te d³u¿sze bêdzie mo¿na zdobyæ wiecej punktów oczywi¶cie.
Jest inny problem - na maratonie na pewno bêdzie znacznie wiêcej startuj±cych ni¿ na innych edycjach GGPMTB, wiêc czy jest sens aby wszystkich tych którzy bed± uczestniczyæ tylko w maratonie klasyfikowaæ do generalki ????
Moim zdaniem, na maratonie punty do naszej generalki powinny dostawaæ tylko te osoby, które wcze¶niej uczestniczy³y w przynajmniej jednej edycji.
np. dla kolesia z Warszawy n-te miejsce w generalce grand prix Gniezna nic nie bêdzie znaczyæ, a dla nas jaki¶ kole¶ z Warszawy na n-tym miejscu tylko bêdzie zaciemnia³ sytuacjê.
Co my¶licie?


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 07.06.2008 15:44:19
Je¿eli powsta³ pomys³ GGPMTB to trzeba by³o mieæ gotowy regulamin na pocz±tku i jasno sie go trzymaæ do koñca edycji. My¶lê, ¿e dyskusja o tym jaki on ma byæ i co siê bierze pod uwagê w trakcie trwania klasyfikacji i do tego prowadzona przez samych zainteresowanych trochê nas o¶miesza.

To przecie¿ taj jak jad±c na Skandii czy Mio - Lang czy Golonko na trasie pyta³ by zawodników jak ma wygl±daæ punktacja. Jaja co nie???


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 07.06.2008 17:42:40
Darek nie porównuj Dêbówca do Mio itp. bo to nie ma sensu.
Oczywi¶cie, ¿e dobrze by by³o gdyby (skad ja to znam...) by³ regulamin, ale skoro go nie ma to trzeba jako¶ sobie radziæ, a nie za³amaæ rêce i narzekaæ.
GGPMTB robimy sami dla siebie, to s± nasze "podwórkowe" zawody i nie widze nic z³ego w tym ¿eby wspólnie ustalaæ zasady jakie maj± na nich obowi±zywaæ.

ps. Darek- napisa³em do ciebie juz 2 maile z pytaniem czy zosta³a ju¿ podjêta decyzja dotycz±ca sk³adek??? dotar³y? bo odpowiedzi nie dosta³em...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 08.06.2008 13:01:37
Moim zdaniem, na maratonie punty do naszej generalki powinny dostawaæ tylko te osoby, które wcze¶niej uczestniczy³y w przynajmniej jednej edycji.
np. dla kolesia z Warszawy n-te miejsce w generalce grand prix Gniezna nic nie bêdzie znaczyæ, a dla nas jaki¶ kole¶ z Warszawy na n-tym miejscu tylko bêdzie zaciemnia³ sytuacjê.

Wg mnie najlepszy pomys³ z mo¿liwych smiley
i równie¿ uwa¿am ¿e nie ma co zbyt powa¿nie traktowaæ tego tegorocznego GGPMTB gdy¿ to nie s± ¿adne istotne zawody tylko czysta zabawa.
NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 08.06.2008 21:13:16
thomson napisa³/a:
Darek nie porównuj Dêbówca do Mio itp. bo to nie ma sensu.


Jak niektóre nieskoordynowane zupe³nie dzia³ania.

Oczywi¶cie, ¿e dobrze by by³o gdyby (skad ja to znam...) by³ regulamin, ale skoro go nie ma to trzeba jako¶ sobie radziæ, a nie za³amaæ rêce i narzekaæ.


Wydaje mi siê, ¿e r±k nie za³amujê i chyba co¶ staram siê zrobiæ. Ale na pewno nie wg. zasady "spontan jest najlepszy"

GGPMTB robimy sami dla siebie, to s± nasze "podwórkowe" zawody i nie widze nic z³ego w tym ¿eby wspólnie ustalaæ zasady jakie maj± na nich obowi±zywaæ.


To po co nadawaæ zawodom "podwórkowym" oficjaln± rangê - robiæ klasyfikacjê, mo¿e jeszcze jaki¶ dyplom i puchar???

Ale mimo wszystko ¿yczê przyjemnej zabawy i je¿eli czas pozwoli to podwórkowo siê jeszcze ¶cignê - to takie fajnesmiley


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>