Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 08.06.2008 22:39:31
Darek napisa³/a:
Wydaje mi siê, ¿e r±k nie za³amujê i chyba co¶ staram siê zrobiæ. Ale na pewno nie wg. zasady "spontan jest najlepszy"


Najlepszy nie jest, ale "lepszy rydz ni¿ nic". Nie chce byæ z³o¶liwy, ale skoro ustalenie wysoko¶ci sk³adek zajmuje miesi±c to a¿ boje siê pomy¶leæ ile czasu zajê³oby w tym trybie ustalenie regulaminu GGPMTB smiley

To po co nadawaæ zawodom "podwórkowym" oficjaln± rangê - robiæ klasyfikacjê, mo¿e jeszcze jaki¶ dyplom i puchar???


PO TO http://www.gkkg.pl/photogallery.php?photo=1052 ! Dla tego u¶miechu ! Po to ¿eby tacy jak on mogli przez chwile poczuæ siê jak Ma³ysz czy Kubica na podium, po to ¿eby móg³ pokazaæ dyplom swoim rodzicom, którzy bêd± z niego dumni i dla wszystkich tych, którzy nie maj± pieniêdzy/mo¿liwo¶ci/ambicji ¿eby ¶cigaæ siê w profesjonalnych wy¶cigach.
Rozumiem Darku, ¿e u¶miech tego ch³opca ze zdjêcia i innych zawodników jest raczej niemierzalny, niezapisywalny i trudno bêdzie go uwzglêdniæ w rocznym sprawozdaniu z dzia³alno¶ci naszego klubu, ale s±dze ¿e to w³a¶nie w tym u¶miechu tkwi sens organizowania "podwórkowych" zawodów, które dla niektórych s± bardzo powa¿n± spraw±.

Liczê na to, ¿e w odpowiedzi na ten post, o któr± niew±tpliwie siê pokusisz, odniesiesz siê jednak do zapropowanego przeze mnie rozwi±zania punktacji w generalce i uda nam siê co¶ ustaliæ, gdy¿ zdecydowanie wiêksz± kompromitacj± bêdzie ustalanie tych zasad ju¿ po maratonie ani¿eli teraz.
pozdrawiam


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 09.06.2008 14:08:08
Thomson wyluzuj.
Chcia³em tylko wyraziæ swoje zdanie. Uwa¿am, ¿e dyskutowanie nad zasadami w czasie trwania rozgrywek przez samych zainteresowanych jest wg. mnie - po prostu ¶mieszne.

Nie musisz mnie przekonywaæ co do warto¶ci podwórkowych zawodów, bo s± one najcenniejsze w ¿yciu i to niezale¿nie od tego czy nastêpnie stajemy siê mistrzami ¶wiata, czy na tym poprzestajemy.

A, ¿e ten rok organizacyjnie bêdzie kompletnym spontanem to zarówno Ty jak i ja siê musimy zgodziæ. Klub powsta³ jak do tej pory jedynie formalnie i w g³owach ludziom niewiele siê jeszcze zmieni³o.

Na zakoñczenie (my¶lê) tej trochê ja³owej dyskusji pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na "u¶miechniêtym ¶ciganiu" na Dêbówcu.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 09.06.2008 14:09:52
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 10.06.2008 16:10:24
Zgadzam siê z Thomsonem. Od takiego u¶miechu zaczê³a siê moja przygoda z MTB. Szkoda, ¿e wtedy nie by³o takiej organizacji w Gnie¼nie jak jest teraz. Ci co wtedy nie je¼dzili nie mog± wiedzieæ jak by³o i czego oczekiwali zawodnicy, o czym marzyli zawodnicy...


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 30.06.2008 10:47:14
Jak to mówi± lepiej pó¼no ni¿ wcale - w panelu po prawej stronie pojawi³ siê link do Regulaminu Klasyfikacji Generalnej GGPMTB.
Czeka³em na g³osy w dyskusji dotycz±cej punktacji za Powidz, ale siê nie doczeka³em wiêc regulamin napisa³em sam. Za¿alenia nie bêd± rozpatrywane smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 30.06.2008 11:09:31
Tak siê zastanawiam czy czasami nie za du¿e s± ró¿nice punktowe w Powidzu na d³u¿szych dystansach w przypadku czo³owych miejsc. Jak przyjad± "cyborgi" to raczej ma³o prawdopodobne bêdzie siê za³apaæ do czo³ówki no chyba ¿e bêdzie oddzielna klasyfikacja osób startuj±cych w Grand Prix Gniezna.

Ale w elicie bêdzie emocjonuj±ca walka o 2,3,4,5,6 miejsce w generalce smiley


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GRAND PRIX GNIEZNA ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 30.06.2008 11:26:32
Ró¿nice miêdzy punktami s± na wszystkich dystansach takie same. Przyk³adowo miêdzy pierwszym a drugim miejscem jest to 6pkt.
D³u¿szy dystans musi byæ premiowany.
Oddzielnej klasyfikacji nie bêdzie, trzeba siê za³apaæ na miejsca 1-19 lub 1-22 (kolejna motywacja ¿eby jechaæ du¿y dystans). A czy przyjad± "cyborgi" to zobaczymy.

Nie wiadomo jak to bêdzie z gnie¼nieñskim maratonem, ale my¶le ¿e uda siê zrobiæ jeszcze jedn± lub dwie imprezy, które bêd± siê zaliczaæ do generalki. Walka trwa !
Kto wie, mo¿e uda siê za³atwiæ jakie¶ nagrody za generalke, oczywi¶cie nie tylko za pierwsze miejsca, bo tu ju¿ raczej nic siê nie zmieni, chocia¿...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 30.06.2008 11:27:30
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>