Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 08:27:19
Dany - teraz ty mi po ambicji je¼dziszsmiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:27:51
¯yczê Wam powodzenia.

Chocia¿ to dziwne, ¿e wybieracie siê gdzie¶ dalej jak nie mo¿ecie siê nawet na Rynku zebraæ pe³n± grup±.

Ale...


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:32:58
Zapowiada siê silna ekipa na Poznañ! (czyt.licznasmiley) ....niewiasty i dzieci przypilnuj± domostw...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 08.02.2005 10:49:07
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 12:32:56
Andrew czy ty wzi±³e¶ se za punt honoru dopieprzanie nam na ka¿dym kroku???Osobi¶cie nic do ciebie nie mam, ale nudny jeste¶ normalnie jakbys mia³ kryzys wieku dojrzewania - okres buntu czy jako¶ tak: ,
czarno to widzê, nie dacie rady tego zrobiæ, s³abi jeste¶cie......
Cz³owieku daj se luz !!!Poza tym nikt cie o zdanie nie pyta³.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Budyñ
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 17:51:58
Ca³y czas to ty wkrêcasz sobie, ¿e jest jaka¶ grupa stworzona ze mnie i z Jarka.

Mi trzecie zêby nie rosn±, ale Ty przecie¿ te¿ nie jeste¶ rekinem. Nie pamiêtasz jak Spidi ci li¶cia sprzeda³ na Chrobrego? Nawet grubej d... nie tuszy³e¶. A spojrzeniem niewiele zrobisz.

I ja przecie¿ nie powiedzia³em, ¿e Wam siê nie uda zebraæ grupy na wyjazdy. Przekrêcacie koledzy, przekrêcacie.

A po moim poprzednim wpisie faktycznie chcia³em napisaæ "i g... mnie to obchodzi" ale nie chcia³em siê brzydko wyra¿aæ.smiley

I dlaczego piszesz to wszystko na forum. Nie ³atwiej wej¶æ do sklepu obok i powiedzieæ mi to wszystko prosto w ¶lepia? Chyba, ¿e tchórzysz.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 18:06:32
A mo¿e Andrew ty nam to wszystko powiesz w oczy a nie za pomoc± klawiatury i internetu bo tak to ka¿dy jest m±dry. No powiedz te twoje wszystkie obelgi i jakie masz problemy do innych osób ale patrz±c im w twarz i oczy!!!!!!!!!!!.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
Dany_
Uytkownik

Postw: 7
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 05.02.2005 23:40:03
Kiedy ju¿ opad³y emocje, wydaje siê, ¿e warto wróciæ do ponownego rozpatrzenia tego problemu.

r0;Publicznie przepraszam i og³aszam ¿e ju¿ nigdy nie podejmê tematu z wy¿ej wymienionym... r0;
Budyñ twoje s³owa z dnia 01-01-2005 z godz. 20:11

Nie wytrzyma³e¶ i znowu musia³e¶ mu do³o¿yæ.
Razem stosujecie znan± technikê prowokacji, która podpuszcza innych u¿ytkowników listy do ostrej dyskusji, tylko po to, ¿eby zobaczyæ, jak anga¿uj± siê w ni± i emocjonuj±.
Zwykle zaczyna od rzucenia jakiego¶ kontrowersyjnego pogl±du albo pytania generuj±c przy okazji ruch i nabijaj±c statystykê odwiedzin - TAK TRZYMAÆ.

Proszê panów. Wydaje mi siê, ¿e sytuacja dojrza³a do tego ¿eby¶my postawili pewne sprawy jasno i otwarcie.
Je¿eli poruszamy siê w p³aszczy¼nie s³u¿bowej to Andrzejowi nie mogê niczego zarzuciæ.
Je¿eli chodzi o sprawy klubowe to Andrzej zachowa³ siê bardzo nieprzyzwoicie i zna moje zdanie na ten temat. Nie ma powrotu, nie ma drugiego podej¶cia.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=22 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 07.02.2005 17:50:10
Gada³em trochê z Jareckim na te tematy i On ma bardzo ciekaw± koncepcjê. Nie jest wtajemniczony g³êboko w sprawê, ale wydaje mi siê, ¿e ma najlepsze wyt³umaczenie tego wszystkiego. Nie powiem Wam jakie, bo znowu zaczn± siê bezsensowne plotki.

Aha, Budyñ, je¿eli zamierzasz jeszcze porównywaæ mnie do Tomczaka to siê zastanów, bo ja nigdy nie powiedzia³em, ¿e dokopiê Tomczakowi, to jest inna, du¿o wy¿sza pó³ka MTB. Nawet o tym nie marzê zbyt czêsto. Tomczak pewnie w przysz³o¶ci przejdzie na profi, a ja mam nieco inne plany.

To, ¿e zacz±³em sam trenowaæ i odszed³em z klubu wcale nie znaczy, ¿e chcê podnie¶æ swoje wyniki i formê. Ja chcê po prostu mieæ ¶wiêty spokój podczas jazdy. Je¿d¿ê kiedy chcê i jak chcê.

To, ¿e zastanawiacie siê nad tym, dlaczego pracujê u Danyego, dlaczego On mnie zatrudnia to bardzo ¼le o Was ¶wiadczy, bo ja nie ³±czê przyjemno¶ci (MTsmiley z prac±. Kiedy¶ czyta³em, ¿e osoby ³±cz±ce pracê z innymi rzeczami (typu np.hobby) maj± bardzo nnisk± samoocenê.


Na koniec:
Ja Budyñ nie ruszy³em twojego starego. Za to mi jeszcze zap³acisz. To, ¿e napisa³e¶, ¿e nie chcesz go uraziæ (czy jako¶ tak) nie obchodzi mnie. JA te¿ mogê kogo¶ objechaæ tekstami na maxa i powiedzieæ, ¿e nie chcia³em go uraziæ. Mo¿esz pluæ mi w twarz ale nigdy, NIGDY nie pozwolê obra¿aæ moich rodziców. Tego nie wybaczê, ¿eby¶ nie wiem jakich s³ów u¿y³.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 11.02.2005 15:33:49
TAK sobie gadacie ¿e nie d³ugo nie wytrzymam emocjonalnie i wskocze na rowerek i pojade w sin± dal choæ ,mi nie wolno!!!Przez pierd....operacje no ale..........!!!!!!pozdro dla was wszystkich


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 11.02.2005 15:40:27
Ludzie sory jeszcze jedno!!!!Dajcie luz andrew ty daj spokuj budyñ bzyk,i wszyscy inni dajcie spokuj to nie ma sensu do kurwy nêdzy!!!POo co to piszecie spotkajmy siê wszyscy razem na rynku na pieszo i mówmy sobie p[rosto w twarz a nie pisz±c bzdury na klawiaturze co wy na to????
To tylko propozycja.Wracaj±c do pracy u DANEGO te rzeczy którew siê wydarzy³y równierz maj± trochê wspólnego z prac±!!!


Pozdro wszystkim

Edytowane przez mlody dnia 11.02.2005 15:43:33
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>