Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 29.02.2008 19:05:57
Witam! wszystkich klubowiczów i ca³a resztê osób je¿d¿±cych na bikach.
Proponuje spotkanie klubowo-zapoznawcze na Gnie¼nieñskim Rynku w dniu
09 marca o godzinie 11.
Zapraszamy wszystkich Biler-ów XC, FR, DH, itp. Na spotkaniu proponuje aby¶my zrobili sobie wspóln± klubow± du¿± "NOW¡" fotkê!!!, jak równie¿ pogawêdkê o planach rowerowych na ten rok. Po wszystkim chêtni mog± zorganizowaæ jak±¶ trasêsmiley

Zapraszamy!!

P.S. Proszê o jak najwiêksze rozg³oszenie tematu w¶ród swoich znajomych, którzy je¿d¿± na rowerach, jak równie¿ wpisywanie opinii i ewentualnych swoich kwestii w tej sprawie.

Pozdrower.

Matii

Edytowane przez Matii dnia 29.02.2008 19:07:39
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 29.02.2008 22:13:38
okis, postram siê przybyæ i rozpropagowaæ w¶ród znajomych;d
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 29.02.2008 22:15:56
Matii napisa³/a:
Na spotkaniu proponuje pogawêdkê o planach rowerowych na ten rok.


Nareszcie. Mo¿e pogadamy czym jest GKKG?


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 29.02.2008 23:44:55
Sie przyjedzie, wiadomo.

Darek napisa³/a:
Nareszcie. Mo¿e pogadamy czym jest GKKG?


Darek czego oczekujesz po takiej rozmowie? Jaki¶ deklaracji? uchwalenia statutu? ...pewnie, pogadac mozna, ale ja tam cudów bym sie nie spodziewal.
"Prawdziwym" klubem sportowym nigdy nie byli¶my i pewnie nie bêdziemy, bo kto ma czas i pieni±dze na regularne treningi itd. Mozemy ustalic zapisy, skladki czlonkowskie, legitymacje...tylko po co? (star± legitymacje gdzie¶ jeszcze mam i to wydan± przez Gnie¼nieñski Klub Olimpijczyka pod który formalnie podlegamy, ale poza pochwaleniem siê przed paroma dziewczynami do niczego mi sie ona nie przyda³a smiley
Wezmy sie najpierw za je¿d¿enie, a dopiero potem w razie potrzeby za sprawy "organizacyjne", bo przeciez wszyscy wiemy jak to obecnie wyglada - nawet w niedziele jest problem ¿eby zebrac jak±¶ grupê i poje¼dziæ "w klubie"...

Mam nadzieje, ¿e za³apali¶cie o co mi chodzi, wiecej nie bede marudzil.

Na spotkanie oczywiscie przyjade, zawsze milo sie spotkac z innymi "zakreconymi" smiley
Co do planów na ten rok - by³ dawno temu taki plan ¿eby w okresie wakacyjnym zorganizowaæ wyjazd w góry maksymalnie du¿± ekip± (xc&fr) - mo¿e w tym roku spróbujemy ???


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 29.02.2008 23:56:09
Mam nadzieje, ¿e za³apali¶cie o co mi chodzi


Za³apa³em i popieram!

mo¿e w tym roku spróbujemy ???


Spróbowaæ mo¿na...A na spotkanie oczywi¶cie przyjadê.

Edytowane przez Rudy dnia 29.02.2008 23:58:45
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 01.03.2008 11:36:24
Mam trochê inne zdanie na ten temat i nie zgadzam siê z Thomsonem. Moim skromnym zdaniem (formalnie nie jestem nawet cz³onkiem klubu - nawet nie wiem jak siê nim zostaje) bez form organizacyjnych nadal bêdziemy pospolitym ruszeniem, które bêdzie ca³y czas trafia³o na problemy organizacyjne od zebrania ekipy na niedzieln± jazdê do organizacji i dramatycznych apeli przed du¿± imprez±.
Niestety ¿ycie siê profesjonalizuje i "spontan" jest piêkny ale z amatorszczyzn± nikt siê powa¿nie nie liczy.

Szczerze mówi±c metryka wyklucza mnie z "porz±dnego je¿d¿enia", ale organizacyjnie s³u¿ê pomoc±.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Skrabinho
Uytkownik

Postw: 44
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.03.07
Dodane dnia 01.03.2008 12:22:29
Ale po co jest nam jaki¶ wielki oficjalny klub rowerowy. Moim klubem rowerowym jestem ja i mój rower. Moze i fajnym bajerem byloby chwalenie sie tym ze naleze do klubu, o patrzcie na mnie jaki jestem sportowiec...smiley Tak jak jest jest dobrze, nasza siedziba jest strona internetowa a w razie spotkañ rynek smiley Ja oczywiscie na rynku bede bez dwóch zdañ, bo juz dzisiaj nie mam gor±czkismileysmiley Powiem o spotkaniu wszystkim znajomym rowerzystom. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i koncze mojego d³ugiego i nudnego postasmiley Pozdrower


Only Bike 4ever
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.03.2008 12:43:35
Darek wierz mi, ¿e ja baaardzo chcia³bym ¿eby to by³ klub z prawdziwego zdarzenia, ale w obecnej sytuacji nie widze sensu smiley
Ile osob aktulanie jezdzi regularnie ? 5 ? 10 ? Oni bêd± je¼dziæ niezale¿nie od tego czy bêd± wpisani na liste cz³onków klubu czy nie, bo chc± je¼dziæ. S±dzisz, ¿e ca³a reszta nagle zacznie je¼dziæ jak ich oficjalnie przyjmiemy do klubu? Nie s±dzê.
Piszesz o organizacji imprez - powiedzmy, ¿e cz³onek klubu mia³by obowi±zek pomocy przy organizacji, jak mieliby¶my to egzekwowaæ ? Jak siê nie podporz±dkuje to wywalamy go z klubu ? Czy o to chodzi? Chodzi przecie¿ o wspóln± zabawê, a nie konflikty.
Byæ mo¿e ludzie bardziej by siê przyk³adali gdyby z cz³onkostwa oprócz obowi±zków wynika³yby jakie¶ wymierne korzy¶ci. Za³ó¿my, ¿e cz³onek klubu dostawa³by teamow± koszulkê - do tego potrzebny jest sponsor. Powiecie-jak bêdziemy zorganizownym formalnie klubem to bêdzie ³atwiej znale¼æ sponsora. Pewnie, ¿e tak, jest tylko jedno ale - nikt nam nie da kasy jak nie bêdziemy mieli wyników sportowych, nie bêdziemy widoczni itd, a nie bêdziemy je¿eli nie bêdziemy JE¬DZIÆ.
Klubowe koszulki ju¿ kiedy¶ dostali¶my. W sumie by³o ich chyba ze 40 albo wiecej. Podzia³a³o. To by³ chyba najlepszy okres w historii klubu. By³y wspólne wycieczki, byli¶my rozpoznawalni w ca³ej Wielkopolsce. Ile osób które wtedy dosta³y koszulki je¼dzi dzisiaj ? 5 ? Dlaczego siê skoñczy³o skoro by³o tak fajnie i by³y szanse na dalszy rozwój ? Nie wiem, wydaje mi siê, ¿e zabrak³o chêci do jazdy i dzisiaj wielu z nas te¿ jej brakuje, a na si³e nic nie zrobimy. Musi nam siê chcieæ je¼dziæ, a jak ju¿ pisa³em nie wydajê mi siê ¿eby "formalizacja" klubu cokolwiek zmieni³a w tym zakresie...

Znowu siê rozpisa³em, mo¿liwe ¿e niepotrzebnie.
Darek napisz jak ty by¶ sobie wyobra¿a³ GKKG. Chêtnie poczytam, chêtnie nawet zmieniê zdanie je¿eli tylko zobacze ¿e jest sens...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 01.03.2008 16:01:47
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
beny1111
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 60
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.11.07
Dodane dnia 01.03.2008 13:50:43
Chocia¿ je¿d¿ê z wami od nieca³ych 2 miesiêcy staram sie przybywaæ na ka¿d± masê i wycieczki.Popieram wypowiedz thomsona im wiêcej bêdziemy widoczni czyli im wiêcej bêdziemy je¼dziæ,wygrywaæ jakie¶ zawody to tym bardzie bêdzie ³atwiej znale¼æ sponsora bo tak jak ju¿ wspomnia³em bêdziemy widoczni na przypu¶æmy jaki¶ zawodach takich wiêkszych np; w 2007 roku Skoda Maraton mtb by³ wielka impreza rowerowa by³y media itp.

oczywi¶cie odda³em tylko moja opinie chocia¿ jestem najm³odszy a jak co¶ sadzicie je¿eli co¶ ¼le napisa³em to przykro mi ja sadze tak samo jak thomson i tak jak napisa³emsmiley;
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 01.03.2008 14:17:39
Postaram sie byæ na tym spotkaniu, je¶li nie na rowerze to pieszo lub na zastepczym biku smiley


Always hardcore smiley
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 01.03.2008 17:08:26
No no .... widze ze temat rusz³y ostro. Popieram stanowczo slowa Thomsona - to co bylo kilka lat temu juz nie wroci napewno, takiej atmosfery juz nigdy nie bedzie (to by³ najlepszy okres w GKKG). Fajnie ze nowe osoby sa i chce cos zdzia³ac ale samym pisanie na forum nic sie nie zdzia³a w tej sprawie. Jesli maja takie stanowcze plany niech rusza w teren (organizacyjnie).
Pozdrower!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.03.2008 17:41:50
Matii napisa³/a:
to co bylo kilka lat temu juz nie wroci napewno, takiej atmosfery juz nigdy nie bedzie


eee no tak do sprawy nie mo¿na podchodziæ. Trzeba wierzyæ ¿e dobre czasy powróc± a mo¿e nawet bêdzie lepiej. Problem w tym ¿e wtedy mieli¶my kilkunastoosobow± ekipê która faktycznie regularnie razem je¼dzi³a, to by³a podstawa. By³ sens robienia koszulek, rozbudowania strony itd, a teraz?

Co do spotkania - zbiórka na Rynku tradycyjnie, ale potem skoro mamy rozmawiaæ to mo¿e wybierzemy siê do Wigwamu do Gêbarzewa ? na siedz±co i w "pomieszczeniu" chyba jednak bêdzie ³atwiej... co my¶licie?


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 01.03.2008 19:58:02
hej,
Postaram siê dotrzeæ i pojawiæ sie na zdjêciu jako sympatyk, a co do do³±czenia, to chêtnie zwi±za³bym siê z jak±¶ grup± kolarzy, ale my¶lê ¿e w³a¶nie formalizacja mo¿e pomóc i wymieniê kilka plusów, przynajmniej wg mnie:
1. Nadmieniani ju¿ sponsorzy, o których by³oby ³atwiej,
2. Lepszy kontakt z w³adzami miasta i mo¿liwo¶ci za³atwienia spraw dla nas wa¿nych, a i mo¿e uda³oby siê zdobyæ z miasta dofinansowanie na sport, lub szkolenie m³odego narybkusmiley,
3. My¶lê, ¿e ludzie bardziej wi±zaliby siê z tak± organizacj± i ³atwiej by³oby organizowaæ ró¿nego typu imprezy,
4. Klub sk³ada³by sie z ludzi uprawiaj±cy ró¿ne dyscypliny i my¶lê, ¿e w ka¿dej grupie znale¼liby siê bardziej utalentowani, którzy robiliby dobr± reklamê Gnieznu i klubowi,

A co do tego co mo¿emy daæ ludziom jako klub, to my¶lê ¿e w zamian za dzia³anie klub mo¿e pomagaæ najlepszym w poszukiwaniu sponsorów, którzy nie mog± przecie¿ odliczyæ wprost kasy wp³aconej zawodnikowi, ale gdy wp³ac± j± na klub to ³atwiej to odliczyæ, a klub przeka¿e j± dalej.
Pytanie jest tylko jedno: Czy s± chêtni do organizacji i pomocy w za³atwianiu ró¿nych spraw dla klubu i ludzi??
Pozdrower
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 02.03.2008 06:18:03
thomson napisa³/a:

Co do spotkania - zbiórka na Rynku tradycyjnie, ale potem skoro mamy rozmawiaæ to mo¿e wybierzemy siê do Wigwamu do Gêbarzewa ? na siedz±co i w "pomieszczeniu" chyba jednak bêdzie ³atwiej... co my¶licie?


Jestem jak najbardziej zasmiley

Poza tym "reaktywacja" Klubu jest chyba mo¿liwa ? (no mo¿e nie w takim wymiarze i takiej atmosferze o jakich napisa³ Mati i Thomson).
Veni, Vidi, Vici (na nasz u¿ytek - Przyjedziemy, Pogadamy, Przywrócimy do ¿ycia - GKKG)


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 02.03.2008 06:27:33
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 02.03.2008 09:07:44
Jestem jak najbardziej za spotkaniem w Wigwamie.
Ju¿ teraz widzê, ¿e ile g³ów tyle pomys³ów. My¶lê, ¿e ¶wiadczy to o tym - ¿e obecna formu³a GKKG trochê nas "uwiera".
Nie chcê na si³ê nikogo przekonywaæ do swoich racji, jest to jeden z g³osów w dyskusji.
W wizji klubu zgadzam siê z cup'em, wyniki ch³opaków z Poznania, Mogilna, Jarocina ¶wiadcz± o tym, ¿e "w tym szaleñstwie jest metoda"

A`propos posta Thomsona. Nie s³ysza³em aby przynale¿no¶æ do klubu sportowego by³a obowi±zkiem i za niesubordynacje grozi³y jakie¶ sankcje. My¶lê, ¿e jest to dobrowolny przywilej z którego ka¿dy korzysta jak chce.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 02.03.2008 10:47:13
Darek napisa³/a:
A`propos posta Thomsona. Nie s³ysza³em aby przynale¿no¶æ do klubu sportowego by³a obowi±zkiem i za niesubordynacje grozi³y jakie¶ sankcje. My¶lê, ¿e jest to dobrowolny przywilej z którego ka¿dy korzysta jak chce.


No mo¿e troche przesadzi³em. Chodzi mi o to, ¿e jak ka¿dy robi co chce to baaardzo wielu nie robi nic. Wydaje mi siê, ¿e w³a¶nie co¶ takiego mamy obecnie.

Potrzebne s± KONKRETNE pomys³y, rozwi±zania, a jak na razie w tym temacie mamy koncert ¿yczeñ, jakby to by³o fajnie gdyby...
Przyznaje bez bicia, ¿e ja konkretnych pomys³ów nie mam i st±d mój sceptyzm.

Tak jak Darek napisa³- widaæ ¿e temat siê rozwija co ¶wiadczy, ¿e jest potrzeba zmian. to juz dobry znak...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Skrabinho
Uytkownik

Postw: 44
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.03.07
Dodane dnia 02.03.2008 11:39:13
Thomson, swietny pomysl z tym wigwamem. Przejedziemy sie wspolnie i bedzie fajna atmosfera. Mam nadzieje ze przybedzie nas wiecej niz na masesmiley Pozdrowionka


Only Bike 4ever
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 02.03.2008 12:52:57
a gdzie ten wigwan sie znajduje??
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 02.03.2008 13:42:33
rradek1985 napisa³/a:
a gdzie ten wigwan sie znajduje??

Wigwam jest na terenie dawnego poligonu wojskowego w Cielimowie.
Pojedziesz ¶cie¿k± rowerow± na skraju Lasu Miejskiego, równoleg³± do ulicy Wrzesiñskiej do koñca i w Cielimowie przejedziesz w prawo przez drogê Gniezno-Wrze¶nia na betonow± drogê prowadz±c± do Gêbarzewa. Po oko³o dwustu (no mo¿e trochê wiecej metrach) skrêcisz w lewo, w poln± drogê na poligon i dojedziesz do wigwamu. Jest to O¶rodek Edukacji Ekologicznej.
Zreszt±, jak przyjedziesz za tydzieñ w niedzielê na Rynek, to z ca³± ekip± (je¿eli taka bêdzie decyzja wiêkszo¶ci) pojedziemy do wigwamu.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 02.03.2008 13:52:50
aha, okissmiley dzieki za infosmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>