Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 03.03.2008 09:36:26
Ja te¿ jestem jak najbardziej za spotkaniem i chêtnie pogadam pod dachemsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
xomer
Uytkownik

Postw: 12
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 22.02.08
Dodane dnia 04.03.2008 15:45:21
Skoro wszyscy pisz± to nie bêdê gorszy;p:

Je¿eli chodzi o reklamê to ja móg³bym spróbowaæ za³atwiæ telewizjê gnie¼nieñsk±.
Spotkanie - jak najbardziej jestem za, tylko nie w wigwamie. Je¿d¿ê na szosówce jak zd±¿yli¶cie siê zorientowaæ wiêc na poligon bêdzie ciê¿ko dojechaæ. Mi trudno jest ogranizowaæ imprezy i je¼dziæ w nich z jednego prostego powodu: nie ma zainteresowania kolarstwem szosowym. Mogliby¶my dla "klubowiczów" zrobiæ w³asne wy¶cigi. Jedne na szosie, drugie na "gruncie". W jednym bym wystartowa³. Dobra, nie bêdê siê wiêcej rozpisywa³, bo muszê jechaæ rowerkiem na 3maja do sklepu;p
Pozdrower
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 04.03.2008 17:21:04
My¶lê, ¿e pomys³ urozmaicenia w postaci wyscigów szosowych jest ca³kiem ciekawy, szczególnie ¿e pewnie czê¶c ludzi ma szosówki, a do tejpory u¿ywa ich tylko w celach treningowych, a i nowych ludzi mozna by do siebie przekonac i zrobic cos dla innychsmiley A moze by tak ma³y AlleyCat po Gnie¼nie??smiley To by by³a zabawa dla wszystkich( o mocnych nerwach)smiley
A co do spotkania w Wigwamie, to je¶li nie bedziesz móg³ dojechac to ja pewnie bêdê w Gnie¼nie samochodem i s³u¿ê podwózk± przez niedostêpne poligonowe wertepysmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 04.03.2008 18:57:36
Panowie, czy¿by w naturalny sposób zaczê³a siê dyskusja o sekcjach klubowych. S±dzê, ¿e warto poinformowaæ lokalne media o spotkaniu - z pewno¶ci± podejm± temat, a i nam siê przyda promocja na pocz±tek.
Trzeba pilnie ustaliæ tytu³ spotkania, aby by³ równy dla mediów (na "spotkanie klubowe" raczej nie przyjd±)


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.03.2008 19:16:33
Panowie powoli! Nie s±dzicie, ¿e za wcze¶nie na media ? Klub w rozsypce, po raz pierwszy od dluzszego czasu mamy zamiar pogadac o sprawach organizacyjnych, nie ma ¿adnej pewno¶ci ¿e pojawi siê chocia¿ 10 osób, wiêc ja tu na razie nie widze tematu dla mediów. Niech spotkanie klubowe pozostanie spotkaniem klubowym a jak ju¿ bêdziemy mieli czym siê pochwaliæ lub zaprosiæ na jak±¶ impreze itd wtedy mo¿na robiæ nawet konferencjê prasow±.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 04.03.2008 20:36:04
No proszê !?
Dawno takiej dyskusji na tym forum nie by³o.
I bardzo dobrze, tak trzymaæ ! ! ! smiley
Thomson ma racjê. Nic na hura. Najpierw trzeba ustaliæ plan dzia³ania, wyznaczyæ odpowiedzialnych za realizacjê, WPROWADZIÆ TEN PLAN W ¯YCIE !!!, a dopiero potem przyjdzie czas na media, konferencje prasowe, pokazanie KLUBU.
To wszystko jest do zrobienia, tylko TRZEBA ABY WSZYSCY WZIÊLI SIÊ DO ROBOTY ! ! !, a nie tylko podsuwaæ pomys³y i propozycje i czekaæ, a¿ siê same zrealizuj±, albo kto¶ je wprowadzi za nas w ¿ycie.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 04.03.2008 20:46:38
Racja zgadzam siê z przedmówcami. Dyskusja na forum - a ¿ycie to dwie ró¿ne sprawy


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
xomer
Uytkownik

Postw: 12
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 22.02.08
Dodane dnia 05.03.2008 17:06:38
Media pozostawmy na koñcu. Je¿eli siê pojawi± to raz, bo nikt w TV
nie bedzie chcia³ s³uchac tego samego.
Niech ka¿dy siê wypowie co mo¿e zorganizowaæ, bo to bêdzie dobra droga na rozpoczêcie pracy.
Jako pierwszy mogê powiedzieæ, ¿e zajme siê TV, a je¿eli ju¿ ich zaprosze to sam bêdê z wami wywiady przeprowadza³ i ja to opiszê tak, ¿eby zwróciæ na nas uwagê
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 06.03.2008 09:06:15
Ja ju¿ organizujê maraton w Powidzu, który mo¿e by rzecz jasna imprez± organizowan± oficjalnie przez Klubsmiley A co do innych rzeczy, to planujemy z bratem start w wiêkszo¶ci Mio Bikemaratonów, wiêc je¶li uda mi siê go ¶ci±gn±c do klubu i przekona ¿e warto, to mo¿emy je¼dzic w barwach klubowych i reklamowac GKKG, a je¶li kto¶ bedzie chêtny, to pewnie uda nam siê u³atwic dostanie siê na maraton, ¿eby¶my zostali zakwalifikowani do klasyfikacji dru¿ynowej.
No i oczywi¶cie chêtnie pomogê przy organizacji wy¶cigów i innych imprezsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 06.03.2008 14:49:01
Niestety na spotkanie nie bêdzie móg³ przyjechaæ Radek - obecnie nasz g³ówny organizator zawodów. Szkoda...

Odno¶nie je¿d¿enia w barwach klubowych - wys³a³em maila do firmy BCM nowatex (robili nam koszulki w 2004r) z zapytaniem jakie s± koszty koszulek na zamówienie.
W odpowiedzi otrzyma³em: koszt 1 koszulki z krótkim rêkawem (przy zamówieniu 30szt.) to 90z³ +vat.
My¶lê, ¿e warto by³oby nie zmieniaæ specjalnie wzoru bo w koñcu czê¶æ osób ma te stare i nie s±dze ¿eby by³y zniszczone czy co¶ (przynajmniej moja nie jest smiley
Z drugiej strony bylaby to kolejna reklama dla Plus-a, wiêc przyda³oby siê pogadaæ z "naszym sponsorem" HiFi Exclusive o jakim¶ dofinansowaniu...ale mo¿e lepiej nie w tym miesi±cu bo akurat przypada termin p³atno¶ci za serwer smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 06.03.2008 15:18:41
My¶lê ¿e pomys³ z koszulkami jest niez³y, no tym bardziej gdyby "sponsor" trochê je dofinansowa³, bo my¶lê ¿e to by by³a dla niego dobra reklama, tylko pytanie czy wszystkie typowe XC, czy troche na styl FR/DH/4X itd. by sie nie przyda³o, bo to chyba do¶c liczna grupa je¼d¼ców w Gnie¼nie, a nie wiem czy wszyscy lubi± obcis³e strojesmiley??
No i pytanie do ludzi, czy nie znaj± jaki¶ potencjalnych sponsorów, ¿eby jak najwiêcej ludzi mog³o jak najczêsciej startowac w zawodach w kraju, bo dojazdy i wpisowe tanie nie s±smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Spotkanie klubowe RYNEK 09 marzec
xomer
Uytkownik

Postw: 12
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 22.02.08
Dodane dnia 06.03.2008 16:36:10
Ja koszulki nie kupie, bo zesz³ej zimy kupilem sobie caly stroj za wieksze pieni±dze wiêc nie bêdê znowu kupowa³. Ale pomys³ dobry. Popieram
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>