Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor ¦cie¿ki rowerowe w Gnie¼nie
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 02.03.2008 13:22:05
Witajcie drodzy bikerzysmiley temt, który chê przedyskutowaæ a byæ mo¿e równie¿ zrealizowaæ przy waszej wspó³pracy pocz±tek swój ma ju¿ w w±tku dotycz±cym masy krytycznej, ¿eby wiêc nie mieszaæ dwóch odmiennych choæ podobnych do siebie tematycznie w±tków stworzy³em miejsce do dyskusji tutajsmiley a o to tre¶ci z poprzedniego forum, od którego temat siê zacz±³:

rradek1985
U¿ytkownik

Dzisiaj rozmawia³em z kumplem, zatwiardzia³ym kierowc±. Zaczêli¶my wymieniaæ pogl±dy na temat sensowno¶ci masy krytycznej, i powiem szczerze w pewnym momencie da³ mi taki argument przeciwko masie, ¿e nie mia³em co mu odpowiedzieæ. Chodzi³o o to, ¿e stwierdzi³, ¿e je¶li chcieliby¶my mieæ ¶cie¿ki rowerowe w Gnie¼nie (bo o to przecie chodzi w masie, no nie?), to najpierw powinny¶my udaæ siê do w³adz miasta z oficjalnym pismem..Moje pytanie wiêc jest takie, dla "starych wyjadaczy" tego forum: czy kiedykolwiek kto¶ próbowa³ w tej kwestii co¶ zdzia³aæ u naszej szanownych w³adz??

thomson
webmajster

Owszem, ale dawno temu. By³a petycja, która mia³a byc przekazana Prezydentowi, który mia³ równie¿ pojawiæ sie na rowerze. Oczywi¶cie siê nie pojawi³ mimo zapewnieñ. Czy petycja zosta³a zaniesiona/wys³ana w innym terminie tego nie wiem na pewno, ale my¶le ¿e tak.

My¶lê, ¿e w Masie nie chodzi tylko o ¶cie¿ki rowerowe, ale równie¿ a mo¿e przede wszystkim o zwrócenie uwagi kierowców na to ¿e rowerzysta to te¿ pe³noprawny uczestnik ruchu. ¦cie¿ki nie by³by potrzebne gdyby¶my na drogach mogli czuæ siê bezpiecznie, a jak jest wszyscy wiemy... To czy Masa to w³a¶ciwa forma zwracania na siebie uwagi jest kwestia kontrowersyjna, ale chyba lepsze to ni¿ nic..

Bombell
U¿ytkownik

Zgadzam sie z tym co mówi Thomson, a wczorajsz± mase obserwowa³em z pozycji pieszego i musze przyznaæ, ¿e by³o g³o¶no i napewno ta forma zwracania na siebie uwagi jest skuteczna bo by³o was s³ychaæ juz z daleka ;P

cup
U¿ytkownik

My¶lê ¿e masa ma sens w³a¶nie wtedy, gdy przy jej okazji nosi siê petycje do w³adz miasta i pokazuje siê mo¿liwe zmiany w planach budowy nowych dróg, by by³y one przyjemniejsze dla nas rowerzystów. I w³a¶nie tak dzia³a ona we wszystkich miastach w Polsce (albo w wiêkszo¶ci), ma pokazaæ w³adza, ¿e rowerzy¶ci te¿ maj± prawo decydowaæ o wygl±dzie miasta, a to ¿eby¶my byli bezpieczni niestety nie zale¿y jedynie od dobrej woli kierowców, ale i od dróg po których siê poruszamy i choæ wielu z was powie, ¿e nam "góralom" niepotrzebne s± ¶cie¿ki, to przecie¿ walczymy o ogó³ spo³eczno¶ci i bezpieczeñstwo wszystkich.

To na tyle mojego przyd³ugiego wywodu

rradek1985
U¿ytkownik

zgadzam siê z tym co powiedzia³ Cup, po dniu rozmy¶lañ ta ten temat doszed³em do wniosku ¿e jedna petycja to by³o za ma³o, zrreszt± w takich sprawach trzeba "byæ upierdliwym" w stosunku do w³adz miasta. My¶lê ¿e powinni¶my zaj±c siê t± spraw±, ja chêtnie siê przy³±cze, je¶li tylko móg³bym zrobiæ co¶ po¿ytecznego, jednak nie mam do¶wiadczenia w tych sprawach - przyda³a by siê wiêc rada kogo¶ bardziej do¶wiadczonego. Mam nadziejê ¿e poruszony tutaj przeze mnie w±tek nabierze rozpêdu i pomy¶limy nad nim powa¿nie. POzdrower!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ¦cie¿ki rowerowe w Gnie¼nie
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 03.03.2008 10:08:27
Je¿eli chcecie pogadac z kim¶ bardziej ode mnie do¶wiadczonym w tej sprawie, czyli ch³opakiem, który zajmuje siê spraw± petycji w Kaliszu, to polecam skontaktowac siê z Piotrkiem- Bocianem http://rowerykalisz.pl/index.php?q=user/23 lub poczytac o tym jak to robia w Poznaniu http://www.srm.eco.pl/
Ewentualnie numer do Piotrka moge poda na PW
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ¦cie¿ki rowerowe w Gnie¼nie
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 08.03.2008 09:48:02
oks, dziêki za pomoc, jeszcze porusze temat na jutrzejszym spotkaniu w wigwamie, a potem mam zamiar ruszyc t± sprawê ju¿ na powa¿niesmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>