Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor GKKG na powa¿nie ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 18.03.2008 16:10:34
To nie jest ¿aden nowatorski pomys³. Tak jak dyskutowali¶my w Wigwamie aby je¼dziæ klub nie jest nam potrzebny.

Jednak¿e do dzia³añ organizacyjnych jest niezbêdny. Mówi±c wprost - bez rejestracji odrêbnego klubu organizacja jesiennego maratonu siê nie uda !!!

Wszystko w rekach (g³owach) "15 wspania³ych"

Tak od razu na wstêpie dyskusji - deklarujê siê jako cz³onek za³o¿yciel.

Kto nastêpny?


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 18.03.2008 16:35:04
jak trzeba to trzeba ... wchodzê w to, ale tak sobie teraz my¶lê, ¿e 15 osób to ca³kiem sporo i mo¿e byæ problem...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 18.03.2008 16:39:54
Jaju¿ sie pod tym podpisalem, Jestem wiêc ochotnikiemsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 18.03.2008 17:23:20
My¶lê, ¿e nie bedzie problemu ze znalezieniem chêtnych do za³o¿enia klubu. Pamiêtam jak to by³o z za³o¿eniem GKKG, to by³o z 10 lat temu, razem z Adamem Gadziñskim tworzyli¶my statut i rejestrowali¶my klub w U.Marsz.
¯eby zachêciæ bikerów nale¿y im przedstawiæ zasady funkcjonowania takiej organizacji i ¿e tak w zasadzie nie ma sie czego obawiaæ! Z tego co pamiêtam to ze spraw formalnych poza uchwaleniem statutu na walnym zebraniu cz³onków klubu trzeba powo³aæ trzon organizacyjny (prezesi, skarbnik itd) oraz odfajkowaæ coroczne sprawy biurokracyjne (sprawozdania do urzêdów, skarbówki itp.)
DAMY RADÊ!smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 18.03.2008 18:57:14
Witam !
Sprawy organizacyjne zwi±zane z za³o¿eniem i zarejestrowaniem klubu, to jest ca³kiem powa¿ne wyzwanie.
Co¶ nieco¶ pamiêtam ( a by³o to z dziesiêæ lat temu) jak zak³adali¶my klub karate w Gnie¼nie. Opracowanie statutu, wizyty w urzêdach, rejestracja w s±dzie w Poznaniu, za³o¿enie konta bankowego, piecz±tki klubowe i imienne, deklaracje cz³onkowskie, sk³adki - uf - trochê nas to wtedy kosztowa³o i zdrowia i pieniêdzy.
To nie jest wcale ani proste, ani ³atwe, ale na pewno do zrobienia. A potem, po przebrniêciu przez tê ca³± machinê biurokratyczn±, pozostaj± sprawy przyziemne - zebrania zarz±du (z których trzeba sporz±dzaæ sprawozadania), zbieranie sk³adek (chocia¿by po to, ¿eby p³aciæ za prowadzenie konta bankowego|), sporz±dzanie sprawozdañ dla urzêdu skarbowego, sporz±dzanie planów dzia³ania, zebrania sprawozdawczo-wyborcze itd itp - uf, obowi±zków sporo, ale wszystko do zrobienia, pod warunkiem, ¿e kilka osób po¶wiêci swój wolny czas oraz trochê gotówki na za³atwienie spraw zwi±zanych z rejestracja klubu, a potem z jego codzienna dzia³alno¶ci±.
I to by by³o na razie na tyle.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 18.03.2008 19:00:12
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 18.03.2008 20:23:16
Czesc oczywiscie podpisuje sie pod tym!!! Organizacyjnie pomoge napewno tak jak zawszesmiley
Pozdrower.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 18.03.2008 20:35:16
Panowie - je¿eli chodzi o marudzenie i piêtrzenie trudno¶ci to mo¿ecie startowaæ w mistrzostwach ¶wiata i to z pewno¶ci± jako zawodnicy rozstawieni.

Trochê zaufania i dobrej woli.

Wszystkim, którzy nie rozumiej± wyja¶niam w czym rzecz:

Organizacja jakiejkolwiek profesjonalnej imprezy (logistyka, sponsorzy, finanse, odpowiedzialno¶æ, partnerstwo ...) bez legalizacji dzia³alno¶ci jest bardzo trudna o ile w ogóle mo¿liwa. Je¿eli jeste¶my sekcj± innego klubu (my¶lê tu o Gnie¼nieñskim Klubie Olimpijczyka) to ka¿dy dokument (pro¶ba, wniosek, opinia, ...) musi byæ sygnowana podpisem w³adz tego¿ klubu. A wiêc trzeba siê umawiaæ na spotkanie, t³umaczyæ, prosiæ o podpisanie, ... nastêpnie grzecznie dziêkowaæ i zanosiæ stosowne pismo czêsto do pokoju obok.

Dlatego wydaje mi siê, ¿e zasadnicze pytanie brzmi:

Nie to, czy chcê rejestracji klubu, ale czy chcê organizacji jesiennego maratonu w Gnie¼nie. A je¿eli tak to czy w tym pomogê ???


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 18.03.2008 23:16:10
Ja jestem jak najbardziej za i pytam tylko w czym trzeba pomóc i mogê ruszaæ do dzia³añsmiley Bo jak wiecie jestem chêtny do³±czyæ do Was i wspieraæ organizacjê imprezsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 19.03.2008 11:46:22
Darek napisa³/a:
Organizacja jakiejkolwiek profesjonalnej imprezy (logistyka, sponsorzy, finanse, odpowiedzialno¶æ, partnerstwo ...) bez legalizacji dzia³alno¶ci jest bardzo trudna o ile w ogóle mo¿liwa. Je¿eli jeste¶my sekcj± innego klubu (my¶lê tu o Gnie¼nieñskim Klubie Olimpijczyka) to ka¿dy dokument (pro¶ba, wniosek, opinia, ...) musi byæ sygnowana podpisem w³adz tego¿ klubu. A wiêc trzeba siê umawiaæ na spotkanie, t³umaczyæ, prosiæ o podpisanie, ... nastêpnie grzecznie dziêkowaæ i zanosiæ stosowne pismo czêsto do pokoju obok.


Jasna sprawa, trudno siê nie zgodziæ, zastanawia mnie tylko jak w takim razie uda³o siê zorganizowaæ poprzednie maratony? smiley ...ale zostawmy to.
Skoro s± chêtni to trzeba to wykorzystaæ i dzia³aæ. Kto wie do czego taki oficjalny status klubu sportowego przyda siê nam w przysz³o¶ci ....


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
Qba77
Uytkownik

Postw: 1
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.03.08
Dodane dnia 21.03.2008 12:24:50
Witam.
Ja te¿ jestem za utworzeniem klubu z prawdziwego zdarzenia. Chêtnie pomogê w dobiciu do magicznej 15-stki.
Pamiêtam jak "klub" tworzony by³ dawno temu i by³o wtedy jakie¶ zebranie i zapisy. A pó¼niej nic. Po prostu gdzie¶ tam siê zapisa³em i tyle.
Mam nadzieje ¿e tym razem bêdzie z tego co¶ bardziej na serio, a samodzielno¶æ (odciêcie siê od Gnie¼nieñskiego Klubu Olimpijczyka) jest jak najbardziej wskazana.
Pozdrower
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 21.03.2008 21:07:49
Darek napisa³/a:
Panowie - je¿eli chodzi o marudzenie i piêtrzenie trudno¶ci to mo¿ecie startowaæ w mistrzostwach ¶wiata i to z pewno¶ci± jako zawodnicy rozstawieni.


Pisz±c mojego posta nie by³o moim zamiarem marudziæ, narzekaæ, czy piêtrzyæ trudno¶ci, ale wskazaæ jakie zadania czekaj± po drodze do za³o¿enia klubu z prawdziwego zdarzenia.
I to by by³o na tyle.
PS. Na spotkanie 29 marca przyjdê (no chyba, ¿e znowu co¶ siê mi przydarzy)


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez thomson dnia 21.03.2008 21:19:30
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 24.03.2008 23:12:30
Jakie¶ pomys³y/propozycje co do miejsca sobotniego zebrania ????


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 25.03.2008 18:04:48
Czas biegnie nieub³aganie, a wiêc przysz³a pora na konkrety.
Oczywi¶cie spotkanie za³o¿ycielskie "nowego GKKG" mo¿e siê odbyæ na siedz±co (BEZ ROWERÓW !!!)

Termin jest ustalony - to sobota 29 marca 2008 r.
Godzina - proponujê - 17:00
Miejsce - proponujê - restauracja Hotelu "ADALBERTUS" ul. Tumska (obok Katedry)

Piszcie co s±dzicie o tych propozycjach, lub podawajcie inne.

Pzdr


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 25.03.2008 20:55:13
hmm, a mo¿e by tak M³yn o 18??
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 26.03.2008 09:19:06
Takie spotkanie wymaga trochê spokoju. Nie wiem czy M³yn w sobotnie popo³udnie/wieczór to zapewni.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 26.03.2008 12:55:01
o 18 dopiero tam otwieraj±, wiêc bêdzie stosunkowo spokojniesmiley jakby nie patrzeæ to spotkanie to nie bêdzie trwaæ bardzo d³go chyba, no nie?? Jednak po 19 - to ju¿ bêdzie tam g³o¶no...Ale po to jest forum by podyskutowaæ, nie bêdê siê upiera³smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 27.03.2008 20:15:02
z tego co mi wiadomo to klub za³ozony ok 10 lat temu przez Adama Gadziñskiego nie zosta³ zlikwidowany ale zawieszono dzia³alno¶æ. Je¶li tak to wznowienie dzia³alno¶ci bedzie ³atwiejsze i szybsze ni¿ zak³adanie na nowo. Klub by³ rejestrowany w poznaniu w s±dzie mia³ KRS wlasne konto itp. Problem by³ bo sie jakis przepis zmieni³ i potrzebny by³ trener . wszelkie informacje w starostwie. Jest jeszcze jedna opcja (ale musia³bym sie upewnic). Postaram sie przyjsc w sobote o 17 do Adalbertus.
Oczywiscie jak chcecie zak³adac klub od nowa to OK tylko nie wiem czy nazwe "GKKG" Wam przyjm± bo taka ju¿ jest zarejestrowana w sadzie .
PS
Z GKOl wspó³pracowa³o mi sie bardzo dobrze , a podpis i piecz±tke Prezesa GKOl pana Jerzego Temczuka potrzebowa³em tylko na 3 dokumentach.


prez

Edytowane przez prezes dnia 27.03.2008 20:31:36
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 28.03.2008 14:29:17
prezes napisa³/a:
tylko nie wiem czy nazwe "GKKG" Wam przyjm± bo taka ju¿ jest zarejestrowana w sadzie .


W³a¶nie te¿ siê nad tym zastanawiam, ale Darek chyba i to przewidzia³ skoro obstaje przy zak³adaniu klubu... pogodamy, zobaczymy..

W takim razie sobota 17.00 w restauracji ADALBERTUS !


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 28.03.2008 22:46:17
szkoda, ¿e nie bêdê na tym spotkaniu - akurat jestem z ¿ona na sp³ywie kajakowym, ale mo¿e uda siê nam zajechaæ na fina³ tego "walnego' zebrania
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GKKG na powa¿nie ...
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 29.03.2008 20:05:21
Wynik³o co¶ ciekawego ze spotkania?
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>