Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Jaja jak ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 25.04.2008 18:03:34
Panowie, z przykro¶ci± stwierdzam, ¿e z walnego zebrania GKKG nic nie wysz³o. I to wcale nie dlatego, ¿e nie mogli¶my siê dogadaæ - ale dlatego, ¿e olali¶cie "ciep³ym siurem" to spotkanie.

Wniosek jest jeden - nie chcecie klubu, nie chcecie zaanga¿owania, a samotne je¿d¿enie po krzakach Wam zupe³nie wystarcza. OK nie upieram siê - mo¿na i tak (jednak¿e odsy³am do MR nr 4/08 na str. 76). Bêdziemy nadal ¿yæ wspomnieniami jak to by³o fajnie 10 lat temu (a mo¿e i dawniej), nadal bêdziemy z zazdro¶ci± patrzeæ na Wrze¶niê, Mogilno, Jarocin, itp. Ale có¿ mo¿na traciæ swój czas i zapa³ w krzakach - i ¿yæ nadziej± "ja im jeszcze poka¿ê".

Mo¿e dosyæ frustracji. Czas na kilka konkretów - Je¿eli nie dosz³o do walnego zebrania to:
1. UKS GKKG w dniu 2 maja zostaje rozwi±zany z mocy prawa przez Wydzia³ O¶wiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnie¼nie.
2. Traci moc z³o¿ona w Urzêdzie Miejskim w Gnie¼nie aplikacja odno¶nie dofinansowania VI Gnie¼nieñskiego Maratonu Rowerowego.
3. W dniu 2 maja wygasaj± prawa do pos³ugiwania siê nazw± GKKG (jestem ciekaw jaki podmiot organizuje "czasówkê" w dniu 4 maja)
4. Maraton w Powidzu si³± rzeczy nie jest organizowany pod szyldem GKKG.

To tyle z konsekwencji prawnych Waszej niechêci (braku czasu, imienin u cioci, rozwolnienia i innych wa¿nych powodów).

Osobi¶cie przykro mi z tego powodu, ¿e w kilku miejscach u¿y³em swojej twarzy i nazwiska. Okazuje siê, ¿e na darmo.

No to w krzaki - mo¿e w niedzielê smileysmileysmiley


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 25.04.2008 18:33:43
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Jaja jak ...
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 25.04.2008 20:09:30
Darku co do olania tego spotkania, to do wiadomo¶ci na stronie g³ównej by³o kilka komentarzy, ¿e termin koliduje z mas±, a mnie np. z uczelni± i my¶lê ¿e nie jedna osoba mia³a problem z dotarciem w pi±tek, a wiêc mo¿e uda siê zorganizowaæ je jutro, tak jak wiele osób pisa³o??
My¶lê nadal ¿e warto organizowaæ ten klub, ale zrozum, ¿e wiadomo¶æ na stronie g³ównej by³a bardzo ogólnikowa i gdybym wiedzia³, ¿e jest to walne zebranie cz³onków, to jako¶ dosta³bym siê na nie na pewno.

Edytowane przez cup dnia 25.04.2008 20:13:04
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Jaja jak ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 25.04.2008 20:25:02
Mieli¶my jechaæ w góry, ale nie jedziemy wiêc ja równie¿ mogê jutro przybyæ !
"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Jaja jak ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 26.04.2008 11:59:05
A moja babcia mia³a sraczkê !!!

Hmmm... nie mam ju¿ babci i ze stolcem te¿ nie miewa³a k³opotów.

Panowie K O N K R E T Y ! ! ! Spotkanie alarmowe !!! WALNE !!! kiedy, gdzie o której.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Jaja jak ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 26.04.2008 12:27:30
Skoro goni± terminy (szkoda ¿e nie wiedzieli¶my o tym wcze¶niej) to chyba jedyne wyj¶cie to zbiórka DZISIAJ ! 19.00 Adalbertus.
Ale trzeba siê spi±æ i na szybko poinformowaæ ludzi ! ju¿ nie przez email tylko przez tel. wiec dzwoñcie do kogo siê da !
PASUJE ?


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 26.04.2008 12:30:44
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Jaja jak ...
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 26.04.2008 12:49:23
to jak, jest to spotkanie czy nie??
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Jaja jak ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 26.04.2008 12:49:25
dobra daje info na strone g³ówn± bo ide na rower. DZISIAJ 19.00


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Jaja jak ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 26.04.2008 14:34:56
O godzinie 19:00 dzisiaj w Adalbertusie ??? Je¿eli sie nie mylê to bêdzie centrum uroczysto¶ci ¶wiêtowojciechowych. Wiem, ze zebranie GKKG jest wa¿ne, lecz nie jestem pewien czy pokonamy biskupów. Ale mo¿e...
Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>