Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 7 1 2 3 4 > >>
Autor Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 03.02.2005 20:52:48
Jak ju¿ chyba wiecie nie odbêd± siê zawody w maju z cyklu "Wielkopolska Liga Masters w Kolarstwie Górskim o Puchar Thule 2005"- edycja Gniezno. Lecz w zamian chcemy bardzo dobrze zorganizowaæ Nasz Maraton i poprawiæ to co by³o nie tak w zesz³ym roku.
Proszê Wszystkich aby w tym temacie wpisywali swoje propozycje co do: zmian organizacyjnych, pomys³ów na usprawnienie przeprowadzenia zawodów, mo¿e podsuniecie nam jakie¶ ciekawe zmiany które bêdziemy chcieli wprowadziæ w ¿ycie. Wasze propozycje spiszemy i omówimy z Prezesem oraz z osobami które bêd± odpowiedzialne za organizacji maratonu.
Wszystkie informacje co do zmian i samego maratonu na pewno pojawia siê na stronie.
Pisze to ju¿ teraz poniewa¿ chcemy mieæ jasna sytuacje i planowaæ wszystko w odpowiednich etapach a nie w pop³ochu i na ostatnia chwile.

P.S. Proszê potraktowaæ ten temat powa¿nie chyba chcemy pokazaæ siê z jak najlepszej strony, a i nie rzucaæ s³ów na wiatr co do deklaracji ze
" ja na pewno pomogê" a pó¼niej siê okazuje ze albo taka osoba siê nie zjawia a jak ju¿ jest to ma straszne pretensje ze cos musi zrobiæ
( jeste¶my klubem czy raczej tylko z nazwy udajemy klub a od ¶rodka siê dzielimy ), lub przyje¿d¿aj± na gotowe.

Pozdrawiam ca³e GKKG. Matii
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 03.02.2005 22:40:24
O kurde widzê ¿e, z pocz±tkiem lutego zaczynamy mówiæ powa¿nie o wszystkimsmiley
Bardzo dobrze...
My¶lê ¿e trzeba w tym temacie wypowiadaæ siê "w punktach" ¿eby pó¼niej nie by³o ¿e co¶ umknê³o naszej uwadze...
Ja pierwszy bo siê nudzesmiley

1. Lepsze oznakowanie trasy (my j± znamy ale ludzie z zewn±trz mieli mnóstwo problemów! - albo wiêcej ludzi w newralgicznych miejscach albo du¿e czytelne znaki, nikt ich nie ukradnie...)
2.Pomiary czasów! ( wszyscy zawodnicy; je¶li kto¶ jedzie na wiêcej ni¿ jedno kó³ko to równie¿ czas pierwszego okr±¿enia)
3.Wiêksze zainteresowanie wszystkimi zawodnikami a nie tylko czo³ówk± i tymi co jad± na krótki dystans (wszyscy wpierdalaj± kie³baski a 10 zawodników na trasie...)

To s± wg mnie najwiêksze problemy poprzedniego maratonu. Ka¿dy siê ucieszy je¶li zostanie to poprawione...

Mam te¿ kilka propozycji "od siebie".
Najbardziej zdziwi³ mnie fakt ¿e, na piêc minut przed startem po³owa GKKG zdecydowa³a ¿e ¶miga na krótki dystans... Rozumiem ¿e kto¶ kompletnie nieprzygotowany bêdzie mia³ problem przejechac nawet jedno kó³ko, ale my? Panowie to¿ to w Szklarskiej bêdzie minimum 50 km "pod górê"! Trzeba co¶ zrobiæ ¿eby wiêcej wiary rzuci³o siê na ten wiêkszy dystans... Nie wiem jak wy ale ja jestem bardziej zadowolony z 10 miejsca ni¿ gdybym mia³ byæ dajmy na to pi±ty, na krótkim odcinku...
Druga sprawa to kategorie wiekowe. Na krótki by³o kilka a na d³ugi jedna. Co¶ nie tak, prawda?
0-40 elita, 40-100 masters. Krótko i na temat.
I na koniec szalony plansmiley:
Masters - 42km
Elita - 84km
Wiem ¿e dzeciaki na sk³adakach bêd± mialy problem ale na jedno nie mieli?!?
Na Dêbówcu siê wy¿yj±smileysmileysmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 03.02.2005 22:40:46
No to mnie zmartwi³e¶ t± informacj± ¿e nie bêdzie w tym roku tych zawodów smiley.
A co do maratonu to na tej dawnej stronie co¶ pisa³em na temat uwag tylko nie pamiêtam ju¿ co to by³o smiley

Lepsze oznakowanie trasy (my j± znamy ale ludzie z zewn±trz mieli mnóstwo problemów! - albo wiêcej ludzi w newralgicznych miejscach albo du¿e czytelne znaki, nikt ich nie ukradnie...)

Trasa by³a w miarê dobrze oznakowana (w jednym miejscu siê tylko zgubi³em) choæ napewno bêdzie na plus jak znaki bêd± czytelniejsze. G³ówny problem to taki ¿e ludzi patrz± siê na przednie ko³o i tych znaków nie widz±.

Edytowane przez sebekfireman dnia 03.02.2005 22:45:39
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 08:26:08
czemu nie bêdzie tych zawodów????????smiley one ju¿ siê wkomponowa³y w nasz krajobraz!!!!!!!!!!!!!
A maraton by³by w maju??
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 08:40:42
fajnie by by³o ¿eby mozna startowac z Gniezna - to by poprawi³o frekwencje.oczywi¶cie pêtle przez Gniezno nie s± mo¿liwe ale:
1. Mo¿naby zrobiæ start np. na ³azienkach, a odcinek do Jankowa potraktowaæ jako np. odcinek dojazdowy. Nawet gdyby nas by³o 100, i jechaliby¶my np. ul. Budowlanych, przecieli Roosevelta i dalej Reymonta, Wierzbiczanami, na most kolejowy w Jankowie, potem wokó³ karpników i dalej wjechaæ juz na pêtle tak± jak w ubieg³ym roku, to kwestia zamkniêcia dla ruchu ulic w gnie¼nie na niewiecej ni¿ 30 minut ( pewnie nawet krócej i to nie wszystkich) by³aby chyba mo¿liwa. Najwiekszy problem by³by z ulic± Roosevelta, ale j± by¶my tylko przecinali( to jest chwila nawet dla 100 bikerów). Oczzywi¶cie w tym wypadku potrzebne by³yby ze dwa auta: jedno z przodu a drugie z ty³u stawki.
2. Mo¿na by równie¿ startowaæ z rynku, dalej Chrobrego, konikowo i juz jeste¶my na Reymonta, a nie czarujmy sie w niedziele i to ko³o po³udnia na Chrobrego a¿ takiego ruchu nie ma, ¿eby policja robi³a problemy. Tym bardziej gdyby wszystko zg³osic z wyprzedzeniem
W przypadku startu imprezy na rynku mo¿na by j± bardziej rozreklamowaæ, a przejazd do Jankowa okrzykn±æ etapem przyja¼ni smiley

Pomy¶lcie o tym
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 09:24:44
Bzyk---> Po pierwszym przeczytaniu twojego posta mo¿na by powiedzieæ ¿e trafi³e¶ w sedno...
Jak siê jednak dobrze zastanowiæ to to wszystko nie ma wiêkszego sensu...smiley
Zwiêkszenie frekwencji? Po pierwsze to w±tpie a po drugie to kto ma j± zwiêkszyæ?Blokersi na "Wigry 3"?Jak dojad± do lasu w Jankowie i zobacz± pêtle to wyci±gn± jointy i koniec imprezysmiley
Je¶li za¶ chodzi o "pokazanie siê" w Gnie¼nie to jak sam mówi³e¶ w niedzielê rano to bêd± nas podziwiaæ ci co wyszli po Powerade-a(czyt.Jabola) bo reszta ¶pi...

Generalnie jednak taka kilku kilometrowa wspólna przeja¿d¿ka przed samym wy¶cigiem by³aby super...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:13:36
Ja widze maraton tak:
a)dok³adniejsze wyszczególnienie kategori wiekowych.
smileydlaczego na "Dêbówcu" Prezes ma laptopa a na maratonie nie tylko jaki¶ brudnopis.
c)lepsze oznaczenie trasy (mo¿e jakimi¶ banerami reklamowymi to zwraca "lepsz±" uwagê).
d)punkty kontrolne na trasie (mog± byæ tylko 4 sztuki).
e)aby punkty dzia³a³y prawid³owo trzeba by by³o synchronizowaæ zegarki i start jak o xx:xx to o tej godzinie a nie 30sek pó¼niej.
f)mo¿na by "wezwaæ" TV.

smiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:13:57
no gdyby¶my wystartowali ko³o 12 to bêdzie wiêcej ludzi. Poza tym nie wiesz ilu jest takich co chcieliby jechaæ, ale nigdy nie byli i nie wiedz± nic o imprezie. A tak to lekkie nag³o¶nienie na rynku,oczywi¶cie konkretne plakaty, moze po³±czyæ imprezê z np. tym ¶miesznym jarmarkiem staroci co sie czasami odbywa. Moim zdaniem zapisywanie zawodników na pla¿y w Jankowie nie jest niczym ekstra i zawsze robi sie ma³y burdel. Mo¿na by przed startem wystawiæ nasze maszyny na pokaz, no wiesz takie ma³e szo³ tak jak robili mastersi na zawodach - parasol, le¿ak, wypucowany rower itd.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:16:13
NO I NAPISZTA MI CZEMU NIE BÊDZIE TYCH ZAWODÓW - SZA£U NIGDY TAM NIE ZROBI£EM ALE BY£O FAJNIE smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:19:05
Bzyk napisa³:
[b]Mo¿na by przed startem wystawiæ nasze maszyny na pokaz, no wiesz takie ma³e szo³ tak jak robili mastersi na zawodach - parasol, le¿ak, wypucowany rower itd.


Tak to zabrzmia³o jakby¶ mia³ Scotta Geniusa Carbon i chcia³ siê nim pochwaliæ...
Spidi----> te punkty kontrolne to o co chodzi? O mierzenie czasu w tym miejscu?


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:21:26
o to w³a¶nie chodzismiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:24:03
spidi napisa³:
o to w³a¶nie chodzismiley


No to nie rób pipy... Z licznika sobie zapamiêtasz....


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:31:16
Nsmileyo a pó¼niej bedzie spidi nie ¶ciemniaj by³e¶ gorszy ode mnie


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:45:14
Co d maratonu to uwagi macie naprawdê dobre. Tylko czy to wszystko uda siê zorganizowaæ. Ja przeniós³ bym maraton na wakacje. Powodzenia.

A co do zawodów w maju to by³e¶ w 2004 na tych zawodach? Widzia³e¶ co siê dzia³o? Obraz nêdzy i rozpaczy. Poza tym maj± Skate Park postawiæ.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 13:01:25
1) Termin wrzesieñ jest najlepszy bo ludzie wrócili ju¿ z wakacji, nie jest ju¿ za gor±co i jeszcze za zimno. W wakacje jest du¿o innych wiêkszych imprez rowerowych, nawet Puchar WLKP Masters ma przerwê w wakacje. I tylko po sezonie pla¿a w Jankowie jest pusta.
2) Miejsce startu. Rynek ( widowiskowy ) ale wbrew pozorom to du¿y dodatkowy k³opot.
- osoby przyje¿d¿aj±ce samochodami z poza Gniezna. Wyobra¼ sobie przyjazd na rynek, potem na start, wy¶cig, czekanie na zakoñczenie i na koniec powrót na rynek po samochód.
- tam mamy wszystko na miejscu, wystarczy tylko pogadaæ z kier. o¶rodka to otworzy bramê g³ówn± ( we wrze¶niu po sezonie oczywi¶cie)
u ratowników mo¿emy zrobiæ bióro zawodów
- na rynku nie rozpalisz ogniska.
3) nie posiadam laptopa . Laptopa ma i obs³uguje mój kolega z pracy je¿eli tylko ma wolne w tym dniu. Przecie¿ mo¿e byæ zwyk³e pud³o u ratowników jest pr±d i biurko
4) Oznakowanie trasy . POTRZEBA 8 ludzi na trasê i trzech do biura zawodów. Przy zapisywaniu od razu wydajemy po bananie , batony ,woda ¿eby ka¿dy sobie zabra³ na trasê i problem z ¿arciem mamy z g³owy .
- osoby z biura dwie zapisuj± uczestników, trzecia wydaje batony
- na mecie dwie spisuj± , jedna mierzy czas.
CDN.

- Ludzie z trasy . Jeden z nich musi byæ "kierownikiem" doskonale znaæ trasê i wszystkich rozstawiæ jak maj± rozwiesiæ ta¶my oraz tablice.
Konieczny jest samochód albo 8 na rowerach
5) Trasa. Chcia³bym pu¶ciæ wy¶cig nad jeziorem tam gdzie jest ten zajebisty widok z góry ( w jedn± stronê oczywiscie). ALE !!!! je¿eli tak chcemy zrobiæ to jedn± niedzielê musimy po¶wiêciæ na porz±dkowanie . Grabie ³opaty siekiery pi³y i do roboty przynajmniej w 8 osób a im wiêcej Nas tym szybciej skoñczymy.

6) Puchar WLKP. Dali¶my dupy . Je¿eli chcemy siê na nowo w³±czyæ to musimy zrobiæ wzorcowo Mistrzostwa Gniezna MTB ( Ale to dopiero w 2006 ) zaprosiæ ICH i pokazaæ ¿e ju¿ mog± wpisaæ nas w swój kalendarz.
.
Teraz zrobimy sobie TEST . Jak dobrze zorganizujemy Dêbówiec i Maraton 2005 to za rok mo¿wmy my¶leæ z powrotem o "£azienkach" w maju .

A teraz szczere wyznanie. Kiedy¶ organizowanie zawodów to dla mnie by³a frajda i czysta przyjemno¶æ, a teraz siê tym mêczê . Po prostu siê wypali³em ju¿ mi siê nie chcê. Mam ochotê sobiê poje¼dziæ i mieæ totalny luzik.

A tak w ogóle to za tê pensjê ( 9355 z³ brutto ) któr± otrzymujê jako prezes GKKG to mi siê nie op³aca i znajd¼cie sobie innego JELENIA !


prez

Edytowane przez prezes dnia 04.02.2005 14:42:55
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 13:27:58
Ja proponuje ¿eby biuro zawodów by³o na górze tam na tym parkingu za torami. Wszystko byloby w jednym miejscu a nie latanie z góry na dó³, do tego parking dla przyjezdnych, miejsce na ognisko te¿ chyba tam jest. My¶le ¿e komp na maratonie nie jest niezbêdny.

A co my¶licie o wcze¶niejszych zapisach on-line ??


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 13:33:18
thomson napisa³:
Ja proponuje ¿eby biuro zawodów by³o na górze tam na tym parkingu za torami. Wszystko byloby w jednym miejscu a nie latanie z góry na dó³, do tego parking dla przyjezdnych, miejsce na ognisko te¿ chyba tam jest. My¶le ¿e komp na maratonie nie jest niezbêdny.

A co my¶licie o wcze¶niejszych zapisach on-line ??


Za wszystko co tu napisa³e¶ masz u mnie piwosmiley
Komp nie jest niezbêdny bo spokojnie na kilku kartkach siê wszystko zmie¶ci...
Prezes dobrze poda³ liczbê osób organizuj±cych to wszystko...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 13:54:53
Wed³ug mnie laptop nie jest potrzebny do szczê¶cia - wydaje mi siê ¿e papier i d³ugopis wystarcz± do tego aby poprawnie wszystko spisaæ.

Dobrze by³oby te¿ lepiej rozleklamowaæ maraton tzn powiadomiæ radio, TV i lokalne gazetki no i oczywi¶cie porozwieszaæ plakaty.

Wielkim b³êdem na maratonie 2004 by³ brak pomiaru czasu, tak¿e w tym roku trzeba ten b³±d koniecznie naprawiæ.

c)lepsze oznaczenie trasy (mo¿e jakimi¶ banerami reklamowymi to zwraca "lepsz±" uwagê).

Lepsze oznakowanie trasy by siê przyda³o, ale banery reklamowe to chyba za droga inwestycja. Dobre do oznakowania mog³ybybyæ ta¶my które rozwieszone by³yby przed miejscami w których trzeba patrzeæ przed siebie a nie pod siebbie.

No i dobrze by³oby aby¶cie pomy¶leli nad tymi o¶wiadczeniami ¿e w maratonie bierze siê udzia³ na w³asn± odpowiedzialno¶æ i nie bêdzie siê mia³o ¿adnych pretensji jakby siê co¶ komu¶ sta³o.
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 14:18:49
Witam.
Widzê ze bardzo powa¿nie potraktowali¶cie ten temat i OKI o to chodzi³o ale ma nadzieje ¿e to jeszcze nie wszystkie wypowiedzi. Zamiany o jakich mówicie s± bardzo wa¿ne lecz co do nie których na pewno ich nie zrealizujemy ( takich jak: przejazd przez miasto Prezes ma racje widowiskowe ale ile innych problemów).
Czekamy jeszcze na propozycje, temat ca³y czas jest otwarty.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 15:40:41
A kto mówi o robieniu parkingu i ogniska na rynku. Tam by by³y tylko zapisy, krótka odprawa, start, a potem samochody "z obs³ugi" mog± se pojechaæ do jankowa. A pomys³ z robieniem biura zawodów na tym polu ko³o torów uwazam za poroniony - tam przejedzie jeden samochód i jest kurzu od zaj.....poza tym jest tam troszke ciasno.
Mo¿na równie¿ pomy¶leæ o zmianie trasy i puszczeniu wy¶cigu przez o¶rodek w Skoju. Oczywiscie zawody powinny byæ wcze¶niej niz we wrze¶niu.Wtedy mo¿e troszkê ludzi z ciekawosci przyjdzie Je¿eli chcecie odzyskac mistrz.wlkp. to pamiêtajcie ¿e sponsor - Thule - pewnie chce imprezê która jest ogl±dana, a na ³azienkach mimo bajzlu podczas zawodów w maju (na maratonie te¿ by³ bajzel) chocia¿ trochê ludzi by³o, a do Jankowa to poza rodzinami zawodników nikt nie przyjedzie.
Na koniec mam najbardziej zwariowanego pomys³a - moze og³osimy konkurs w¶ród GKKGowców na zaplanowanie nowej trasy!!!!! Kto powiedzia³ ze musi ona byæ akurat z Jankowa do Skoja???
BUDYN WYKA¯ SIE !!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 7 1 2 3 4 > >>
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>