Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 2 z 7 < 1 2 3 4 5 > >>
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:14:37
Ze startem z miasta byloby za du¿o problemów (od razu widaæ kto ma rower tylko do szpanu smiley Jak chcesz sie pokazaæ to spróbuj zoraganizowaæ kolejny happening rowerowy.
Biuro zawodów mia³oby byæ za torami na parkingu (fotka: http://www.gkkg.republika.pl/jankowo.jpg) a nie na drodze!
We wrze¶niu w o¶rodku w Skoju i tak ju¿ prawie nikogo nie ma wiêc nie ma po co puszczaæ tamtêdy trasy, dodatkowo duzy problem z oznakowaniem.
Trasa Jankowo-Skoj jest dobra poniewa¿ jest ju¿ w du¿ym stopniu oznakowana i do tego ciekawa.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 04.02.2005 16:15:24
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:18:21
to po co ten post skoro i tak nic siê nie zmieni?????
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:25:10
Zmieni siê tylko ¿e na lepsze! smiley

Wpisujcie przemy¶lane propozycje. My¶lcie jak mo¿na to zorganizowaæ a nie tylko jak by to by³o fajnie gdyby...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:27:11
Bzyk napisa³:
BUDYN WYKA¯ SIE !!!!


Ale czym? Mo¿na oczywi¶cie zrobiæ tak± trase ¿e 40 km i wszyscy padn± ale potrzeba by chyba ze sto ch³opa na obstawienie takiej drogi.

Pewnym jest fakt ¿e trasa musi byæ "czytelna". Nie mo¿e byæ ¿e np. ..za drugim drzewem w prawo....potem 13,48m prosto i przy tym du¿ym pniu w lewo....smiley

Myslê ¿e trasa mo¿e spokojnie zostaæ bo nic lepszego w tym rejonie nie wymy¶limy...
Bzyk---> Jakby¶ chcia³ wje¿d¿aæ do Skoja to w samym o¶rodku bys musia³ ustawiæ z dziesiêæ osób co by sie wiara miêdzy domkami nie pogubi³asmiley
Mówisz ¿e tam przy torach nie mo¿e byæ ca³a baza zawodów... Te¿ uwa¿am ¿e trochê ciasno ale jest jedno lepsze miejsce!

Spróbuje wyt³umaczyæ... Start....zjazd w dó³...i w lewo(w tym miejscu sta³ p.Góralczyk i pokazywa³ gdzie skrêciæ - pamiêtacie?)...chwila dalej by³o w prawo i po tym du¿ym piachu...
Moim zdaniem w tym roku start mo¿na zrobiæ w tym miejscu gdzie pokazywa³ pan Góralczyk! Tamta polanka ma lekko 30x20m(starczy w zupe³no¶ci) a poza tym tam nie ma ¿adnego ruchu samochodowego. Robimy co chcemy...
Jak kto¶ nie kojarzy to mo¿emy tam kuln±æ w sobotê albo niedzielê i poka¿e o co mi biega...

KONKLUZJA:

1.Przeniesienie biura i startu zawodów tam "na dó³"...(Bêdzie o wiele lepszy finisz tych z ma³ego kó³ka bo tam jest du¿o piachu i zrobi siê bardziej widowiskowy - mo¿e jaka¶ glebasmiley)
2.Porz±dne oznakowanie trasy(przemy¶limy razem i zrobimy tablice)
3.Mierzenie czasów wszystkim zawodnikom(ci co jad± na dwa kó³ka musz± mieæ te¿ zmierzony czas pierwszego - to nie jest problem)
4.Rozdanie ¿arcia przed wy¶cigiem
5.Zainteresowanie organizatorów wszystkimi zawodnikami (je¶li przeniesiemy biuro tam gdzie mówi³em to problem automatycznie odpadnie)


Jak to zmienimy to bêdzie git, zobaczycie...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:31:07
thomson napisa³:
Biuro zawodów mia³oby byæ za torami na parkingu (fotka: http://www.gkkg.republika.pl/jankowo.jpg) a nie na drodze!


Biuro zawodów MUSI byæ powi±zane z miejscem startu a co za tym idzie byæ na trasie maratonu!!!
Czyli twoje miejsce odpada w przedbiegach. Poza tym nie mo¿emy przekraczaæ torów milion razy bo pojedzie bana i dupa blada...

Bzyk----> tak kurde wszystko zmieniasz, wymy¶lasz niestworzone rzeczy a pamiêtam twoj± minê jak Cie mija³em i wraca³e¶ z pierwszego kó³ka..smiley I za³o¿ê siê ¿e mia³e¶ na kierownicy ¿ó³ty numer a to oznacza dwa kó³ka.....kurna musia³em Cie przeoczyæ na drugimsmileysmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 04.02.2005 16:34:10
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:35:00
Problem torów jest do rozwi±zania ale propozycja Budynia (polanka) jets ciekawa.
Mo¿e w niedziele kulniemy siê do Jankowa i obadamy sprawe na miejscu? mo¿e pojawi siê jeszcze lepsze rozwi±zanie.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:36:38
W niedzielê nie...W sobotê...taksmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:49:30
wcale mnie nie przeoczy³e¶, tylko siê kuna zgubi³em bo nie widzia³em znaku i do tego g³ównie pije mówi±c "bajzel na trasie" bo skoro ja siê zgubi³em ( a jecha³em tam ju¿ chyba 100 razy) to co maj± powiedziec ci co byli po raz pierwszy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 17:27:40
Bzyk co ty za niestworzone farmazony tu wypisujesz co do tych nie przemy¶lanych twoich planów a je¶li chcesz je tak bardzo wprowadziæ to mo¿e My zrezygnujemy z organizacji i oddamy tobie wolna rêkê i poka¿esz nam jak to przeprowadzasz i jak ci to wszystko nie wychodzi bo niektóre twoje propozycje s± nie realne. A post by³ po to ¿eby siê wypowiedzieæ co do zmian ale przemy¶lanych i realnych a je¶li jest nie po twojej my¶li to zaraz piszesz ze po co taki temat siê tu pojawi³ ( masz wysokie mniemanie o sobie i chcesz dominowaæ
Wyluzuj!!!!!!)
Co do reszty pomys³ów s± bardzo ciekawe, szczególnie ( Budynia dobrze piszesz, Thomsona, Prezesa i innych).
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 18:05:39
Wszystko mo¿na zorganizowaæ tak, ¿e nie trzeba przeje¿d¿aæ przez tory, mo¿na nad torami. Wtedy start i meta na pla¿y.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 08.02.2005 11:30:34
Super pomys³y !!!!!
A teraz niech siê wpisz± CI, którzy NA PEWNO pomog± mi przygotowaæ i przeprowadziæ maraton.

Ca³y czas jestem za zapisami na pla¿y BO :
- nazwijmy umownie, ¿e jest tam kibel
- jest woda w kranie
- mamy pr±d do ewentualnego niewielkiego nag³o¶nienia
- jest zadaszenie


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 11:38:47
Ja ju¿ teraz mówie ¿e chcia³bym w tym roku wystartowaæ wiêc w dniu zawodów pomoc z mojej strony bêdzie ograniczona. Je¿eli chodzi o przygotowania przed zawodami to nie ma problemu jestem do dyspozycji.

Prezes-> co do zadaszenia to przecie¿ by³ kupiony namiot na ostatnie zawody, mo¿na a nawet trzeba go wykorzystaæ na maratonie!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 11:55:07
Witam.
Oczywi¶cie Ja jak co roku bêdê chcia³ pomóc ( jak nic sie nie wydarzy do tego czasu i nic nie przeszkodzi mi we wrze¶niu ) to ju¿ chyba wiadomo ze ja nie staruje a anga¿uje siê w raz z Prezesem w to ca³e "zamieszanie". Wiec na mnie mo¿esz liczyæ jak co roku. Co do namiotu to popieram thomsona ze trzeba go wykorzystaæ np: na miejscu startu i mety wtedy bêdzie wiadomo ze pod namiotem to organizator.
P.S. Czy to ju¿ wszystkie wypowiedzi zwi±zane z maratonem wydaje mi siê ze nie bo kilku osób mi tu brakuje i to wa¿nych osób. Prezesie kiedy siê spotkamy? i omówimy to wszystko aby pojawia³a siê ju¿ oficjalna informacja na stronie??, oczywi¶cie nie ju¿ na dniach ale zacznij my¶leæ nad spotkaniem w tej kwestii.
Pozdrawiam Matii
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 12:46:33
Ja, Budyñ i ¦wirus byli¶my w sobotê na rozpzaniu terenu w jankowie. Po burzliwej dyskusji i analizowaniu propozycji doszli¶my do wniosku ¿e pocz±tek/koniec trasy maratonu powinien wygl±daæ nastepuj±co:


Wszystko byloby w jednym miejscu, meta na zakonczeniu d³ugiej prostej- du¿o czasu na spisanie numeru, emocjonuj±ca walka itp., wjazd na drugie kó³ko- bardzo ³atwy. Miejsca jest tam sporo ale wszystkie samochody nale¿aloby jednak kierowaæ na parking za torami. To chyba tyle. Budyn popraw mnie jak co¶ ¼le napisa³em albo o czym¶ zapomnia³em.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 13:31:04
Ja Pitole!!Corel Rulezzz....smiley

Wszystko zrobi³e¶ git. Ja ca³y czas uwa¿am ¿e fury zmieszcz± siê wzd³u¿ drogi ko³o startu....(ale to nie jest a¿ tak wa¿ne).

T± mapk± zainspirowa³e¶ mnie do jeszcze jednego pomys³u...
Na maraton trzeba przygotowaæ taki plan orientacyjny przebiegu trasy...
Od razu powiem ¿e biorê to na siebie i takie co¶ zrobie!

P.s.Thomson pode¶lê Tobie wzór na maila a ty to wrzuæ do tego postu ¿eby wiara wiedzia³a o co mi biega....

-----------------------------------------------------------------------------
mapka -->

Oczywistym jest fakt ¿e mapka na zawody bêdzie porz±dnie i estetycznie wykonana, z uwzglêdnieniem topografii terenu i oczywi¶cie zachowaniem skali...
"To" powy¿ej, zrobi³em w 3 minuty...A jak to bêdzie czyta³ Dany to w 1,5 minutysmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 08.02.2005 14:44:20
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 14:23:11
Normalnie mnie zatka³o thomson co za zdolno¶ci plastyczne wow. Popieram to jestem za a nawet przeciw aby to wszystko przenie¶ w tamte rejony bardzo dobre warunki jakie wypisa³ thomson co do startu mety wjazdu na drugie kó³ko.
Tak to jest to wszystko w jednym miejscu.
P.S. Budyñ normalnie nie wie¿e zdeklarowa³e¶ siê cos zrobiæ na stronê. Jestem pod wra¿eniemsmiley widzê ¿e bêdzie wiêcej wk³adu w redagowanie www.gkkg ( nie tylko na forum) z Waszej strony i nie tylko ja i thomson cos bêdziemy robiæ i to by³by nie g³upi pomys³ ¿eby ka¿dy w miarê mo¿liwo¶ci cos robi³.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 15:22:03
No Budyñ mniejsze zdolno¶ci plastyczne widzê ni¿ u thomsona ale OK. Co do mapki na zawody to mo¿e przejedziecie trasê maratonu z GPS i po sprawie komputer wytyczy dok³adna trasê a mapkê wrzuci siê na stronê. Chyba dobry pomys³ co ?.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 15:47:33
Matii napisa³:
No Budyñ mniejsze zdolno¶ci plastyczne widzê ni¿ u thomsona ale OK. Co do mapki na zawody to mo¿e przejedziecie trasê maratonu z GPS i po sprawie komputer wytyczy dok³adna trasê a mapkê wrzuci siê na stronê. Chyba dobry pomys³ co ?.


Thomson siedzia³ godzinê a ja jestem w pracysmiley
A propos Gps-a to nie my¶l ¿e to ty wymy¶li³e¶ bo g³ówkowa³em na ten temat jak rysowa³em tê mapkêsmiley
Oczywi¶cie jest mo¿liwo¶æ jego wykorzystania ale....
1. Najlepiej by by³o ¿eby ka¿dy zawodnik dosta³ swoj± mapkê.Gps zrobi j± tak jak t± z wypadu dooko³a powidza...Widzisz sens wystawiania(rozdawania) takiej mapy? Bo ja nie...
2.Mapa gps-u nie jest na tyle szczegó³owa ¿eby pokaza³a np.m³yn, ¶cie¿ki w lesie, itd. Rêcznie trzeba by dopisywaæ te elementy...
3.To nie jest impreza na orientacje i nawet bez mapek by siê obesz³osmiley
Orientacyjny, ogólny plan IMO wystarczy
4.Priorytetem takiego planu mia³oby byæ pokazanie kluczowych elementów trasy i nic wiêcej.Droga bêdzie przecie¿ super oznakowana, nie???smiley
5.Mo¿na by na starcie rzuciæ do wgl±du jedna porz±dn± mapê wojskow± z naniesion± rêcznie tras±, chocia¿ uwa¿am to za bajer zwiêkszaj±cy efektowno¶æ zawodów, a nie efektywno¶æ...


Oczywi¶cie nie przekre¶lam gps-a i pewnie jako¶ go wykorzystamy ale czarnej roboty to on nie odwali...

Wiêkszo¶æ zawodników na poprzednim maratonie pomyli³a trase bo nie wiedzia³a kiedy po nawrocie, wje¿d¿aj± z powrotem na drogê któr± przed chwil± jechali... Wyobra¿ali sobie ¿e trasa maratonu to jest kó³ko!!! Tak zreszt± by³o podane: Krótki dystans - jedno kó³ko; D³ugi dystans - dwa kó³ka...

Plan ogólny da im wytyczne i to wystarczy!!!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 08.02.2005 16:13:29
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 08.02.2005 17:30:42
no zaj......pomys³ !! Faktycznie schematyczna powinna wystarczyæ + opis trasy. Tak na prawdê to problematyczne s± tylko dwa miejsca:
1. tak jak pisaliscie to ¿e z powrotem jedziemy ta sam± tras±
2.ten cholerny zjazd z drogi Gaj - Lubochnia do lasu i mety ( tam siê kuna zgubi³em mimo ¿e znam trasê) Na pozosta³ych odcinkach nie da siê zab³±dziæ. Co do pkt. 1 to jezeli siê wszystkim powie to nie ma problemu, natomiast pkt drugi trzeba jako¶ oznaczyæ i to nie na drzewie. Najlepszy by³by jaki¶ baner np. ten z GKKG. Przez te kilka godzin nikt go raczej nie zerwie. Oczywista rzecz ¿e drogi nie przegrodzimy, ale gdzies na poboczu. Wiem ¿e tam jest strza³ka ale jak jedziesz zmêczony to ¼le widaæ.
Ca³y czas kombinujê jak mo¿naby bez zaanga¿owania kasy w sprzêt mierzyæ ka¿demu czasy. No bo jak pojad± pojedyñcze osoby to wystarczy stoper i kartka, a jak wam wpadnie razem powiedzmy 20 bikerów jeden za drugim to nie nad±zycie pisac i sprawdzaæ.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 18:18:23
Bzyk napisa³:

Ca³y czas kombinujê jak mo¿naby bez zaanga¿owania kasy w sprzêt mierzyæ ka¿demu czasy. No bo jak pojad± pojedyñcze osoby to wystarczy stoper i kartka, a jak wam wpadnie razem powiedzmy 20 bikerów jeden za drugim to nie nad±zycie pisac i sprawdzaæ.


Ale Ty jeste¶ as!! Jakie nak³ady finansowe?? 20 wpadnie na mete?? Przecie¿ nie jedziemy na 2 kilometry...
Nawet jak wpadnie dziesiêciu naraz to dostan± ten sam czas i po robocie...
Na Tour De France wszyscy w peletonie maja ten sam czas zmierzony..
Ale problemy stwarzaszsmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 7 < 1 2 3 4 5 > >>
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>