Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 4 z 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 10.02.2005 09:15:42
W sierpniu sie nie robi bo sa wakacje i wiara wyje¿d¿a.
BTW 28 sierpnia to w ogóle odpada smiley
Co do zmiany dystansu niech siê Prezes wypowie. Ja my¶le ¿e samo 60km to za ma³o ¿eby ca³a impreze nazwac maratonem. 84km to juz bardziej maratonski dystans a 42km to wersja dla s³abszych.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 10.02.2005 09:27:26
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 10.02.2005 09:16:27
Bzyk napisa³:
Budyn ma racje z tym wyd³u¿eniem trasy, by³oby jedno kó³ko powiedzmy ko³o 60 km. to i ci najlepsi by nie marudzili ¿e za krótko a i troszke s³absi by dali radê, organizacyjnie by³oby ³atwiej, tylko gdzie do³o¿yc te 20 km?? Co do terminu to pamiêtajcie ¿e im pó¼niej tym pogoda bardziej niepewna. Pewnie ze deszcz nam nie przeszkadza, ale na pewno frekwencja by spad³a. Wiem ze np. w sierpniu to mo¿e kolidowaæ z innymi imprezami (tak mówi Thomson), ale przynajmniej pogoda by³aby w miarê pewna. W zesz³ym roku jechali¶my 19 wrze¶nie i by³o OK, dlatego my¶lê ¿e w tym roku nie ryzykowa³bym z pó¼niejszym terminem. A moze 28 sierpnia?? To ju¿ prawie po wakacjach, mo¿na by ochrzciæ imprezê mianem rowerowego zakoñczenia wakacji czy jako¶ tak??


Sorry jak napisze co¶ g³upiego ale w³a¶nie mam 38,1 stopnia Celsjuszasmiley

20 km do³o¿ymy bez problemu, chocia¿by dooko³a jeziora Wierzbiczany itd. Je¶li za³ó¿my bêdzie syfna pogoda to maraton odbêdzie siê pod has³em "Klub GKKG + przyjaciele(czyt. trzech, czterech przyjació³)"smiley
Pocz±tek wrze¶nia jest gut...
Bzyk---> lepiej usuñ ten termin 28 sierpieñ bo jak to zobaczy Ojciec prowadz±cy to dostaniesz banasmileysmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 10.02.2005 10:59:23
Nie zmieniajmy trasy.Do³o¿yæ 20 km to nie problem, oznakowaæ j±, to dodatkowe 20 km problemów.
Termin- ju¿ raz robili¶my zawody w sierpniu (z Grobelnym).By³o 26 C i przyjecha³a garstka reszta siedzia³a na pla¿y.Poza tym przypomnijcie sobie jak je¼dzimy w wakacje do skoja ile samochodów wje¿d¿a w³a¶nie od strony lasu.Jak w sobotê wieczorem ota¶mujesz trasê to rano samochód jad±cy z rodzin± na pla¿e pozrywa je.Na Dêbówcu ta¶my rozwiesza³em wieczorem przed startem a rano zw³aszcza przy domkach zawsze jakie¶ gnoje mi je zrywa³y, dlatego ca³± tras± pomalowa³em olejn±.
Po³owa wrze¶nia tak jak ostatnio, a dok³adny termin ustalimy gdy bêdziemy wiedzieli jak s± zaplanowane inne imprezy Thule i maratony. W zesz³ym roku czê¶æ Wrze¶ni nie przyjecha³a bo mieli zakoñczenie maratonów w Wa³brzychu.
W sobotê albo niedzielê przejed¼my siê po trasie , zobaczymy gdzie wystarczy ta¶ma a gdzie kto¶ musi staæ.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 10.02.2005 11:11:40
Prezes ma racje z dok³adaniem kilometrów.( kolejne zamieszanie), i tak jak mówi thomson dwa ko³ka to jest to wtedy to jest maraton, jak komu¶ nie odpowiada du¿a pêtla to wybierze sobie krotki dystans .A termin to zdecydowanie wrzesieñ tylko nie 15 bo tego dnia ("chyba" jeszcze muszê siê zorientowaæ) przez Powidz jedzie Turde Polonge wiec mo¿na by siê zebraæ du¿± grup± i pojechaæ siê pokazaæ, popatrzeæ, pokibicowaæ.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 10.02.2005 11:45:25
Ja jestem od kulania a nie od organizowania.

Wiêc siê nie wtr±cam!

smiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 10.02.2005 12:22:43
Jak damy rade oznakowaæ dobrze 42 km to i 60 te¿. A przy jednym kó³ku nie by³oby sytuacji ze na ma³ym maratonie jest ful ludzi a na du¿y wje¿d¿a 10 osób a reszta sie nudzi albo ucieka do domu - bo to sa kolejne prawie trzy godziny czekania!!No i walka by³a by miêdzy wszystkimi.

Czemu za 28 sierpnia mam dostaæ banasmiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 10.02.2005 12:49:25
Za 28 dostaniesz bana od Thomsona bo on bêdzie chyba w tym dniu dopiero wraca³ z Transcarpati, a chce wystartowaæ w maratonie bo bêdzie po tym wy¶cigu w górach w super formie i chce zawojowaæ i zdominowaæ maraton.smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 10.02.2005 13:24:55
Kibice maratonu


Zwyciêzca - ELITE


Ekipa GKKG po zawodachPraktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 10.02.2005 13:43:40
24 IX jest Thule naraton w Wieluniu.
Podajcie (je¶li znacie)adresy stron innych maratonów


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 10.02.2005 15:14:25
prezes napisa³:
Nie zmieniajmy trasy.Do³o¿yæ 20 km to nie problem, oznakowaæ j±, to dodatkowe 20 km problemów.
Termin- ju¿ raz robili¶my zawody w sierpniu (z Grobelnym).By³o 26 C i przyjecha³a garstka reszta siedzia³a na pla¿y.


Prezes dobrze prawi!
Te sierpniowe zawody wspominam akurat bardzi mi³o bo wygra³em smiley

spidi napisa³:
Ja jestem od kulania a nie od organizowania.
Wiêc siê nie wtr±cam!


Z£E PODEJ¦CIE !!! Ka¿dy z nas mo¿e tak powiedzieæ i z zawodów nic nie bêdzie. Z jakiej racji reszta klubu ma siê napracowaæ a ty przyjedziesz na gotowe? Wiadomo ¿e jedni bêd± mieli wiêkszy wk³ad w impreze, inni mniejszy ale wszyscy powinni¶my przynajmniej chcieæ pomóc.

Bzyk napisa³:
Jak damy rade oznakowaæ dobrze 42 km to i 60 te¿.


Sory Bzyk ale jako¶ nigdy w ¿yciu nie widzia³em ciebie na znakowaniu trasy zawodów wiêc...

Matii napisa³:
Za 28 dostaniesz bana od Thomsona bo on bêdzie chyba w tym dniu dopiero wraca³ z Transcarpati, a chce wystartowaæ w maratonie bo bêdzie po tym wy¶cigu w górach w super formie i chce zawojowaæ i zdominowaæ maraton.


Eeeee no zepsu³e¶ niespodzianke smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 10.02.2005 15:29:06
No sorrki thomson ze popsu³em niespodzianek ale mog³e¶ uprzedziæ ¿ebym nic nie mówi³.
Budyñ widzê ze humorek oki ale nie psuj wizerunku naszego klubu i nie porównuj nas do tych ludzi z fotek smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 10.02.2005 15:49:36
Thomson napisa³:
Sory Bzyk ale jako¶ nigdy w ¿yciu nie widzia³em ciebie na znakowaniu trasy zawodów wiêc...


A grand prix MTB w 2003 ??? - to które Hestia sponsorowa³a - zanim sie wbi³em w garnitur to lata³em z ³opat± i siekier± wiêc chyba potrafiê??

Edytowane przez Bzyk dnia 10.02.2005 15:52:03
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 10.02.2005 15:55:57
Bzyk napisa³:
A grand prix MTB w 2003 ??? - to które Hestia sponsorowa³a - zanim sie wbi³em w garnitur to lata³em z ³opat± i siekier± wiêc chyba potrafiê??


Jako¶ sobie nie przypominam ale oki niech ci bedzie. Wiesz o co mi chodzi - wiecej dzia³ania, mniej gadania


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 10.02.2005 17:12:47
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 10.02.2005 17:36:58
Termin zawodów najlepiej jak by³by we wrze¶niu - wtedy jest najpewniejsza pogoda, wiêkszo¶æ powraca³a z wakacji no i Skorzêcin nie jest tak oblê¿ony (tyczy siê drogi przez las).

Co do oznakowania to mo¿na te¿ trasê oznakowaæ wapnem - sypn±æ trochê wapna na ziemiê w wa¿nych miejscach i przez kilka dni trasa bêdzie ³adnie oznakowana i jest ma³o prawdopodobne aby jacy¶ z³o¶liwcy to zniszczyli.

Hehe - a Thomson po tym wypadzie po górach to pewno pójdzie jak rakieta. Naje¼dzi siê w tym rozrzedzonym powietrzu to na maratonie wogóle nie bêdzie czu³ zmêczenia smiley

Edytowane przez sebekfireman dnia 10.02.2005 17:41:49
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 11.02.2005 09:33:32
Thomson napisa³:
Jako¶ sobie nie przypominam ale oki niech ci bedzie. Wiesz o co mi chodzi - wiecej dzia³ania, mniej gadania


OK! tylko do maratonu jeszcze kupa czasu obojêtnie kiedy by by³, wiêc nie zak³adaj ¿e nic nie pomogê smiley poza tym masz racjê.
No i w tym roku ³atwiej siê zebraæ bo w zesz³ym to jeszcze forum nie dzia³a³o
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 11.02.2005 11:47:21
Takie by³y w 2004. Proponujê nic nie zmieniaæ

Kat. wiekowe i dystanse:
MA£Y 42 km . ( jedna pêtla )
1) M³odzik do lat 15 1990 , 91 , 92 i m³odsi
2) Junior 16 r11; 17 lat 1989 r11; 1988
3) Open 18 r11; 39 lat 1987 r11; 1966
4) Masters I 40 r11; 49 lat 1965 r11; 1956
5) Masters II 50 i starsi 1955 , 54 itd .
6) Open kobiet
DU¯Y 84 km . ( dwie pêtle )
1) Open do lat 39 1966 , 67 i m³odsi
2) Masters I 40 r11; 49 1965 r11; 1956
3) Masters II 50 i starsi 1955 , 54 i starsi
4) Kobiety Open

Trzeba za³atwiæ maszt i napis Meta. BZYK pogadaj z Marekiem Borowczakiem mia³ maszt


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 13:10:57
Witam. Zapomnia³em powiedzieæ ¿e wczoraj pisa³em maila do REDBULLA czy by nie wystawili takiego balona nad tras±...:

Czekam na odpowied¼....smiley

No ale prezes wtedy bêdziesz musia³ za³atwiæ kablówke na banksmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez thomson dnia 11.02.2005 13:26:05
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 13:20:59
Budyñ jak nie masz co robiæ to we¼ poszukaj w necie jakie s± zawody we wrze¶niu bo trzeba ustaliæ termin !!!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 13:22:36
thomson napisa³:
Budyñ jak nie masz co robiæ to we¼ poszukaj w necie jakie s± zawody we wrze¶niu bo trzeba ustaliæ termin !!!


Jak nie masz co robiæ?!?!?!?!?!?

W³a¶nie dosta³em odpowied¼ ¿e rozpatrz± to do 14 lutego!!
Masz gula??????????????


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 11.02.2005 13:24:09
jak za³atwisz takiego balona to kablówka zap³aci za mo¿liwo¶æ sfilmowania . A wiêc dzia³aj.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 4 z 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>