Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 29.12.2008 12:13:55
Na wczorajszym spotkaniu ustalili¶my, ¿e oprócz 6 edycji "gnie¼nieñskich" do cyklu nale¿a³y bêd± jeszcze prawdopodobnie dwie imprezy w Powidzu. Co daje a¿ 8 wy¶cigów !
Ustalili¶my równie¿, ¿e na koñcowy wynik w klasyfikacji generalnej bêdzie sk³adaæ siê tylko 6 najlepszych wyników z poszczególnych edycji.

Je¿eli kto¶ ma jeszcze jakie¶ pomys³y, zastrze¿enia, uwagi, ¿yczenia itp. to proszê pisaæ. Regulamin musi byæ gotowy przed 25 stycznia wiêc mamy jeszcze troche czasu na jakie¶ dyskusje.

S±dze, ¿e rozs±dnym bêdzie pozostawinie zapisu, ¿e na Maratonie punkty do generalki mog± zdobywaæ tylko osoby, które wcze¶niej bra³y udzia³ w przynajmniej jednej edycji GGPMTB.
Przyznawanie punktów, równie¿ pozostawi³bym bez zmian, no mo¿e ze wzglêdu na a¿ 8 edycji mo¿naby zmodyfikowaæ tabelê "Bonusów".


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 31.12.2008 11:42:38
Idea tegorocznego cyklu jest ¿eby ka¿da impreza mia³a inny charakter oraz rozgrywana w innym miejscu . postaram siê ¿eby na oko³o 14 dni przed ka¿dym wy¶cigiem by³a zamieszczona dok³adna mapa z GPS . Chce wprowadzic nowe kategorie wiekowe:
- do 15 lat M0
- do 18 lat M1
- do 40 lat ELITA
- powy¿ej 41lat SUPER MASTERS
- OPEN KOBIET
DO ZOBACZENIA NA TRASACH WY¦CIGÓW
www Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 31.12.2008 11:59:36
Jak dla mnie kategorie OK, tylko zamiast "M0" i "M1" wprowadzi³bym nazwy "M³odzik" i "Junior". Zawsze to jako¶ lepiej brzmi i wygl±da.

Ewentualnie M³odzika zrobic do 16 lat, bo tak jest chyba w przepisach PZKol.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 31.12.2008 12:38:29
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
beny1111
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 60
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.11.07
Dodane dnia 31.12.2008 20:43:22
Nie wiem jak z kategoria do 15 lat bo w GPMTB 2008 tylko ja bym sie zalicza³ do tej kategorii.Mam nadzieje ,ze w GPMTB 2009 pojawia sie nowi zawodnicy w kategorii MO
pozdrower smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 31.12.2008 20:55:45
tworz±c kategoriê M0 g³ównie my¶la³em o zaproszeniu twoich rówie¶ników
www Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
beny1111
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 60
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.11.07
Dodane dnia 31.12.2008 22:20:22
Ahasmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 01.01.2009 21:19:24
Idea fajna, tylko trzeba by powysy³aæ zaproszenia do nauczycieli W-F-u w podstawówkach i ich zachêciæ ¿eby zapraszali uczniów na nasze imprezysmiley

Podzia³ jest jak najbardziej trafny i idea w³a¶ciwa, tylko czy cykl jest na tyle du¿y ¿e jest po co dzieliæ kategorie, a je¶li tak to pewnie przyda³by siê jaki¶ podzia³ w elicie, bo tak rozstrza³ wiekowy i mo¿liwo¶ci z tym zwi±zanych jest bardzo du¿ysmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.01.2009 21:36:35
cup - wydaje mi sie, ¿e cykl nie jest na tyle du¿y aby dzieliæ elitê i mastersów. Domy¶lam siê, ¿e wprowadzenie kategorii m³odzików ma podstawy w dzia³alno¶ci statutowej klubu. Jeste¶my w koñcu Uczniowskim Klubem Sportowym.
Nad promocj± cyklu bêdzie trzeba oczywi¶cie popracowaæ, ale mo¿e wpisaæ w regulamin, ¿e warunkiem rozgrywania kategorii m³odzik, jest zg³oszenie siê przynajmniej 2 (3 ?) zawodników ???


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 02.01.2009 09:49:50
Wg mnie w tej kategorii do lat 15 mimo szczerych starañ niestety Szymon bêdzie musia³ siê ¶cigaæ sam ze sob± bo tak to w±tpiê ¿e kto¶ jeszcze siê zjawi w tym wieku w wy¶cigach poza miastem. Wiêksz± frekwencjê w tej kategorii to widzê tylko w przypadku wy¶cigu w centrum miasta na ³atwej trasie w ciep³ej porze roku. Jest niby jeden wy¶cig w centrum miasta, ale jest to pa¼dziernik i zapewne wiêkszo¶æ rodziców nie pu¶ci swoich dzieci bo "to zimno ju¿ jest i na rowerze siê nie je¼dzi".

A co do punktacji to w przypadku "Maratonu gnie¼nieñskiego" ze wzglêdu na ilo¶æ zawodników mo¿e dobrze by³oby dodaæ jakie¶ punkty bonusowe za sam fakt wystartowania i dojechania do mety w tej imprezie (np 3 punkty za uczestnictwo + punkty za miejsce), gdy¿ tutaj mimo startu w niektórych kategoriach bêdzie mo¿na ³atwo zdobyæ 0 punktów.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 02.01.2009 10:16:13
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 02.01.2009 12:38:25
Zgadzam siê w zupe³no¶ci z Sebkiem. Prze¿y³em to na w³asnej skórze w powidzu podczas maratonu, wystartowa³em a i tak zdoby³em 0 punktów;p i czu³em siê trochê niedoceniony...w tabeli GGPMTB (bonusu w to nie wliczam, mam na my¶li fakt, i¿ osoby startuj±ce w maratonie gnie¼nieñskim oraz w GGPMTB powinny byæ rozliczne w osobnej kategorii, poza reszt± uczestników, nie bi±r±cymi czynnego udzia³u w pozosta³ych edycjach naszego cyklu)
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 02.01.2009 13:06:06
No widzicie, po to w³a¶nie jest ten temat ¿eby takie kwestie poruszaæ.

Co do punktacji za maraton - wydaje mi siê, ¿e pomys³ Sebka (bonus +3pkt) jest do przyjêcia.
rradek1985 - osobna klasyfikacja dla "naszych" jest moim zdaniem kiepskim pomys³em. Przyk³adowo zajmiesz na maratonie 56 miejsce, ale bêdziesz pierwszy z "naszych", i co? masz dostaæ 25pkt. za pierwsze miejsce?
Dodatkowo stworzenie takiej klasyfikacji bêdzie problematyczne, bior±c pod uwagê, ¿e na maratonie na pewno bêdzie wiêcej kategorii wiekowych.

Ja jestem za bonusem, pod warunkiem ukoñczenia maratonu.

Bardzo wszystkich proszê o oddawanie g³osów w ankiecie. Chcemy znaæ przybli¿on± ilo¶æ uczestników."Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 02.01.2009 14:49:03
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 02.01.2009 21:10:14
Zgadzam siê z Sebkiem, ¿e mo¿e byæ problem z frekwencj± w kategorii M³odzik, choæ je¶li znajdzie siê nauczyciel chêtny je¼dziæ z dzieciakami na nasze zawody, to mo¿e uda siê j± czasem utworzyæ nawet poza miastem.

A co do punktacji, to mam pewn± propozycjê, ¿eby zrobiæ trochê inaczej z maratonem i uwzglêdniæ punkty za niego na koniec, bo mo¿e siê przecie¿ zdarzyæ ¿e komu¶ spodoba siê maraton i potem bêdzie chcia³ startowaæ w cyklu i dlaczego nie ma dostaæ puntów za maraton, bo przecie¿ nie startowa³ wcze¶niej i wg teraz istniej±cych zasad punktów nie otrzyma jako ¿e maraton by³ jego pierwszym startem. Mo¿e trochê to zawi³e, ale chyba wiecie o co chodzi, czyli ¿eby punkty za maraton dostawa³ ka¿dy kto wystartuje w chocia¿ jednej innej imprezie z cyklusmiley
A co do bonusu to te¿ jestem jak najbardziej za i doda³bym tylko, ¿e fajnie jakby bonus by³ zró¿nicowany w zale¿no¶ci od dystansu, który siê pokona³osmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 02.01.2009 21:42:22
cup napisa³/a:
A co do bonusu to te¿ jestem jak najbardziej za i doda³bym tylko, ¿e fajnie jakby bonus by³ zró¿nicowany w zale¿no¶ci od dystansu, który siê pokona³osmiley


Jak najbardziej trafna sugestia.

cup napisa³/a:
...Mo¿e trochê to zawi³e, ale chyba wiecie o co chodzi, czyli ¿eby punkty za maraton dostawa³ ka¿dy kto wystartuje w chocia¿ jednej innej imprezie z cyklusmiley


Tutaj pojawiaj± siê problemy natury technicznej. Nie wiem czy uda siê to ogarn±æ, koñcow± klasyfikacjê trzeba przygotowaæ maksymalnie szybko po zakoñczeniu ostatniego wy¶cigu ¿eby przeprowadziæ dekoracjê. Wyszukiwanie czy kto¶ przypadkiem nie startowa³ wcze¶niej w maratonie mo¿e byæ k³opotliwe i czasoch³onne... Ju¿ ostatnim razem mia³em co robiæ, a w koñcu w 2009 spodziewamy siê jeszcze wiekszej ilo¶ci zawodników.
Nie chodzi o to, ¿e mi siê nie chce, tylko o to, ¿e takie rozwi±zanie mo¿e prowadziæ do b³êdów, niedopatrzeñ a co za tym idzie pretensji ze strony zawodników i psucia wizerunku GrandPrix.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 02.01.2009 22:03:37
To mo¿e uwzglêdniliby¶my wszystkie imprezy do fina³u, ¿eby nie przed³u¿aæ zakoñczenia, ale my¶lê ¿e eliminowanie z walki ludzi startuj±cych tylko przed maratonem te¿ nie jest zbyt uczciwe, szczególnie ¿e jak na razie przed maratonem s± tylko dwie imprezy i mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kogo¶ nie bêdzie na ¿adnej z nichsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 03.01.2009 01:00:06
Studiuj±c tej nocy owe forum wpad³em na pewien pomys³smiley
Zwi±zany jest on z maratonem gnie¼nieñskim...Chodzi mianowicie o dodanie swego rodzaju ankietkismiley która dotyczy³aby chêci brania czynnego udzia³u w GGPMTB. Polega³oby to na tym, ¿e przed startem, niewiem, czy to podczas zapisów na stronie internetowej czy podczas dokonywania wpisowego ju¿ na miejscu, w biurze zawodów, ka¿dy uczestnik musia³by wyraziæ pisemn± zgodê( lub te¿ elektronicznie przez neta), i¿ zgadza siê by byæ liczonym w klasyfikacji GGPMTB ( warunek-minimum 2 starty w cyklu). Prowadzi³oby to do bardziej sprawiedliwego , z punktu widzenia "sta³ych" uczestników cyklu, rozliczenia punktów. Osoby, które wyrazi³y by chêæ startowania w co najmniej 2 cyklach by³yby brane pod uwagê, w klasyfikacji generalnejsmiley. Oczywi¶cie to ma sens tylko wtedy, je¿eli maraton gnie¼nieñski zostanie potraktowany w tych samych kategoriach co zesz³oroczny (ju¿) maraton w Powidzusmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 03.01.2009 01:02:36
P.S. wyniki w takim wypadku mo¿naby by³o podliczaæ nawet po ostatnim wy¶cigusmiley s±dzê, i¿ nie nastrêcza³oby to zbyt wielu k³opotów, znaj±c prawdopodobn± frekwencjê podczas ostatniego wy¶cigusmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.01.2009 10:42:47
Nie nie nie... to sie robi zbyt skomplikowane.
Dobra zrobimy tak jak zak³ada³ pierwotny pomys³ Cupa tj. ka¿dy kto wystartuje w chocia¿ jednej edycji poza maratonem bêdzie mi±³ punkty za maraton.
Jako¶ to siê ogarnie, najwy¿ej na ostatni wy¶cig bêdzie trzeba zoraganizowaæ wiêcej ludzi do biura. Chocia¿ w³a¶ciwie problem bêdzie tylko z osobami, które pojawi± siê tylko na maratonie i na finale, bêdzie takich osób pewnie max kilka wiêc jako¶ siê to wszystko podliczy, a nawet je¶li nie to w±tpie ¿eby takie osoby ³apa³y siê na podium wiêc i ewentualne zamieszanie mniejsze.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 03.01.2009 12:19:55
Wszyscy zapominacie o jednej zasadniczej sprawie , miamowicie to ma byc zabawa i spotkania towarzyskie a przy okazji ¶ciganie na rowerach . rozumiem ¿e podej¶cie wasze jest bardzo sportowe i bardzo je pochwalam . Je¿eli chodzi o najm³odszych to chcê zachêcic ich do uprawiania sportu , bo nic tak dobrze nie dzia³a jak pucharek na pó³ce .
www Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.01.2009 12:33:57
Zabawa to podstawa, niestety zabawê czêsto psuj± niesprawidliwe lub niejasne zasady gry. Temu w³a¶nie staramy siê zapobiec.
Swoj± drog± juz dawno nie by³o na tym forum tak rzeczowej dyskusji smiley

¯eby ruszyæ z miejsca przedstawiam robocz± wersjê regulaminu GGPMTB`09 (pdf) http://thomson.easyisp.pl/gkkg/regulaminGP09.pdf


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 03.01.2009 14:58:40
"Najm³odsza" kategoria powinna byæ rozgrywana niezale¿nie od liczby zg³oszonych w³a¶nie z tego powodu który przedstawi³ Rajdek, bo czy jak na zawodach jest 1 kobieta to ³±czy siê kategorie? Nagrody i tak na pewno bêd± przygotowane to czemu by ich nie rozdaæ? Dla niektórych (w tym przypadku mówiê o m0) samo przyjechanie na wy¶cig i przejechanie ca³ego dystansu jest czym¶ za co nale¿y siê puchar smiley

A w regulaminie zmieni³bym:

Przedzia³ wiekowy kategorii (do...) zmieniæ na lata urodzenia: np. M³odzik (do 1994), Junior (1993-1991) itd. bo przecie¿ na miesi±ce siê nie patrzy.

Ten punkt mi siê nie podoba i proponuje go usun±æ
7.3. W przypadku gdy zawodnicy uzyskaj± tak± sam± sumê punktów, miejsce
wy¿sze zajmuje zawodnik, który bra³ udzia³ w wiêkszej ilo¶ci wy¶cigów.
wiadomo, regularno¶æ i zaciêcie te¿ siê liczy - i za to s± punkty za ilo¶æ startów.

W punkcie 7.4 zmodyfikowa³bym: miejsce wy¿sze zajmuje zawodnik, który uzyska³ wiêcej punktów w ostatnim wy¶cigu, w którym obaj zawodnicy brali udzia³. na co¶ w stylu: miejsce wy¿sze zajmuje zawodnik, który uzyska³ wiêcej punktów w wy¶cigu zamykaj±cym cykl. (teoretycznie mo¿e doj¶æ do sytuacji gdy obaj zawodnicy nigdy nie wystartuj± w jednym wy¶cigu)
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>