Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Klub, kasa i k³opoty...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.02.2009 21:12:30
...czyli nowy serial mniej lub bardziej komediowy:

[odcinek 1]
UKS GKKG MoBi po z³o¿eniu stosownych dokumentów oczekuje na decyzjê Urzêdu Miasta w sprawie dotacji (g³ównie na organizacjê maratonu). 3 stycznia konkurs na dotacje zostaje rozstrzygniêty... [reklama] bla bla bla [po reklamie] .... GKKG otrzyma³ 0z³.
[koniec odcinka 1]

Przydatny link http://www.gniezno.com.pl/3_02_2009_dotacje.html

Pierwsza reakcja ka¿dego komu chocia¿ troche zale¿a³o jest oczywista, naturalna i niecenzuralna. Reakcja ta jednak niczego nowego nie wnosi i jest skrajnie bezu¿yteczna. Proponowa³bym wiêc podyskutowanie o przyczynach zaistnia³ej sytuacji...
Skoro ju¿ zacz±³em to ja pierwszy:
Dotacje przyznaje jaka¶ tam komisja. Komisja dostaje papier pt: UKS GKKG itd. Komisja mówi "co to? kto to w ogóle jest? z czym do ludzi?" A my co? ano to- UKS GKKG: cz³onków- sztuk 4 (¿aden uczniem nie jest), osi±gniêcia sportowe- 0 s³ownie- zero... Co robi komisja??? no w³a¶nie.

Aby startowaæ w takich konkursach musieli¶my mieæ zarejestrowany klub. By³o huuuraaa, przysz³o 15 osób zrobili¶my klub. Zapisa³y siê 4osoby. Reszta chyba uzna³a ¿e ju¿ obowi±zek wype³ni³a, pozosta³a reszta naszej spo³eczno¶ci ogólnie k³adzie lache na wszystko, mówi "Maraton ma byæ" "Dêbówiec zawsze by³, ma byæ" "ja tam robiæ nie musze, p³aciæ nie musze". OK, tylko bardzo prosze potem bez pretensji, ¿e siê nic nie dzieje w tym mie¶cie.
Nie chce tutaj usprawiedliwiaæ decyzji urzêdników, ale mo¿e zamiast wieszaæ psy na nich zastanówmy siê dlaczego sta³o siê tak jak siê sta³o...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 04.02.2009 22:35:30
Zgadzam siê z Thomson'em co do tego, ¿e to jest wrêcz przera¿aj±ce jak ma³y jest odzew na zapisy do klubu, szczególnie po wielkiej zesz³orocznej debacie na tym forum i kilku zebraniach, na których zawsze udawa³o siê zebraæ przynajmniej 10 osób. A tu nagle gdy klub powstaje nastaje cisza, zapisów prawie zero, próba organizacji maratonu w Gnie¼nie w zesz³ym roku zakoñczy³a siê totaln± klap±, a ciekawe jak bêdzie wygl±daæ organizacja tegorocznej imprezysmiley?? Mo¿e je¶li zbierzemy siê w te kilka dzia³aj±cych osób to damy radê i znów wszyscy bêd± siê cieszyæ, ¿e co¶ siê uda³o, ale ciekawe ile to ma tak wygl±daæ, ¿e przy organizacji pracuje garstka, a bawiæ maj± siê inni?? Ciekawe te¿ jak d³ugo bêdzie siê nam kilku chcia³o organizowaæ te wszystkie imprezy, do których tak czêsto przychodzi nam dok³adaæ nasze ciê¿ko zarobione pieni±dze??

A co do drugiego problemu poruszonego przez Thomsona, czyli braków sukcesów, to my¶lê, ¿e tu akurat dobrym ruchem jest organizacja nowej kategorii w Grand Prix, teraz zostaje nam tylko szukaæ w¶ród m³odzie¿y przysz³ych talentów, bo wiem ¿e takich w Gnie¼nie pewnie nie brakuje, spójrzcie choæby na wyniki Tomka Wachowiaka z zesz³ego roku w Powerade MTB Maratonie, gdzie by³ trzeci w swojej kategorii w generalce. Pozostaje teraz tylko problem jak takich zawodników namówiæ do zapisania siê do klubu, bo pewnie obowi±zek op³acenia sk³adki raczej ich do tego nie zachêcismiley

My¶lê, ¿e przyda³oby siê spotkaæ i pogadaæ co dalej robiæ, by rozwijaæ klub i jak zorganizowaæ tegoroczny maraton.

Edytowane przez cup dnia 04.02.2009 22:36:38
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.02.2009 23:37:28
Mam nadziejê, ¿e Darek ma jakie¶ dobre wie¶ci ze starostwa i napisze [odcinek 2], który bêdzie bardziej optymistyczny.

Sk³adki na pewno nie zachêcaj± i trzeba je zmniejszyæ lub ewentualnie dawaæ co¶ bardzo wymiernego w zamian.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 04.02.2009 23:38:38
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 05.02.2009 15:56:00
No i sta³o siê. Dok³adnie to o czym rozmawiali¶my na spotkaniu w Wigwamie. Klub do tego aby je¼dziæ, nie jest nam potrzebny, natomiast potrzebny jest g³ównie jako twór organizacyjny. To, ¿e siê odbywaj± jakiekolwiek imprezy to przecie¿ nie ¿adna zas³uga klubu a wy³±cznie Radka (Dziêki Stary !!!). Co do postaw krytykancko-roszczeniowych gnie¼nieñskich bikerów to ca³kowicie zgadzam siê z Thomsonem.
Cup pisze o coraz to wiêkszym zniechêceniu organizacyjnym - s³usznie bo dla idei pracowa³o siê w poprzednim systemie.
I jeszcze jedno a`propos sk³adek. Ka¿dy facet powinien wiedzieæ "ze aby wyci±gn±æ, trzeba w³o¿yæ"
W zwi±zku z tym - pisz±c otwartym tekstem:
1. Stan wp³at - 150 PLN
2. Wydatki:
a) konto 2 PLN miesiêcznie
b) piecz±tki 50 PLN
c) ubezpieczenie GGPMTB 233 PLN
Saldo - (s³ownie minus) 149 PLN, my¶lê, ¿e jest to co¶ bardzo wymiernego!
Czy nie?


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 05.02.2009 15:56:51
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 05.02.2009 18:45:10
Darek ok, dla ciebie jako prezesa czy dla Radka jako organizatora to jest co¶ wymiernego, ale dla zwyk³ego szarego cz³onka klubu ju¿ nie. Pisz±c "co¶ wymiernego" mia³em na my¶li korzy¶æ.
Mo¿e tak:
[odcinek 2]
M³ody Ja¶ przychodzi do mamy.
- Mamo jest taki klub rowerowy, mo¿e bym sie zapisa³...
- A zapisz siê
- no ale sk³adki trzeba p³aciæ...
- ile?
- stówe
- yhy, a co ty z tego bêdziesz mia³?
- yyyy nooo yyyy, prezes mi przystawi piecz±tke na czo³o
- ja ci mogê przystawiæ za darmo, zmykaj do lekcji
[koniec odcinka 2]

Starsze Jasie pewnie podobnie to sobie kalkuluj±. Na chwile obecn± z cz³onkostwa w klubie nie wynika dla cz³onka NIC oprócz chudszego portfela.

Swoj± drog± nawet jak na tylko 4 cz³onków to ten stan wp³at ju¿ na oko jest co¶ za niski...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 05.02.2009 22:40:27
Do Darka:
Ja mówiê o zniechêceniu, które czasem mnie dopada, ale to nie znaczy, ¿e nie bêdê niczego organizowa³, bo akurat sprawia mi to przyjemno¶æ i wydana czasem stówa, albo wiêcej, na to ¿e ludzie wokó³ siê u¶miechaj± i mog± robiæ to co lubi± mi nie przeszkadza. Ale nie ukrywam, ze fajnie by by³o widzieæ wiêksz± aktywno¶æ ludzi wokó³ klubu.
Co do sk³adek, to kiedy¶ na spotkaniu zimowym poruszy³em temat problemu wp³at bez danych przyjmuj±cego np poprzez pocztê i uzyska³em zapewnienie, ¿e nied³ugo je znajdê na stronie klubowej, a wiêc na nie czekam i mam nadziejê, ¿e siê doczekamsmiley

A co do odcinka drugiego zgadzam siê w 100%, ¿e tak powie Jasiowi chyba ka¿da mama, bo pomys³u na to jak ¶ci±gn±æ m³odzie¿ mamy do tej pory niezbyt wiele. A i stary Ja¶ nie zawsze chce wp³acaæ stówê za któr± mo¿e kupiæ nowe czê¶ci do roweru, gdy klub nie daje mu niczego, nawet mo¿liwo¶ci zakupu tañszych koszulek z logo klubu, plus kilku sponsorów, bez których pomocy raczej siê nie obejdzie, wiêc nie za bardzo siê dziwiê ich postêpowaniu. Zapytajcie Tomka, dlaczego do tej pory nie zapisa³ siê do klubu i nie startowa³ jako zawodnik GKKG na tych wszystkich imprezach, na które je¼dzi??

Edytowane przez cup dnia 06.02.2009 07:22:57
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 07.02.2009 20:12:43
thomson napisa³/a:

Starsze Jasie pewnie podobnie to sobie kalkuluj±. Na chwile obecn± z cz³onkostwa w klubie nie wynika dla cz³onka NIC oprócz chudszego portfela.Nie tam ¿ebym sie m±drzy³, ale ju¿ tu kiedy¶ pisa³em ¿e z tych wp³at nic nie ma to mi ktos napisa³ ¿e jest..
Niewa¿ne..

W³asnie na gg rozmawialem z Andrew (prezes KSG Direta Gniezno) który to dosta³ od miasta 3000zl. Jak sam mi pisa³ by³o sporo roboty zeby t± kase wyci±gnaæ pomimo tego ¿e Andrzej juz w tych sprawach jest oblatany...

Konkluzja: ¯eby cos dostaæ trzeba byæ naprawdê widocznym i sie sporo nabiegaæ. Jak siê wam chcê to powodzenia (bez ironii).


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 07.02.2009 21:07:53
To mo¿e piszcie w miarê konkretne pomys³y/propozycje co GKKG mog³oby zaoferowaæ. Czego oczekujecie? Co powinno wynikaæ z cz³onkostwa? Mo¿e macie jakie¶ wiadomo¶ci/do¶wiadczenia z innych klubów?

A Tomka W. pytam dlaczego siê nie zapisa³ ? Liczymy na konkretn± odpowied¼, która pomo¿e nam to co¶ zmieniæ i zachêciæ jego i innych do cz³onkostwa.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 08.02.2009 00:32:13
Witam, wyluzujcie trochê bo zaraz kto¶ napisze: "nie dostali¶my kasy, bo tomek siê nie zapisa³..."

Zdarzy³o siê, ¿e na pocz±tku sezonu wystartowa³em parê razy jako gkkg. Potem przesta³em, bo najpierw gkkg wcale nie istnia³o, jak powsta³o to nie mia³o to moim zdaniem ¿adnego sensu (nawet zapisany nie jestem). Zapisania siê te¿ nie widzê narazie sensu (bynajmniej nie chodzi o t± dychê miesiêcznie) - jak siê zapiszê to nic siê nie zmieni - bêdê je¼dzi³ wg. mojego planu, w czê¶ci bêdê zaopatrywa³ siê we w³asnym zakresie itp. (tylko nie mówcie ¿e to rozumowanie jasia, bo taka jest prawda).

A jak mo¿na zachêciæ?

-Klub sportowy chyba powinien mieæ trenera, nie?
Wiêc taki cz³owiek mo¿e Jasiowi powiedzieæ co? jak? ile? kiedy? (przeciêtny Jasiu nie ma o tym pojêcia)

-Kasa, kasa, kasa = najwa¿niejsza rzecz która jest potrzebna w funkcjonowaniu czegokolwiek na tym ¶wiecie (w dziedzinie rowerowej nawet bardzo) - bez dotacji, sponsoringu ciê¿ko jest zorganizowaæ maraton, rozwin±æ klub (jak to w³a¶nie widzimy na za³±czonym obrazku). Bo ze sk³adek to mo¿emy najwy¿ej ta¶my na xc kupiæ... a to nie zachêca - wniosek oczywisty co nale¿y zrobiæ.

-¯eby klub siê rozwija³ musi mieæ aktywnych cz³onków w tym przypadku je¿d¿±cych na rowerach [nawet regularnie...], osoby z Gniezna robi±ce to regularnie mo¿na policzyæ na palcach jednaj d³oni (nie licz±c odmian grawitacyjnych, bo ta ekipa z tego co wiem to ma siê dobrze)

-Jedyny spe³niony moim zdaniem warunek dobrego klubu to to, ¿e widaæ "za granic±" ¿e co¶ siê dzieje. Mam na my¶li GGPMTB - wielkie Dziêki dla Radka, za to ¿e mu siê chce, bo gdyby nie On to nic by nie by³o...

W tej chwili to wszystko.

Pozdro
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 08.02.2009 21:46:22
Rozwiniêcie punktu "-¯eby klub siê rozwija³ musi mieæ aktywnych cz³onków w tym przypadku je¿d¿±cych na rowerach [...]"

Tematy z roku 2008 w których proponowa³em wspólny wyjazd (by³oby ich wiêcej ale z powodu kompletnego braku zainteresowania odechcia³o mi siê pisaæ)

- BikeMaraton w Polanicy: http://gkkg.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=353 (0 chêtnych)

-MtbMarathon w Bardzie: http://gkkg.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=323 (0 chêtnych, jedno miejsce by³o chwilowo zajête przez osobê z Konina)

-Thule w Puszczykowie: http://gkkg.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=314 (0 chêtnych)

-BikeMaraton w Poznaniu: http://gkkg.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=338 (1 chêtny)

-Skandia w Chodzie¿y: http://gkkg.pl/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=317 (rekord!!! z Gniezna i okolicy by³o chyba ca³e 5 osób smiley )
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 09.02.2009 00:32:47
Zgadzam siê z Rudym co do tego jakie s± problemy tego klubu. A to jak ciê¿ko idzie nam namawianie ludzi na wyjazdy jest wrêcz za³amuj±cesmiley

Czy¿by na tym forum nie pojawiali siê ludzie, podchodz±cy do roweru powa¿nie i chc±cy siê czasem sprawdziæ w rywalizacji w nowych miejscach?? W³a¶ciwie to do zaistnienia jako klub w maratonach wystarcz± cztery osoby, czy to a¿ tak wiele na Gniezno i okolice??

Ale mo¿e kto¶ powie, ¿e on jest turysta i woli zwiedzaæ ciekawe miejsca, to chwa³a mu za to i niech zamieszcza swoje relacje z wypraw, bo to te¿ rowerowy sposób na ¿ycie i warto siê tym chwaliæ.

Tylko, ¿e do tej pory widzê g³ównie aktywno¶æ ekipy grawitacyjnej i wielkie dziêki, ¿e przynajmniej oni wzbogacaj± t± stronê o co¶ nowego i oby chcieli byæ z nami masochistami co wol± siê wspinaæ ni¿ szaleæ i te¿ tworzyli ten klub, bo tu powinno byæ miejsce dla wszystkich, którzy wol± wypluwaæ b³oto spomiêdzy zêbów ni¿ w±chaæ spalinysmiley
A ja wracam do pracy przy szukaniu sponsorów i organizacji udanych imprez rowerowychsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 09.02.2009 10:20:28
Tak przygl±dam siê aktywnie rozwijaj±cej siê tutaj dyskusji, i równie¿ chcia³bym wtr±ciæ swoje "3 grosze" w tej sprawiesmiley
Je¶li chodzi o wyjazdy na imprezy, tak jak ju¿ wspomnia³ Rudy, to fakt faktem niestety, zainteresowanie jest raczej nik³e. W moim przypadku jest to spowodowane zdecydowanie kwestiami finansowymi, gdy¿ sam start w profesjonalnie przygotowanym maratonie to kwota rzêdu (mam nadziejê, ¿e dobrze siê orientujêsmiley ) 50-70z³ + kasa na dojazd. ( do Poznania sie wybra³em, bowiem koszty nie by³y tak du¿e, zmie¶ci³em siê w 100 z³smiley )Sprawa jest prosta je¶li impreza odbywa siê stosunkowo blisko miejsca zamieszkania ( jak to ma miejsce w moim, i zapewne jeszcze kilku osób ), gorzej jak jest to dalej, bo oczywi¶cie koszty rosn± do¶æ znaczniesmiley I tu, wg mnie, jest jedna z przyczyn problemu. Nie wszyscy bowiem mog± sobie pozwoliæ na wypad, powiedzmy w góry, wydaæ 200-400z³ na sam fakt wystartowania w maratonie, po czym jedynie zostanie im satysfakcja...Dlatego te¿ nie dziwiê siê, ¿e tak ma³e jest zainteresowanie wyjazdami na wiêksze imprezy rowerowe, gdy¿ koszty du¿e i wymierne korzy¶ci ¿adne. Lepiej w takim wypadku rzeczywi¶cie wybraæ siê z rodzink± w góry, gdy¿ przyniesie to wiêcej po¿ytku "szaremu bikerowi"..., który nie walczy o czo³owe miejscesmiley
Dlaczego to piszê?
Otó¿ wszystko rozbija siê o kasê, kasê i jeszcze raz kasêsmiley
Jak nie ma klubu ze sponsorami, to nie ma nic, bo niewielu jest ludzi, którzy maj± wystarczaj±co du¿o ¶rodków finansowych by je¼dziæ sobie po Polsce na wy¶cigi, niestetysmiley
Tym za¶, którzy te ¶rodki maj±, to kibicujê z ca³ego serca, aby osi±gali jak najlepsze wynikismiley

Edytowane przez rradek1985 dnia 09.02.2009 10:21:59
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 09.02.2009 16:14:00
Muszê napisaæ ma³e sprostowanie co do
200-400z³ na sam fakt wystartowania w maratonie


Zak³adaj±c ¿e jedziemy 4-osobow± ekip± na maraton w okolice Karpacza/Szklarskiej Porêby (sporo tego tam jest), mo¿na spokojnie zmie¶ciæ siê w okolicach 160z³.

Zak³adaj±c ¿e jedziemy w 4 osoby samochodem spalaj±cym 6l/100km w trasie za paliwo wychodzi 40z³ na g³owê.
Je¿eli zap³acimy wpisowe 2 tygodnie przed startem wtedy p³acimy 50z³
Koszt 1 noclegu waha siê w granicy 30z³/osobê (luksusów nie potrzebujemy smiley )

Jedzenie:
*¿ele itp. na wy¶cig = 20z³
*kilka batonów na kolacjê = 10z³
*torebka ry¿u + kilka bananów na ¶niadanie = 5z³
*wodê zabieramy ze sob±

Suma = 155z³

Dodatkowo mo¿na jeszcze w przeddzieñ maratonu (je¶li nie wyjedzie siê z Gniezna o 18) zrobiæ fajn±, nie za d³ug± trasê po górkach (np trasa mini maratonu smiley )
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 09.02.2009 16:46:49
[b]Rudy napisa³/a/b]
Zak³adaj±c ¿e jedziemy w 4 osoby samochodem spalaj±cym 6l/100km w trasie za paliwo wychodzi 40z³ na g³owê.
Je¿eli zap³acimy wpisowe 2 tygodnie przed startem wtedy p³acimy 50z³
Koszt 1 noclegu waha siê w granicy 30z³/osobê (luksusów nie potrzebujemy )


Rudy, po pierwsze: zak³ada³em wyjazd indywidualny, nie grupowy
Po drugie:jak jedziesz w 4 osoby + rowery, to nie mo¿esz liczyæ 6l/100km, zu¿ycie beny siê zwiêksza, z 8 litrów liczyæ musisz na pewnosmiley a doliczyæ trzeba i styl jazdy kierowcysmiley
Po trzecie: nie ka¿dy mo¿e sobie pozwoliæ na wpisowe zawczasu, co w przypadku jak co¶ komu¶ wypadnie? 50 z³ w plecy...
Po czwarte: zakladaj±c, powiedzmy, 2 wyjazdy w miesi±cu w ci±gu 5 miesiêcy, wychodzi, wg minimalnych kosztów przez Ciebie ustalonych: 10x 155zl=1550z³, a to ju¿ siê robi spora sumka....

Edytowane przez rradek1985 dnia 09.02.2009 17:01:27
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 09.02.2009 17:01:33
ad1. ale tutaj rozmawiamy o klubie wiêc o wyjazdach grupowych smiley
ad2. Ju¿ parê razy je¼dzi³em to wiem ¿e za paliwo wychodzi 40-50z³, (ps. eco-driving czyni cuda smiley )
ad3. Je¶li zapisujemy siê na miejscu dzieñ przed maratonem wtedy p³acimy 60z³ (czyli +10z³, wiêc nie ma tragedii)
ad4. Nie ka¿dy musi byæ wszêdzie, ale w³a¶nie dlatego potrzebne s± dotacje/sponsoring...

Edytowane przez Rudy dnia 09.02.2009 17:02:31
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 09.02.2009 17:09:42
rradek1985 napisa³/a:
Rudy, po pierwsze: zak³ada³em wyjazd indywidualny, nie grupowy

B³±d. Po to mamy klub ¿eby je¼dziæ razem, to zawsze wychodzi taniej i weselej smiley
rradek1985 napisa³/a:
Po czwarte: zakladaj±c, powiedzmy, 2 wyjazdy w miesi±cu w ci±gu 5 miesiêcy...

heh...proponowa³bym zacz±æ od chocia¿ 2-3 wyjazdów w roku smiley nikt tu od nikogo nie wymaga je¿d¿enia na ka¿dy maraton...

Nie mamy kasy bo nie mamy wyników. Wyników nie mamy bo nie mamy kasy... smiley Tak czy tak my¶lê, ¿e ³atwiej zdobyæ wynik bez kasy ni¿ kase bez wyników...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 09.02.2009 17:10:30
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 09.02.2009 17:19:14
Rudy:
ad.1 zgadzam siesmiley
ad.2 je¼dzi³e¶ sam, czy w czterech??
ad.3 to ju¿ bvrzmi lepiej, aczkolwiek zawsze istnieje ryzyko, ¿e mo¿na nie dojechaæ na startsmiley
ad.4 owszem, nie ka¿dy musi byæ wszêdzie, ale jakby chcia³ regularnie braæ udzia³ w jakim¶ cyklu zawodów, to takie koszty w³a¶nie wchodz± w grê...Nawet powiedzmy 5 wystêpów w ci±gu sezonu, to i tak wychodzi pod 800z³, wiêc dlatego sponsoring jest jak najbardziej potrzebny, niestetysmiley

No Thomson masz racjê, 2-3 wyjazdy w ci±gu roku s± mo¿liwe, ale na wiêcej potrzeby jest jednak sponsorsmiley

Edytowane przez rradek1985 dnia 09.02.2009 17:21:46
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 09.02.2009 17:24:19
ad ad.2 - mówiê ty o kosztach jazdy w 4 osoby, jad±c w 3 za paliwo p³acimy ok 60z³. A w 2 odpowiednio wiêcej.

proponowa³bym zacz±æ od chocia¿ 2-3 wyjazdów w roku

Dok³adnie, w porównaniu do 0, 2-3 wygl±da imponuj±co smiley

Tak czy tak my¶lê, ¿e ³atwiej zdobyæ wynik bez kasy ni¿ kasê bez wyników...

¦wiête s³owa, rowery chyba mamy, na pocz±tek proponuje zacz±æ korzystaæ z nich czê¶ciej ni¿ przeciêtny "Kowalski"
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 09.02.2009 17:32:01
A wiêc doszli¶my do konstruktywnego wniosku: 2-3 wyjazdy wydaj± sie byæ rozs±dnym rozwi±zaniemsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Klub, kasa i k³opoty...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 09.02.2009 21:13:20
A ja bym chcia³ - bla, bla, bla !!!
Ludzie je¿eli klub by by³ silny marzeniami i chêciami to z pewno¶ci± mieli by¶my sponsora w postaci minimum Coca-coli.
Proszê - troszeczkê pokory. Sami wiecie jaka jest pozycja kolarstwa w rankingu potencjalnych sponsorów. Je¿eli tak narzekacie to proponujê "pi³kê kopan±" lub choæby ¿u¿el. Z MTB jest jeszcze gorzej. Gnie¼nieñscy przedsiêbiorcy do tematu kolarstwa górskiego podchodz± mniej wiêcej jak do upraw orzeszków w Ugandzie.
Po drugie jakie s± wyniki klubu? Czym siê mo¿e pochwaliæ?

Pochwalam pomys³y wspólnych wyjazdów, ale dobrze wiemy, ¿e to tylko pomys³y.
Dyskusja - owszem niech siê toczy, my¶lê, ¿e w marcu dojdzie do kolejnego zebrania klubowego i wówczas bêdzie okazja do przedstawienia konkretów, ktore urodz± siê tu lub gdzie indziej.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>