Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Publiczne o¶wiadczenie
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 05.03.2005 14:12:32
Witam braæ kolarsk±


Dzisiaj tj. 5.III.2005 "kolega" Andrew daj±c upust swoim emocjom obrazi³ mnie, w dwóch postach, u¿ywaj±c takich s³ów jak Cio³ek, Gnój...

Poniewa¿ ju¿ dawno powiedzia³em, ¿e koñczê tê bezsensowna wymianê zdañ miêdzy nami, nie mam pojêcia dlaczego to zrobi³.
Tym niemniej nie obchodzi mnie to w ogóle...

Je¶li jeszcze raz dojdzie do takiej sytuacji, zostaniesz ukarany.
Jak widzisz nie przemawia przeze mnie ¿adna gorycz. Przedstawiam po prostu suche fakty. Je¶li masz jaki¶ problem, przyjd¼, porozmawiamy...
Jak nie chcesz wej¶æ na drogê pokojow± to zapomnij o moim istnieniu. Tak te¿ bêdzie dobrze.
Nie pozwolê na to ¿eby¶ szarga³ moje imie w nieskoñczono¶æ.
Na pewno potrafiê ¶miaæ siê z samego siebie i takie teksty jak odsysacz t³uszczu, budyñ-balon s± spoko i nie robi± na mnie ¿adnego wra¿enia. Ty jednak ewidentnie próbujesz zmieszaæ mnie z blotem na ka¿dym kroku i widaæ ¿e z Twoich postów leje siê nienawi¶æ do mojej osoby. Ok, nikogo nie zmuszê do tego ¿eby mnie akceptowa³ ale je¶li tego nie chce to niech przynajmniej zachowuje siê wobec mojej osoby kulturalnie i z szacunkiem...
Daj ju¿ najzwyczajniej w ¶wiecie sobie spokój...
Nie mam wobec Ciebie z³ych zamiarów i niech tak pozostanie!

Piszê to wszystko na forum poniewa¿ chcê pokazaæ ¿e ewentualna kara jaka Ciê spotka jest jak najbardziej przemy¶lana. Emocje ulecia³y ze mnie ju¿ dawno...

Pozdrawiam Wszystkich razem i ka¿dego z osobna ( tak - Ciebie te¿ Andrew)

Budyñ


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 08.03.2005 13:40:39
Facet tutaj nie chodzi "mi o mnie". Wiesz dobrze, ¿e to by³o bardzo nieprzemy¶lne i nierozs±dne, ¿e poruszy³e¶ temat mojego ojca. Dodatkowo g³upie komentarze do og³oszeñ nie s± tutaj na miejscu, bo to nie s± moje og³oszenia, tylko osób z Wrze¶ni. My¶lê, ¿e te osoby bêda Ci bardzo wdziêczne za te komentarze, zreszt± na pewno pogadacie sobie na zawodach.

Mnie mo¿e spotka kara-jak napisa³e¶. Ciebie na pewno spotka kara za s³owa rzucone w stronê mojego ojca.

Od kiedy chodzê na survival obowi±zuje w moim ¿yciu kilka podstawowych zasad:
Totalne zaufanie do osób z grupy militarnej.
Solidarno¶æ grupowa.
Pomoc w razie potrzeby.
BEZWZGLÊDNY SZACUNEK DLA RODZICÓW.
Zemsta za przyjació³.
...
i jeszcze 5 innych zasad.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Publiczne o¶wiadczenie
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 08.03.2005 14:07:41
Andrew001 napisa³:
Facet tutaj nie chodzi "mi o mnie". Wiesz dobrze, ¿e to by³o bardzo nieprzemy¶lne i nierozs±dne, ¿e poruszy³e¶ temat mojego ojca. Dodatkowo g³upie komentarze do og³oszeñ nie s± tutaj na miejscu, bo to nie s± moje og³oszenia, tylko osób z Wrze¶ni. My¶lê, ¿e te osoby bêda Ci bardzo wdziêczne za te komentarze, zreszt± na pewno pogadacie sobie na zawodach...


(...)Zemsta za przyjació³.


Okre¶lenie: "miêtkim fiutem robiony", oznacza osobê bez wyrazu, nieodpowiedzialn±, smêtn±, niezdecydowan± itd. itp. Nie obchodzi mnie jak ty to odebra³e¶. Je¶li uwa¿asz ¿e to by³ atak na twojego ojca to jeste¶ g³upi (czyt. gupi). Niby dlaczego mia³bym to robiæ? Jestem inaczej wychowany ni¿ by Ci siê to zdawa³o, uwierz mi...

Co do osób z Wrze¶ni to nie mogê siê doczekaæ spotkania. Znaj±c ich poczucie humoru to niestety bêdziesz niemile zaskoczony ich reakcj±...


I jeszcze s³owo odno¶nie sekty - "survival".
Kim mnie bêdziesz straszy³ w nastêpnym po¶cie?
Kó³kiem muzycznym przy przedszkolu nr 14 "Mali piastowie"???

Doro¶nij cz³owieku bo ¿al dupe ¶ciska....smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 02.04.2005 11:28:17
Facet to jak ja odbieram tekst, o który jest tyle szumu to nie tylko moja sprawa, bo to Ty napisa³e¶. Zwróæ uwagê na to, ¿e nie zareagowa³em w dzieñ, w którym przeczyta³em go pierwszy raz. Popyta³em trochê kumpli jak oni odebrali by taki komentarz i jednak uzna³em to za obra¼liwe wobec osoby mojego ojca.

A co do Survivalu to sam Ci naje..., nawet na ulicy. No chyba, ¿e wpadniesz mi w rêce jak bêdê na wypadzie z kumplami. Wierz mi, my zajmujemy siê czym¶ wiêcej ni¿ Ty uwa¿asz. Nawet, je¿eli bêdê z kolegami a Ty wpadniesz w moje ³apska to ciosów mo¿esz spodziewaæ siê tylko ode mnie. Ja Ciebie z reszt± nie straszy³em kumplami. Po co braæ kilka powa¿nych osób na jednego ¶lamazarnego g... . Wiem, ¿e wydaje Ci siê, ¿e ja sobie tylko ¿artujê i udajê Terminatora, ale to naprawdê tylko ci siê tak wydaje, bo ja jestem ca³kiem powa¿ny, ¶miertelnie powa¿ny.

S£OWNICZEK:
"Survival"- szko³a przetrwania
"Survival militarny"- ... zupe³nie co¶ innego- jak piek³o i niebo
I nie nazywaj nas sekt±.

A co do osób z Wrze¶ni to nie chodzi mi o osoby zajmuj±ce siê MTB, bo to nie one maj± ¼ród³o tañszych czê¶ci. Masz racjê, maj± du¿e poczucie humoru ale jak my¶lisz, czy je¿eli ktos pilnie potrzebuje kasê to ma dobry nastrój jak do jego og³oszenia przyklejane s± komentarze bez sensu.

Edytowane przez Andrew001 dnia 02.04.2005 11:51:42
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Publiczne o¶wiadczenie
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 04.04.2005 09:23:42
Asmileylbo zaczynacie rozmowe od slowa "FACET..." albo od czegos innego to jest schemat?


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Publiczne o¶wiadczenie
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.04.2005 15:43:45
Andrew001-----> Nawet ju¿ nie bêdê tego komentowa³...

Skoñcz jednak gadke bo jak to forum czytaj± osoby trzecie to po pierwsze siê z Ciebie ¶miej± a po drugie mog± pomy¶leæ ¿e takie asy jak ty s± cz³onkami naszego klubu. Akurat tego to by¶my sobie nie ¿yczyli...


Pozdrawiam


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 16.04.2005 10:41:14
Mówi±c "Klub" masz na my¶li obecny sk³ad klubu, czy zesz³y, gdy jeszcze nie by³o mnie, ciebie i paru innych osób w sk³adzie. Kiedy¶ by³ klub, teraz jest ... (¿eby nie obraziæ nikogo). I faktycznie kto¶ móg³by pomy¶leæ, ¿e jestem cz³onkiem czego¶ takiego, tego bym sobie nie ¿yczy³. A co do moich ostrze¿eñ to ka¿dy wie, ¿e dotrzymujê s³owa, ZAWSZE. Po prostu nie mogê ciebie jako¶ spotkaæ ani na rowerze, ani na spacerze. Mo¿e dzisiaj mi siê uda lub jutro.

Przyjdzie czas bêdzie rada.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Publiczne o¶wiadczenie
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 16.04.2005 10:59:25
Andrew007----> Ju¿ dobrze... Nie mam nawet ochoty czytaæ twojego postu ale jestem przekonany ¿e po raz n-ty znowu mnie "atakujesz".
Skoro taka twoja natura to git. Cze¶æ!

Thomson---> Jako autor tego tematu proszê o jego zamkniêcie. Je¶li jest taka mo¿liwo¶æ to najlepiej go usuñ bo widzê ¿e pewne posty zaczynaj± siê powtarzaæsmiley

jo³


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Publiczne o¶wiadczenie
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 16.04.2005 11:46:15
eee dlaczego mam zmaknaæ temat? Jest nawet interesuj±cy ale przede wszystkim cholernie ¶mieszny !!! Po drugie je¿eli zamkne temat na twoim po¶cie to Andrew bêdzie p³akaæ, ¿e nie daje mu mo¿liwo¶ci obrony smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Publiczne o¶wiadczenie
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 16.04.2005 12:01:31
thomson napisa³:
eee dlaczego mam zmaknaæ temat? Jest nawet interesuj±cy ale przede wszystkim cholernie ¶mieszny !!! Po drugie je¿eli zamkne temat na twoim po¶cie to Andrew bêdzie p³akaæ, ¿e nie daje mu mo¿liwo¶ci obrony smiley


1. Nie ¶mieszny tylko ¿a³osny
2. Obrony????? Przed czym??? Poka¿ palcem gdzie ja go atakujê!
3. Nawet jak nie usuniesz, ja ju¿ tutaj NIC nie dopiszê...
4. Do zobaczenia jutrosmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>