Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Maratony, maratony ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 08.04.2010 13:23:21
W kwietniu czekaj± nas 3 (s³ownie - trzy) du¿e maratony odbywaj±ce siê w Wielkopolsce:
1. Dolsk (Powerade Suzuki MTB Marathon #1) - 10 kwietnia
2. Murowana Go¶lina (Powerade Suzuki MTB Marathon #2) - 18 kwietnia
3. Chodzie¿ (Skandia Maraton Lang Team) - 25 kwietnia

W zwi±zku z tym mam kilka pytañ:
1. Kto siê wybiera na te imprezy ???
2. Czy GKKG bêdzie reprezentowany na tych imprezach jako dru¿yna, czy bêd± to indywidualne zrywy ???

Pzdr


PS. Od razu wyja¶niam - ze wzglêdu na przed³u¿aj±ce siê negocjacje z ró¿nymi podmiotami jeszcze nie mamy koszulek. Ale z pewno¶ci± ju¿ bli¿ej ni¿ dalej smiley


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 08.04.2010 13:25:39
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 08.04.2010 18:41:58
Witam. Wybieram siê do Murowanej Go¶liny. Mam jedno wolne miejsce w samochodzie. Je¿eli jest kto¶ chêtny proszê pisaæ.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 08.04.2010 18:52:20
Zastanawiam siê jeszcze nad Dolskiem, ale chêtnie pojadê na Skandii. 18 mam wy¶cig z "mojej bran¿y" smiley w Mogilnie. Mogê porozmawiaæ w sprawie transportu (5 osób w samochodzie + sprzêt).
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 10.04.2010 07:49:20
ja zastanawiam siê nad startem w Chodzie¿y, w zesz³ym roku by³o ciê¿ko jak dla mnie (piach po kolana), ale lubiê Skandiê.


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 12.04.2010 10:24:14
Gratulacje dla Darka i Dawida za piêkn± walkê na trasie. A kto nie by³ niech ¿a³uje, bo jazda by³a na maksasmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 12.04.2010 17:15:10
Ja mam nadziejê, ¿e napiszecie jak±¶ relacjê...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 12.04.2010 18:22:00
Jakby nie by³o to mój pierwszy raz na maratonie ale w koñcu rowerem nie je¿d¿ê od wczoraj. Zawody rozegra³y siê w cieniu wielkiej tragedii, wtedy to jeszcze do nas nie dotar³o. Moment startu - du¿e zamieszanie, mimo ¿e ustawili¶my sie na pocz±tku (4) sektora. Pó¼niej ¿mudne przepychanie siê do przodu. Sama trasa nie sprawia³a trudno¶ci, momentami trochê piachu, p³asko, sporo asfaltu (który wykorzystywa³em do przeskakiwania do kolejnych grupek). Najbardziej przeszkadza³ przelotny deszcz, szczególnie podczas szosowych odcinków jechanych pod wiatr. Trochê obawia³em siê czy dotrwam w dobrej formie do koñca bo od 15 km nogi sta³y siê "ciê¿kie" wiêc stara³em siê oszczêdzaæ. Taktyka chyba okaza³a siê skuteczna bo na ostatnich kilometrach mia³em jeszcze sporo si³. Miejsce takie sobie ale i tak powy¿ej oczekiwañ. Ogólnie jestem zadowolony chocia¿ zdajê sobie sprawê, ¿e trzeba zdecydowanie poprawiæ technikê.
Teraz kolej na Skandiê w Chodzie¿y a w miêdzyczasie pierwsze przetarcie po szosie w tym sezonie w Mogilnie (mam nadziejê, ¿e nie dos³ownie).
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 12.04.2010 19:22:00
Dolsk, ach ten piêkny Dolsk. Gdyby nie narodowa tragedia to by³by powód do absolutnego triumfu. Piszê tak buñczucznie poniewa¿ na pierwszej edycji Powerade Suzuki MTB Mataton w Dolsku osi±gn±³em swój najwiêkszy (jak do tej pory) kolarski sukces w ¿yciu. Na dystansie w którym jecha³em (Mini) i w kategorii wiekowej, mi przynale¿nej zdoby³em 5 miejsce.
Sam Maraton - polecam ka¿demu na rozpoczêcie sezonu - trasa ³atwa, szybka, naprawdê dla ka¿dego. Niestety wydarzenia od nas niezale¿ne (tragedia w Smoleñsku) spowodowa³y, ¿e nie by³a to radosna impreza. Ale start w jedne grupie z Maj± budzi nie tylko emocje kolarskie ale i te typowo mêskie. Miejsce (Villa Natura) super - najbardziej w³a¶ciwe miejsce do organizacji takich zawodów. Organizator (GG) - no có¿ ... "business it`s business" i tyle s³ów podsumowania.
Ju¿ za piêæ dni Murowana Go¶lina i tam zobaczymy. Wiem, ¿e Agpol jedzie do Wroc³awia, Dawid startuje w Mogilnie - czy bedê sam ???


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 12.04.2010 19:22:23
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 12.04.2010 20:22:16
Bardzo ³adne wypracowania, ale chodzi³o mi o relacjê, któr± móg³bym wrzuciæ do newsów na stronê g³ówn±, to znaczy tak± która zawiera informacjê o miejscach wszystkich reprezentantów GKKG, mo¿e co¶ o klasyfikacji dru¿ynowej i takie tam.
Gdyby który¶ z Panów mia³ chwilê na zredagowanie takiego tekstu bêdê bardzo wdziêczny.

Darek - gratulacje. 5 miejsce - super. Do Murowanej chcia³bym pojechaæ, ale jeszcze nie wiem jak to wyjdzie. Tam te¿ startujesz w Mini ?


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
rzeznik_powidz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 14
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 14.04.09
Dodane dnia 13.04.2010 13:18:38
Jak pewnie ju¿ wiecie ¿e w Murowanej zawody zosta³y odwo³ane
A do Wroc³awia jedzie Misiek, Oskar i mo¿e £ukasz;
Czy kto¶ jeszcze planuje??
Pozdrawiam smiley
rzeznik_powidz Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maratony, maratony ...
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 13.04.2010 16:22:45
Wroc³aw te¿ jest przesuniêty na termin pokrywaj±cy siê z Chodzie¿±...
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>