Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Wakacje na rowerze lub transport rowerów
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 13.04.2005 07:15:24
Na klubow± skrzynkê dotar³a pewna wiadomo¶æ. Mo¿e kogo¶ zainteresuje wiêc wklejam j± poni¿ej.

www.mojerowery.pl
Wakacje na rowerze lub transport rowerów


Agencja Promocji Regionów specjalizuje siê w organizacji wyjazdów do Austrii i turystyce rowerowej. Chcemy zaprosiæ cz³onków Pañstwa Klubu Rowerowego do udzia³u w organizowanych przez nas wyjazdach rowerowych do Austrii, W³och, S³owacji i na Wêgry. Nasze wyjazdy s± o tyle wyj±tkowe, ¿e jako jedyna polska agencja organizujemy je gwarantuj±c noclegi w pensjonatach lub hotelach ze ¶niadaniem, a nie na campingach.

Maj±c ¶wiadomo¶æ, ¿e Kluby Rowerowe bardzo czêsto organizuj± wyjazdy we w³asnym zakresie proponujemy równie¿ now± us³ugê r11; r0;Transport rowerów i grup w ramach zorganizowanych wyjazdów rowerowychr1;.

Dysponuj±c specjaln± przyczep± do transportu rowerów mo¿emy w ramach naszych wyjazdów przewie¼æ zorganizowane grupy rowerzystów wraz z baga¿em i rowerami w okre¶lone miejsce na naszej trasie i zabraæ ich z powrotem do Polski. Terminy wyjazdu i powrotu s± uzale¿nione od terminów naszych wyjazdów.

Wiêcej informacji o wyjazdach, terminach i trasach naszych podró¿y rowerowych mo¿na znale¼æ na witrynie www.mojeRowery.pl.

Chêtnie odpowiemy na wszystkie Pañstwa pytania. Prosimy o kontakt z Agnieszk± Konturek, agnieszka.konturek@oranet.pl lub z Robertem Rudowskim, robert.rudowski@oranet.pl.
Jeste¶my równie¿ dostêpni pod numerem telefonu 0-12 26 10 740.

Zapraszamy do wspó³pracy"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>