Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Ko³a
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 04.01.2011 16:32:18
Witam. Szukam czê¶ci do z³o¿enia kó³ za maks 2000 z³. (Piasty, obrêcze, szprychy, tarcze.) Nowe. Znacie co¶ godnego polecenia??
Pozdrawiam


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Ko³a
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 04.01.2011 21:50:02
A wiêc o sk³adaniu kó³ do XC s³ów kilka ode mniesmiley
Podstawa to piasty i tu nie warto oszczêdzaæ, jak na zawody to chyba najlepsze rozwi±zanie ma DT w piastach 240 i warto w nie w³o¿yæ trochê wiêcej kasy. Gdyby¶ chcia³ oszczêdzaæ, to fajne s± piasty Novateca model 711/712, lekkie i wystarczaj±co odporne na XC, choæ nie tak pewne jak DT.
Do tego podstawa dla szybkiego rozpêdzania, czyli obrêcze i tu przydaje siê kolejny bajer, szczególnie ¿e ko³a nie musz± byæ tanie, czyli ¿eby by³y bezdêtkowe i wtedy zostaje tak¿e tylko jeden wybór czyli No Tubes w wersji zale¿nej od zasobno¶ci portfela.
I dochodzimy do ostatniego wyboru, zale¿nego tak naprawdê od wagi u¿ytkownika i tego co zaoferuje Ci sklep, jak chcesz typowo wy¶cigowe ko³a to polecam co¶ typu DT Revolution a jak nie chcesz siê za bardzo martwiæ o ko³a to co¶ ciê¿szego typu Champion, Super Comp.

A gdyby Ciê interesowa³o co¶ w ca³o¶ci, to sprzedam CrossMaxy SLR po po³owie sezonu smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Ko³a
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 06.01.2011 13:22:08
Mnie obrêcze NoTubes zupe³nie nie przekonuj±. Mo¿e i s± lekkie, ale tylko dlatego, ¿e nie s± oczkowane. Pomijaj±c fakt, ¿e wygl±da to mega tandetnie, to wytrzyma³o¶æ takiej obrêczy na jakikolwiek nag³y strza³ jest raczej znikoma. Dla Pro zawodników, którzy nie musz± siê martwiæ o sprzêt, mo¿e te 70g mniej jest warte ryzyka, ale ja bym to ola³.
Zaznaczam, ¿e nie je¼dzi³em osobi¶cie na takich ko³ach, ale osobi¶cie widzia³em powyrywane nyple z obrêczy ZTR chyba Podium.

Dlatego obrêcze proponowa³bym klasyczne, sprawdzone Mavic`i XC717disc. Szprychy DT Revo jak najbardziej. Piasty jak koniecznie chcesz wydac te 2000 to bierz DT (albo Hope), ale wspomniane przez £ukasza Novateci te¿ dadz± radê, a powiniene¶ siê spokojnie zmie¶ciæ w 1200zl za ca³e ko³a.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Ko³a
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 06.01.2011 16:27:46
Oczywi¶cie o 70 g nie chodzi, bo ja nie jestem zawodnikiem Pro i równie¿ nie chcia³bym siê martwiæ o ko³a po ka¿dym przeje¼dzie w terenie gdzie s± one nara¿one na takie "nag³e strza³y". Ko³a maj± byæ solidne na tyle na ile to mo¿liwe i lekkie na tyle na ile to mo¿liwe. Chodzi mi o wy¶rodkowanie stosunku wytrzyma³o¶ci do ceny i wytrzyma³o¶ci do wagi. Na ko³ach bêdê je¼dzi³ zarówno maratony, XC jak i treningi. A co do ceny to nie jestem zobligowany do wydania 2000 z³ i nie muszê koniecznie wydaæ tej kwoty. Napisa³em tylko, ¿eby okre¶liæ konkretny nieprzekraczalny górny pu³ap. Podkre¶lam, chodzi mi g³ównie o dobre, wytrzyma³e ko³a.
Dziêki za pomoc


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Ko³a
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 07.01.2011 13:32:00
Co do polecania ZTRów te¿ mam trochê mieszane uczucia, bo ró¿ne s± o nich opinie i najlepiej jakby siê wypowiedzia³ Micha³, który mia³ ju¿ dwa zestawy na tych obrêczach i wie najwiêcej. Jednak dobrze dobrane i zaplecione ZTRy u niego dawa³y radê, a lekko to on na pewno nie mia³y i awarii, o których mówisz nie u¶wiadczy³em. Dodatkowo co¶ o nich mo¿e te¿ powiedzieæ Dawid, który mêczy zestaw u¿ywany kiedy¶ przez Mi¶ka i wie jak siê sprawuj±. Ja polecam je ze wzglêdu na jeden ich olbrzymi atut, czyli mo¿liwo¶æ bardzo ³atwego stworzenia z nich obrêczy bezdêtkowych. A w mojej ocenie jazda bez dêtek to zupe³nie inna wygoda i przede wszystkim efektywno¶æ.
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>