Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Sprawy klubowe
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.02.2011 15:27:00
Taki ma³y komunikat:

Na naszym forum powsta³ dzia³ pt. SPRAWY KLUBOWE -
http://www.gkkg.pl/forum/viewforum.php?forum_id=10

Jest on widoczny tylko po zalogowaniu i tylko dla cz³onków GKKG.

Wiem, ¿e nie wszyscy maj± zwyczaj siê logowaæ i w zwi±zku z tym nie widz± w ogóle tematów, które znajduj± siê w w/w dziale.

Tak wiêc - LOGOWAÆ SIÊ !!!

Dziêkujê. Koniec komunikatu.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 11.02.2011 17:41:18
Thomson !
Gdzie to dzisiaj ¶miga³e¶ bikiem. Widzia³em Ciebie oko³o 14 miêdzy EsTeDe a budynkiem Prokuratury. Jecha³e¶ na przes³uchanie smiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.02.2011 17:58:17
Cichooo! To by³a ¶ci¶le tajna misja pod tytu³em pierwsze testy nowej maszyny jeszcze przed oficjaln± prezentacj± smiley Nic nie widzia³e¶, nic nie s³ysza³e¶ smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 11.02.2011 20:02:49
No ³adnie, najlepiej cichcem... £adny wy¶cig zbrojeñ siê szykuje. Nie zdziwiê siê, jak na wiosnê wybuchnie afera o doping technologiczny smiley
Na marginesie - tarcza bêdzie w przysz³ym tygodniu, tzn. ma byæ.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.02.2011 21:16:28
Dawid Marosz napisa³/a:
Na marginesie - tarcza bêdzie w przysz³ym tygodniu, tzn. ma byæ.


To dobrze bo dzisiaj bym wpad³ na skrzy¿owaniu pod auto jak nie mog³em dobrze ruszyæ bo mi ³añcuch przeskakiwa³ (za³o¿y³em chwilowo star± zajechan± zêbatkê a ³añcuch nowy).


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 19.02.2011 13:39:26
Nawi±zuj±c do spraw klubowych, chcia³bym siê zapytaæ czy wiadomo ju¿ co¶ na temat strojów (koszulki, spodenki), czy jeszcze czekamy??


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 19.02.2011 21:44:08
Trwaj± rozmowy, które byæ mo¿e doprowadz± do umieszczenia loga sponsora na spodenkach. Dlatego musimy jeszcze poczekaæ. Podobno jest to kwestia kilku dni.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 22.03.2011 20:14:36
Wiem, ¿e nie wszyscy siê loguj± na swój profil wiêc informujê, ¿e pojawi³y siê do¶æ wa¿ne tematy dotycz±ce klubu (dostêpne po zalogowaniu).
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 30.03.2011 15:33:56
Na jednym za spotkañ poruszona by³a kwestia nazwy dru¿yny na ten sezon. Czy co¶ zosta³o ustalone? Czy mo¿e obowi±zuje stara wersja? Za bardzo nie wiem, co mam wpisywaæ przy rejestracji na zawody. Proszê o oficjaln± nazwê, pod któr± bêdziemy wystêpowaæ. smiley


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 30.03.2011 18:23:32
W zasadzie powinni¶my siê pos³ugiwaæ pe³n± nazw± - Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego, ale albo kto¶ zaci±³ by siê to wypowiadaj±c, albo musieli by¶my byæ z 10 minut przed startem zawodów aby to napisaæ.
W zwi±zku z tym na zewn±trz (poza Gnieznem) pos³ugujemy siê nazw± skrócon± GKKG - Gniezno.
A tak na marginesie - to gdzie siê Ty ju¿ rejestrujesz?


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawy klubowe
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 30.03.2011 18:34:47
Do mtbmaraton`u (chcê poje¼dziæ kilka imprez) zapisy na Murowan± Go¶linê i tañsze wpisowe jest tylko do 4.04.2011. Na Skandiê równie¿ mo¿na siê zapisywaæ, a wiadomo kto pierwszy, ten ma lepszy sektor w Chodzie¿y. (przynajmniej tak by³o wcze¶niej).


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>