Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Nowe przepisy rowerowe Ustawa podpisana
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 22.04.2011 18:58:31
Prezydent podpisa³ ustawê poni¿ej zmiany - warto siê zapoznaæ.

1. Nowa definicja drogi dla rowerów.

Nowelizacja dopuszcza korzystanie z dróg rowerowych przez rowery wielo¶ladowe.

O co chodzi: Dotychczas rower trzyko³owy, w±ska riksza czy rower z dwuko³ow± przyczepk± nie mog³y legalnie wjechaæ na ¶cie¿kê rowerow±! Oczywi¶cie przepis nie by³ przestrzegany, a je¶li by³ - wielo¶ladowy rowerzysta jad±cy zgodnie z przepisami czêsto oskar¿any by³ o ich ³amanie.

Gdy jedziesz rowerem - je¶li dotychczas je¼dzi³e¶/je¼dzi³a¶ wielo¶ladowym rowerem zgodnie z przepisami i nie wje¿d¿a³e¶/wje¿d¿a³a¶ na drogi rowerowe, pamiêtaj, ¿e za kilka tygodni nie bêdziesz móg³/mog³a jechaæ po jezdni, wzd³u¿ której prowadzi droga dla rowerów.

2. Definicja pasa rowerowego.

To nowo¶æ w polskim prawie, choæ pasy rowerowe ju¿ pojawiaj± siê na polskich drogach.

O co chodzi: Nie wszêdzie da siê zbudowaæ odseparowan± od ruchu drogê dla rowerów. Nie wszêdzie te¿ jest to sensowne. Pasy dla rowerów s± wydzieleniem dla rowerzystów przestrzeni na jezdni. Zwê¿aj± te¿ pas dla samochodów, co przyczynia siê do bezpieczniejszej jazdy.

Gdy jedziesz rowerem - pasy rowerowe maj± dok³adnie tak± sam± funkcjê i znaczenie prawne jak drogi dla rowerów. Nie mo¿esz jechaæ ani chodnikiem ani jezdni±, wzd³u¿ których prowadzi pas rowerowy. Z drugiej strony, pasy nie s± odseparowane od ruchu samochodowego tak dobrze jak wydzielone ¶cie¿ki, dlatego konieczna jest na nich znacznie wiêksza uwaga.

Gdy jedziesz samochodem - ten w±ski pas ko³o chodnika to nie pobocze. Nie mo¿esz po nim ani jechaæ, ani na nim parkowaæ. Ale pamiêtaj w chwilach z³o¶ci - takie rozwi±zanie jest tañsze i zabiera mniej przestrzeni ni¿ droga dla rowerów. Pasy na polskich drogach i tak z regu³y s± zbyt szerokie. Znajdzie siê dla nich miejsce i dla samochodu i dla roweru.

3. Definicja ¶luzy rowerowej.

Nowo¶æ w Polsce, czêsto stosowana na Zachodzie. ¦luza rowerowa to obszar dla rowerzystów miêdzy tarcz± skrzy¿owania, a lini± zatrzymania dla samochodów.

O co chodzi: Kiedy auta zatrzymuj± siê na czerwonym ¶wietle, rowerzy¶ci mog± min±æ je i wjechaæ do ¶luzy (np. wyró¿niaj±cej siê od reszty jezdni kolorem), ustawiaj±c siê przed samochodami. Zwiêksza to ich bezpieczeñstwo przy ruszaniu spod ¶wiate³.

Gdy jedziesz rowerem - ¶luza to nie przejazd rowerowy. Nie u¿ywamy jej do przeje¿d¿ania z jednej strony drogi na drug±. Aby wjechaæ bezpiecznie na ¶luzê upewnij siê, ¿e samochody za tob± rzeczywi¶cie stoj±. ¦luza nie s³u¿y do zmieniania kierunku jazdy o 90 stopni i wje¿d¿ania pod ko³a nadje¿d¿aj±cych aut.

Gdy jedziesz samochodem - nie zatrzymuj siê na ¶luzie. Linia "stop" jest kilka metrów wcze¶niej. S³abszy uczestnik ruchu przed tob± mo¿e irytowaæ, ale takie rozwi±zanie sprawdza siê w Europie i Ameryce. Je¶li u³atwimy rowerzystom ruszanie i skrêt w lewo przy pomocy ¶luzy, wszyscy bêdziemy bezpieczniejsi. Nie bój siê "opó¼nieñ". Rowerzy¶ci szybko ruszaj± ze skrzy¿owania, a bezpieczniej jest ich wyprzedzaæ, gdy maj± ju¿ pewn± prêdko¶æ i jad± pewnie, ni¿ wówczas, gdy rozchwiani rozpoczynaj± peda³owanie.

4. Nowa definicja roweru.

Teraz ka¿dy rower o szeroko¶ci do 90 cm bêdzie rowerem. Taka klasyfikacja przys³uguje równie¿ nierozpoznanym do tej pory przez polskie prawo rowerom elektrycznym.

O co chodzi: Po drogach dla rowerów mog± poruszaæ siê jedynie rowery. Gdyby tej zmiany nie by³o, szersze pojazdy napêdzane si³± ludzkich miê¶ni (jak na przyk³ad w±skie riksze) nie mia³yby wjazdu na drogi rowerowe. Jeszcze wa¿niejsza jest zmiana dotycz±ca rowerów elektrycznych. Do tej pory jad±c takim pojazdem (dostêpnym przecie¿ na polskim rynku) po drodze publicznej po ¶cie¿ce czy bez kasku ³ama³o siê prawo - rower elektryczny prawo traktowa³o w zasadzie tak samo jak motocykl.

5. Nowa definicja wózka rowerowego.

Wózek rowerowy to rower o szeroko¶ci powy¿ej 90 centymetrów. Taki pojazd nie mo¿e poruszaæ siê drog± dla rowerów. Do pojazdów takich nale¿± wszelkie riksze i rowery towarowe, czyli pojazdy du¿o ciê¿sze i wiêksze ni¿ normalny rower. Minimalny wiek pozwalaj±cy na jazdê takim pojazdem wyniesie 17 lat.

O co chodzi: Wózek rowerowy nie mie¶ci siê na drodze rowerowej, wiêc nie powinien siê ni± poruszaæ. Ograniczenie wiekowe wynika miêdzy innymi z faktu, ¿e wózki rowerowe potrafi± wa¿yæ nawet pó³ tony. Manewruje siê nimi trudniej ni¿ rowerami.

Gdy jedziesz rowerem - zmierz szeroko¶æ roweru i pamiêtaj, ¿e je¶li jest ona wiêksza ni¿ 90 cm, nie masz prawa wjechaæ na drogê dla rowerów. Uwa¿aj te¿ na wiek!

6. Jazda rowerem ¶rodkiem pasa na skrzy¿owaniu.

Dotychczas rowery tak jak inne pojazdy, zobowi±zane by³y do jazdy jak najbli¿ej prawej krawêdzi jezdni.

O co chodzi: Nowy przepis ma zapobiec sytuacjom, gdy wyprzedzaj±ce na skrzy¿owaniu rowerzystê auto skrêca w prawo, zaje¿d¿a mu drogê.

Gdy jedziesz rowerem - naprawdê warto korzystaæ z tego udogodnienia - gdy jedziesz ¶rodkiem pasa, widaæ ciê lepiej, a do tego uniemo¿liwiasz samochodom niebezpieczny manewr. Pamiêtaj o tym, ¿e po zjechaniu ze skrzy¿owania, znów musisz trzymaæ siê mo¿liwie najbli¿ej prawej krawêdzi jezdni.

Gdy jedziesz samochodem - teraz tr±bienie na rowerzystów jad±cych ¶rodkiem pasa nie bêdzie mia³o podstaw prawnych. Ale nie denerwuj siê - rowerzysta na skrzy¿owaniu nie jedzie z regu³y wolniej od samochodu.

7. Wyprzedzanie przez rower wolno jad±cych pojazdów z prawej strony.

O co chodzi: dotychczas rowerzysta poruszaj±cy siê w korku wzd³u¿ aut jad±cych wolniej od niego, aby je zgodnie z prawem wyprzedziæ, musia³ zjechaæ na lew± stronê. Nowelizacja legalizuje do¶æ powszechne wyprzedzanie wzd³u¿ prawego krawê¿nika.

Gdy jedziesz rowerem - legalizacja wyprzedzania z prawej strony nie znosi innych przepisów dotycz±cych wyprzedzania. Nie wolno wyprzedzaæ na skrzy¿owaniach, trzeba te¿ upewniæ siê, ¿e bêdzie mo¿na bezpiecznie zakoñczyæ manewr. Z wolno poruszaj±cych samochodów mog± wysiadaæ pasa¿erowie!

Gdy jedziesz samochodem - ten przepis mo¿e wydawaæ siê bardziej kontrowersyjny od innych. Ale nie zmieni rzeczywisto¶ci. Rowerzy¶ci ju¿ teraz wyprzedzaj± i omijaj± samochody z prawej strony. Teraz bêd± to robiæ legalnie (omijaæ stoj±ce pojazdy mog± ju¿ teraz). Tak¿e dla kierowców jest to rozwi±zanie lepsze - rowerzy¶ci nie musz± ci±gle skakaæ z prawej na lew± i z powrotem. Pamiêtaj o patrzeniu w lusterko przy zmianie kierunku jazdy oraz przed otwarciem drzwi.

8. Likwidacja nakazu zatrzymania siê rowerem, gdy auto nie radzi sobie z wyprzedzaniem.

O co chodzi: Przepis by³ niemo¿liwy do wyegzekwowania i praktycznie martwy. Zadecydowano, ¿e rower znacznie ³atwiej i bezpieczniej wyprzedziæ, gdy jedzie ni¿ gdy stoi.

9. Pierwszeñstwo na przeje¼dzie rowerowym.

Przepis daje rowerzy¶cie pierwszeñstwo na przeje¼dzie rowerowym (gdy droga dla rowerów przecina jezdniê) w sytuacji gdy auto skrêca z drogi g³ównej w prawo/lewo. Do tej pory polskie prawo nie definiowa³o pierwszeñstwa w tej sytuacji. By³o te¿ niezgodne z Konwencj± Wiedeñsk± o Ruchu Drogowym, któr± Polska ratyfikowa³a jeszcze w latach 70. ubieg³ego wieku.

O co chodzi: Nieprecyzyjne przepisy by³y istotn± przyczyn± wypadków z winy kierowców - kierowcy nie mieli ¶wiadomo¶ci, ¿e pierwszeñstwo w tej sytuacji daje rowerzy¶cie Konwencja Wiedeñska.

Gdy jedziesz rowerem - nie znaczy to, ¿e masz szar¿owaæ na przejazdach rowerowych. Na przejazdach obowi±zuje, tak jak wszêdzie na drogach publicznych, zasada ograniczonego zaufania.

Gdy jedziesz samochodem - zarówno wje¿d¿aj±c na przej¶cie dla pieszych jak i na przejazd dla rowerów, zachowaj ostro¿no¶æ. Ten przepis, wbrew obawom niektórych, nie zwiêkszy liczby wypadków - rowerzy¶ci ju¿ wcze¶niej mieli de facto pierwszeñstwo. Teraz przepisy bêd± znacznie bardziej oczywiste, a przez to - lepsze.

10. Jazda drog± rowerow± tylko w naszym kierunku.

Zmiana pozwalaj±ca na niekorzystanie z drogi rowerowej w momencie, w którym droga ta prowadzi w innym kierunku ni¿ ten, w którym potrzebuje jechaæ rowerzysta.

O co chodzi: Zdarza siê, ¿e droga rowerowa biegnie chwilê przy jezdni, a pó¼niej odbija gdzie¶ w bok, niekoniecznie tam, gdzie chce jechaæ rowerzysta. Do niedawna rowerzysta kontynuuj±cy jazdê w jezdni± ³ama³ przepisy nakazuj±ce mu jazdê drog± rowerow±.

Gdy jedziesz rowerem - tak, polskie prawo by³o w tej materii do¶æ g³upie.

11. Rowerzy¶ci mog± je¼dziæ obok siebie.

Przepis zezwala rowerzystom na jazdê obok siebie, o ile nie utrudniaj± ruchu autom.

O co chodzi: Zmiana pozwala legalnie organizowaæ treningi kolarskie (do tej pory kolarze w peletonie ³amali przepisy) oraz zezwala na jazdê turystyczn± obok siebie na rowerach po pustej, bocznej drodze, gdzie i tak nikomu to nie przeszkadza. Daje te¿ mo¿liwo¶æ asekurowania jad±cych rowerem dzieci przez rodziców.

Gdy jedziesz rowerem - by w³a¶ciwie stosowaæ ten przepis musisz pamiêtaæ, ¿e jazda obok siebie jest mo¿liwa wówczas, gdy nie utrudnia ruchu. Gdy jedziecie po w±skiej, ruchliwej drodze, nale¿y poruszaæ siê w linii.

Gdy jedziesz samochodem - rowerzy¶ci jad±cy obok siebie wci±¿ zajmuj± mniejszy kawa³ek drogi ni¿ samochód. Je¶li stosuj± siê do przepisów i nie utrudniaj± ruchu, nie tr±b na nich. Pamiêtaj, ¿e przy wyprzedzaniu grupy rowerzystów obowi±zuj± takie same zasady jak przy wyprzedzaniu ka¿dego innego pojazdu. W tym - kwestia zachowania odpowiedniego dystansu.

12. Likwidacja zakazu wje¿d¿ania rowerem na przejazd pod jad±cy pojazd.

O co chodzi: Zapis by³ niezgodny z Konwencj± Wiedeñsk± o ruchu drogowym, a przez to by³ niewa¿ny i nie obowi±zywa³. Wprowadza³ jednak kierowców w b³±d i by³ przyczyn± licznych nieporozumieñ i wypadków.

13. Jazda chodnikiem przy z³ej pogodzie.

Zmiana dopuszcza jazdê rowerzysty chodnikiem w trakcie bardzo z³ej pogody - np. oblodzonej jezdni, czy silnego wiatru.

O co chodzi: Podczas z³ych warunków pogodowych rowerzysta na jezdni staje siê mniej przewidywalny dla kierowców. Wiatr mo¿e zepchn±æ go pod ko³a nadje¿d¿aj±cego samochodu, a lód wywróciæ. Zapis nie pogorszy bezpieczeñstwa pieszych - rowerzystê na chodniku nadal obowi±zuje konieczno¶æ ustêpowania im.

Gdy jedziesz rowerem - na chodniku pieszy ZAWSZE ma pierwszeñstwo a ty jeste¶ zobowi±zany do ostro¿nej jazdy. Lekka m¿awka czy temperatura poni¿ej 10 stopni to nie s± "z³e warunki pogodowe".

14. Legalizacja przewozu dzieci w przyczepach rowerowych.

O co chodzi: Przyczepki rowerowe s± znacznie bezpieczniejsze ni¿ foteliki - dziecko w nich jest chronione przed wypadkiem przez konstrukcjê przyczepki, a nie tylko przez plastyk fotelika. W przypadku wywrotki rodzica, przyczepka nie wywraca siê razem z rowerem, co te¿ podnosi bezpieczeñstwo.

Gdy jedziesz rowerem - dbaj o widoczno¶æ przyczep. Nie zapominaj o zapinaniu w nich dzieci pasami.

Gdy jedziesz samochodem - prawda, ¿e piêknie wygl±daj±?
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>