Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Opinie i uwagi (tudzie¿ wyniki) - Dêbówiec 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 27.06.2005 09:19:09
Hehehehe...

Wszyscy co tu klikaja my¶l± ¿e mam wynikismiley

Tak na powa¿nie to nie wiem kto je ma ...Prezes, Matii czy Thomson?

Dobrze by by³o je dzisiaj opublikowaæ, nie?

Jak nie macie czasu to ja dzisiaj wieczorem mogê to wszystko przerzuciæ do excela.. Tylko mi dostarczcie te zapiski do sklepu...

JO£

EDIT: Zmieni³em nazwê tematu co by tu wpisywaæ wszelakie spostrze¿enia odno¶nie tegorocznego wy¶cigu...


Wg mnie to na przysz³y rok by siê przyda³o jakie¶ nag³o¶nienie... siaka¶ muzyczka... no i przy og³aszaniu wyników by³by komfort...

Czekam na oficjalne wyniki zawodów to skomentuje dalejsmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 27.06.2005 14:15:53
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wyniki - Dêbówiec 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 27.06.2005 12:01:28
Spoko Budyn dzis moze zobaczysz te wyniki smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Opinie i uwagi (tudzie¿ wyniki) - Dêbówiec 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 27.06.2005 14:21:57
Wyniki ju¿ s± !!
Fotki te¿, ale gdyby kto¶ jeszcze mia³ jakie¶ fajne zdjêcia to niech przysy³a na klub@gkkg.pl !!
Ju¿ nied³ugo na stronce pojawi siê pewien "bonus" z Dêbówca smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Opinie i uwagi (tudzie¿ wyniki) - Dêbówiec 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 27.06.2005 14:46:51
EDIT: ...w sumie to mi Dany tak mocno nie odjecha³ jak mysla³emsmileysmileysmiley


kategoria: OPEN
miejsce imiê i nazwisko czas numer
1. PIOTR WOJCINSKI 35:25:00 86
2. S£AWOMIR PIECZYÑSKI 35:31:00 74
3. PRZEMYS£AW SZUBERT 35:46:00 56
4. PAWE£ SIWIAK 36:10:00 87
5. MICHAL BRACISZEWSKI 36:38:00 76
6. MACIEJ MAJDECKI 37:37:00 107
7. RAFA£ MACHERZYÑSKI 39:01:00 90
8. JAROS£AW ZABIEREK 39:30:00 109
9. PIOTR CIESIELCZYK 39:44:00 72
10. ANDRZEJ BUKOWSKI 39:57:00 81
11. MI£OSZ NOWAK 39:59:00 69
12. MARCIN SIMGIELSKI 40:01:00 58
13. DAMIAN SIUDZIÑSKI 40:50:00 84
14. TOMASZ SZULC 41:20:00 104
15. MARCIN KOZ£OWSKI 41:29:00 78
16. MIKO£AJ GRZYBOWSKI 41:48:00 73
17. MICHA£ BUDZYÑSKI 42:09:00 67
18. TOMASZ CZARNECKI 42:14:00 88
19. TOMASZ GÓRALCZYK 42:15:00 68
20. PIOTR BOSACKI 42:29:00 110
21. £UKASZ MA£EK 42:34:00 80
22. HUBERT JANUCHOWSKI 42:56:00 77
23. JAROS£AW KANTOWSKI 43:20:00 89
24. RADOS£AW WRÓBLEWSKI 43:52:00 82
25. RADOS£AW SOBCZAK 44:04:00 108
26. GRZEGORZ KUKAWA 44:23:00 79
27. TOMASZ ANDRZEJCZAK 44:30:00 71
28. ARTUR CISIECKI 44:52:00 55
29. TOMASZ JÊDRZEJEWSKI 44:57:00 57
30. KAROL WRZESIÑSKI 45:27:00 70
31. ROBERT STAWOWY 46:20:00 54
32. PIOTR MA£EK 47:05:00 75
33. PIOTR STERNALSKI 47:27:00 64
34. £UKASZ STANKIEWICZ 47:38:00 62
35. DARIUSZ WALKOWSKI 47:40:00 59
36. MICHA£ KIERZKOWSKI 47:59:00 66
37. MARCIN PRZYBY£ 48:16:00 105
38. TOMASZ LONGOWSKI 49:53:00 60
39. MARCIN BRUCH 49:53:00 103
40. KRZYSZTOF £UKOMSKI 49:59:00 51
41. RADOS£AW RATAJCZAK 49:59:00 61
42. BARTOSZ STNAKIEWICZ 50:16:00 63
43. ADAM HOMBESZ 50:26:00 53
44. ROBERT FRANKIEWICZ 53:02:00 85
45. £UKASZ SPACHACZ 53:03:00 65

kategoria: KOBIETY
miejsce imiê i nazwisko czas numer
1. PATRYCJA LUDWICZAK 22:12:00 K8
2. ARLETA LUDWICZAK 23:19:00 K4
3. MAGDA GÓRALCZYK 39:10:00 K3
4. ANNA GÓRLACZYK 41:29:00 K2
5. DOROTA CZARNECKA 47:05:00 K9

kategoria: JUNIOR
miejsce imiê i nazwisko czas numer
1. SZYMON HOLZER 43:52:00 25
2. ARTUR PODOLSKI 44:44:00 28
3. MICHA£ WRZESIÑSKI 46:26:00 29
4. MICHA£ ULISZAK 47:27:00 26
5. PATRYK KAPELA 48:21:00 24
6. MACIEJ WABICH 48:26:00 27
7. MATEUSZ GRZESZCZAK 49:53:00 30
8. PATRYK P£OTARSKI 50:00:00 21
9. MICHA£ BOROWIAK 50:26:00 23
10. TOMASZ JANIK 1:01:29:00 22

kategoria: MASTERS
miejsce imiê i nazwisko czas numer
1. TADEUSZ SZUBERT 43:42:00 94
2. PIOTR GÓRALCZYK 49:41:00 92
3. ROMAN RAITER 59:44:00 91
4. JANUSZ B£ASZAK 01:01:29 93
5. KAZIMIERZ MACHERZYÑSKI 01:07:44 96
ROMAN WO¬NIAK dyskwalifikacja 95

kategoria: DZIECI
miejsce imiê i nazwisko czas numer
1. NORBERT FRANKIEWICZ K5
2. BORYS GROJEWSKI K7


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 27.06.2005 15:31:52
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Opinie i uwagi (tudzie¿ wyniki) - Dêbówiec 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 28.06.2005 09:32:16
3 x TAK nag³o¶nienie przy pg³aszaniu wyników !!!!!!!!!!!!

Moja ocena na 6 mo¿liwych - 5+


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: P O R Z ¡ D E K NA S T A R C I E
raper
Uytkownik

Postw: 5
Data rejestracji: 27.06.05
Dodane dnia 28.06.2005 09:42:06
nag³osnienie to temat drugoplanowy, moim zdaniem przede wszystkim nale¿y zrobiæ porz±dek z ustawianiem siê na starcie.......wydaje mi siê, ¿e ludziska powinni byæ ustawiani wed³ug zajêtych miejsc z poprzedniego roku, czy np. z dwoch ostatnich wystêpów - by³by poorz±dek ale pzrzede wszystkim sprawiedliwo¶æ
co my¶licie?
7790100 http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=23 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: No.
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 29.06.2005 10:57:25
Przede wszystkim start z twardego, ¿eby w piacg wlatywa³a wiara ju¿ uporz±dkowana wed³ug formy i wtedy dzieciaki nie zajad± drogi. Ustawienia wed³uig zajêtych miejsc to nie jest dobry pomys³, bo jak przyjad± dobrzy zawodnicy z innych miast to bêdzie kicha bo bêd± staæ na koñcu.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Opinie i uwagi (tudzie¿ wyniki) - Dêbówiec 2005
raper
Uytkownik

Postw: 5
Data rejestracji: 27.06.05
Dodane dnia 29.06.2005 12:04:14
ale skoro przyjada "dobrzy" zawodnicy z innych miast to moga stac na koncu smiley
gospodarze maj± pzrywileje zawsze prawda?
hehe
7790100 http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=23 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Opinie i uwagi (tudzie¿ wyniki) - Dêbówiec 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 05.07.2005 10:42:29
Za rok zrobimy start z twardego ( ok 500 m asfaltu ) . Je¿eli chodzi o ustawienie to zawsze na pocz±tku maj± staæ open, junior M i kobiety ale tego sami musicie sobie pilnowaæ bo Ja zajmuê siê zapisami i przyje¿d¿am na koñcu.
A poza tym wszystko zale¿y od tego ile osób przyjedzie. Rok temu by³o 44 uczestników i problem ze ¶ciskiem na starcie nie istnia³.
W przysz³ym roku jak przyjedzie du¿o ( 70 lub wiêcej ) to open, która jest najliczniejsza puszczamy 1 min prêdzej i po problemie. Dodatkowo mo¿emy wprowadziæ regó³ê, ¿e pierwsze dwie piêtki ustawiaj± siê w/g kolejno¶ci zajêtych miejsc z poprzedniego roku.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Congratulations
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 05.07.2005 11:50:26
Gratulujê decyzji Prezes. Szkoda, ¿e nie zrobili¶cie tak w tym roku to by³bym wy¿ej, z reszt± nie tylko ja. Cz³owiek uczy siê na b³êdach.
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>