Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Po Maratonie ... Dolsk - okiem debiutanta
Methos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 45
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 11.10.13
Dodane dnia 19.04.2014 11:09:47
Witam
Jeste¶my ju¿ prawie tydzieñ po pierwszym maratonie z cyklu Gogol MTB, który odbyl siê w Dolsku. Jako, ¿e by³ to moj pierwszy udzia³ w tego typu du¿ej imprezie - postanowi³em podzieliæ siê z Wami moimi spostrze¿eniami, a byæ mo¿e kto¶ siê do³±czy do tematu - do czego zapraszam.
Mój piewszy du¿y (w sensie wielko¶ci imprezy i ilo¶ci zawodników - nie trasy) maraton i nie mam porównania do innej takiej imprezy - co mo¿e jest i dobre, bo przynajmniej mam ¶wie¿e spojrzenie.

Organizacja.
Rejestracja - czyli wydawanie pakietów i nr startowych - przesz³o g³adko i raczej bez komplikacji (chyba by³a przez moment dyskusja na temat przelewów bankowych - ale ostatecznie wyja¶ni³o siê wszystko pozytywnie). Du¿y wp³yw na sprawn± rejestracjê na pewno mia³o to, ¿e byli¶my do¶æ wcze¶nie.

Start - a raczej pomys³ na przejazd do miejsca "ostrego startu". Tutaj wypada to blado i s³abo. Dlaczego? Na "linii" startu by³em dobre 40min przed godz.11:30. Zaskoczy³a mnie ju¿ liczba oczekuj±cych przede mn± ale jak w ci±gu 30min zrobi³o siê dwa razy wiêcej uczestników za mn± to pomy¶la³em, ¿e nie jest tak ¼le - nie stojê na koñcu, a tych z przodu bêdzie fajnie wyprzedzaæ smiley. T³ok siê robi³ wiêkszy i wiêkszy. Tu¿ przed startem pad³a "podbudowuj±ca" informacja o kolarzach z MEGA co siê zaklinowali i jaka¶ kraksa by³a. No dobra - bêdzie trzeba uwa¿aæ. No i start. Zanim wpio³em buty w peda³y parê razy zosta³em przejechany po stopie, uderzony ko³em w nogê b±d¼ tylne ko³o. Ale w koñcu jako¶ ruszy³em. Ludzie za mn± zaczêli cisn±æ jak by to by³ ju¿ finisz. Ok - rozumiem po ulicy ale nagle tu wskakiwanie na chodniki i zjazd z nich bez spojrzenia, czy czasem kto¶ za nimi nie jedzie na ulicy. Dobra - mog³em te¿ tak dusiæ - ale szczerze powiedziawszy to chcia³em przejechaæ ten dystans MINI ca³y, a nie tylko "dziki start". Przez tê "dojazdówkê" starci³em z 50? pozycji ... No trudno - taki los debiutanta.

W koñcu "start ostry". Mia³ byæ jaki¶ postój chwilowy ... z ledwo¶ci± zd±¿y³em w Endo start w³±czyæ ...
Psz³y konie po betonie. Tu ju¿ fajnie - natlok ludzi zaczyna³ siê rozci±gaæ i ju¿ odrabia³o siê kilka pozycji. My¶lê sobie - w koñcu. A tu nagle "wjazd" na pole. Stado rozpêdzonych, ¿±dnych zwyciêstwa i chwa³y kolarzy skrêca z 4-ro posmowego podjazdu na poln± ¶cie¿ynkê o prepustowo¶ci dwóch rowerów max. No kuuurde! Znów klin, znów przepychanka i czekanie na przejazd. Oczywi¶cie mo¿na by³o tak jak kilku "wspania³ych" - zerwaæ ta¶mê i obiec przez pole ca³± kolejkê. Mo¿na by³o - tylko czy tylko wtedy oznaczanie trasy ma jaki¶ sens? W takiej sytuacji zastanawia mnie jaki sens mia³o stanie go¶cia od pilnowania trasy i pozwalanie na taki precedens? No ale ja debiutant jestem ...

Zjazd z pkt widokowego zaraz po tym klinie wcze¶niej - ludzie jeszcze nie zd±¿yli siê "porozci±gaæ" na trasie a tu kolejne kliny i przepychanki na zakrêtach ...

I ostatnie narzekanie - najbardziej mnie wkurzy³ ten moment. Zaraz po powrocie na pkt widokowy, gdzie objecha³em na tych podjazdach kliku zawodników, gdzie pocin±³em do¶æ ostro bo wiedzia³em, ¿e na górze troszkê z³apie oddech bo jest zjazd i mia³em toszkê przewagi ... policja zatrzyma³a wy¶cig aby przepu¶ciæ parê samochodów! Szlag! Ca³y wysi³ek z podjazdu poszed³ w ... Sta³em tam 2min i patrzy³em jak ludki, których mija³em ju¿ na spokojnie sobie do mnie dojechali ...

Trasa - tu ju¿ super. Bardzo mi siê podoba³ urozmaicony teren, a na nim podjazdy i zjazdy. Dla ka¿dego co¶ mi³ego. Lasy, pola, szrut, piach, kamienie, szosa, ³aki. Najbardziej da³ mi w ko¶æ odcinek na "kocich ³bach". Zdrowo mnie tam wytrz±s³o. ¦wietny by³ te¿ podjazd chyba przed drugim bufetem - takie XC. Zaliczony w siodle - co mnie bardzo ucieszy³o (takie ma³e pocieszenie po Kujawie XC w moim wykonaniu). Trasa bardzo dobrze oznaczona - nawet jak jecha³em sam i nikogo nie mia³em w zasiêgu wzroku przede mn± i za mn± - nie by³o momentu, aby siê zastanawiaæ czy dobrze skrêci³em. Tu du¿y plus.
Rywalizacja na trasie - co tu du¿o pisaæ. Ka¿dy z nas czu³ to samo jak siê kogo¶ obje¿d¿a³o smiley lub kto¶ nas smiley. Tu ze znajomych na ca³ym dystansie mijanki mia³em z Darkiem smiley

Makaron - smiley tu ju¿ wiecie te¿ jak by³o. Po takim wysi³ku smacznie i szybko.

Ogólnie - jestem bardzo zadowolony z ca³o¶ci imprezy (trasa i wynik to jawiêksze pozytywy) i mojego debiutu.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po Maratonie ... Dolsk - okiem debiutanta
herrmike
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 33
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.04.13
Dodane dnia 22.04.2014 05:50:29
Hej,
ja startowa³em dopiero drugi raz w Dolsku (karierê zaczê³em w ubieg³ym roku smiley)
ale te¿ napiszê kilka s³ów od siebie

Rejestracja - zawsze przebiega do¶æ sprawnie, mimo ¿e nie mieli odnotowanego mojego przelewu, wystarczy³o przekazaæ im potwierdzenie wydrukowane z banku. Masz racjê, ¿e szybszy przyjazd na miejsce przyczyni³ siê do tego, ¿e nie stali¶my w kolejkach.

Start - tutaj jak zwykle trzeba siê mocno przeciskaæ do przodu, a i tak utnê³em na pierwszym "w±skim gardle" po zje¼dzie z asfaltu. No i te ostre zawijañce na punkcie widokowym, tu trzeba mieæ mocne ³okcie...

ja nie do¶wiadczy³em na szczê¶cie tego, ¿e policja zatrzyma³a wy¶cig aby przepu¶ciæ samochody - to trochê dziwne, szczególnie na pocz±tku, gdy jeszcze wszyscy w miarê jada blisko siebie.

Trasa - bardzo fajna, jedynie trochê zaskoczy³ mnie wysypany w kilku miejscach t³uczeñ - nie spodziewa³em siê takich kamlotów, na przysz³o¶æ bêdzie trzeba wprowadziæ te¿ ten element do treningów.

Na koniec niestety znowu trzeba by³o d³ugo czekaæ do dekoracji, pewnie dlatego, ¿e kilka razy zmieniali wyniki, które i tak po 2 dniach musieli korygowaæ. Firma Domtel co¶ na inauguracjê siê nie popisa³a,

Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e by³a nas spora grupa klubowa z Gniezna i tylko pozostaje nam ¿yczyæ aby kolejne zawody wszyscy ukoñczyli w dobrych humorach i bez defektów smiley.
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>