Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Po Maratonie ... Skandia: Warszawa - okiem debiutanta
Methos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 45
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 11.10.13
Dodane dnia 29.04.2014 10:00:05
Witam
Pierwsza Skandia ju¿ za mn±. Có¿ - jak by³o pogodowo to zapewne wiêkszo¶æ ju¿ wie z ró¿nych ¼róde³ ale Ci którzy jeszcze nie czytali/s³yszeli przypomnê: deszcz, b³oto, ¶lisko, deszcz, b³oto ... Reszta wra¿eñ poni¿ej.

Wracaj±c do tematu nawi±¿ê do zagadnieñ z poprzedniego w±tku z cyklu: Po Maratonie.
Organizacja.
Rejestracja - bez zastrze¿eñ, zarówno wersja internetow jak i lokalna. Szybko i sprawnie: nazwisko, podpisik, wydanie nr, odebranie pakietu i "go". Czyli tak jak ka¿dy z nas by sobie ¿yczy³ na ka¿dym maratonie.

Start - tym razem maj±c ju¿ "wiêksze" do¶wiadczenie, w sektorze starowym by³em - jak i zreszt± reszta ekipy z GKKG - wcze¶niej. To oczywi¶cie na plus bo sta³em w pierwszej linii w sektorze - Yes! Minus to tylko, a mo¿e a¿, ¿e siê zmarz³o i po czê¶ci ju¿ przemok³o. Ale nie mieszajmy w to pogody - skupmy siê na oragnizacji. Ma³± dezorientuj±c± uczetników rzecz± by³o oznaczenie koñca/pocz±tku sektora. Nie wiem czy takie s± prawid³owo¶ci na maratonach, aczkolwiek dla mnie jako debiutanta by³o to do¶æ dziwne.
Na "ch³opski rozum" skoro po prawej stronie sektora jest tablica informacyjna z oznaczeniem: Sektor X i przechodzi od tej tablicy do barierki naprzeciw ta¶ma - odczytujê: Tu zaczyna siê mój sektor, a koñczy przy nastêpnej tablicy informacyjnej.
Otó¿ ... nie. Trzeba wzi±æ poprawkê, ¿e ta tablica oznacza koniec sektora poprzedniego. Teraz ju¿ wiem - ale niepewno¶æ w oczach moim i wspó³zdezorientowanych zawodników mówi³a swoje. smiley

Chwila Startu - puszczenia zawodników z sektorów na konkretnym dystansie co (chyba) 30sek - dobry pomys³. Dobry z tego wzglêdu, ¿e nie ma tak du¿ych klinów, o których wspomina³em przy okazji opisywania imprezy w Dolsku. Chyba - dlatego, ¿e tego nie dozna³em. Dlaczego? Osoba trzymaj±ca ta¶mê odgradzaj±c± sektory unios³a j± w momencie puszczenia sektora wcze¶niejszego. Pierwsza linia odebra³a to jako znak do startu i ruszyli¶my. Dopiero g³os w oddali prowadz±cego u¶wiadomi³ mi, ¿e to nie by³ start mojego sektora ... có¿. Zmys³y debiutanta odbieraj± niektóre sygna³y inaczej ni¿ obytych zawodowców smiley Ca³e szczê¶cie w tym "zrywie" nie by³em sam.

Trasa - smiley . U¶miech z tego powodu, ¿e trasa by³a taka jak± w wiêkszo¶ci ludzie opisywali. P³aska i szybka. Tylko pogoda siê nie dostosowa³a. A niedopasowa³a siê - i tu mia³em to dziwne wra¿enie - ¿e
na moje ¿yczenie smiley Dzieñ wcze¶niej w czasie drogi do W-wy dyskutowali¶my na tematy zwi±zane z maratonami i paln±³em, ¿e chcia³bym kiedy¶ jechaæ w takich warunkach pogodowych jak na BikeMarathon we Wroc³awiu chyba w 2012. smiley Du¿o siê nie pomyli³em z warunkami atmosferycznymi w sobotê smiley
Tak wiêc trasa p³aska i szybka zmieni³a swoje oblicze. By³a p³aska to fakt, miejscami by³a szybka - ale to ju¿ na granicy ryzyka. Jak ju¿ kto¶ j± przekroczy³ odczuwa³ to na w³asnej skórze. Do tego zrobi³a siê trudna i niebezpieczna. Trudna na odcinkach, gdzie rower jecha³ ca³kiem gdzie indziej ni¿ by¶my chcieli, dziêki mazi b³otnej. Niebezpieczna z wczê¶niej wzpomnianej mazi, deszczu, ¶liskiej nawierzchni i ostatecznie ograniczeñ widoczno¶ci. W wiêkszo¶ci jak to kto¶ gdzie¶ napisa³ "utrudnienia w stylu studzienki kanalizacyjnej" by³y widoczne. By³y te¿ widoczne s³upki niepozwalaj±ce samochod± wymijaæ bokiem "le¿±cych policjatów". Tylko dlaczego organizator nie zadba³ o "po³o¿enie" na czas wy¶cigu blokad pakingowych na pewnym odcinku trasy. Taki nasyp gdzie jecha³o siê po "piaszczysto-drobno kamyczkowej" nawierzchni. Widzia³em tam zawodnika, który najwyra¼niej nie zauwa¿y³ tej blokady i chyba wjecha³ w ni± centralnie. Czy dla niego siê to zakoñczy³o nie muszê pisaæ.
Reszta trasy, oznaczenia i wspó³praca kieruj±cych i policji - na plus. Wybijaj±cym z rytmu by³ odcinek "pieszy" oraz k³adka.

Sumuj±c - Skandia w Warszawie odebrana bardzo pozytywnie zarówno od strony organizacji jak i ca³ej otoczki no i oczywi¶cie udzia³u i wyników smiley
Du¿e podziêkowania dla Tomka Wachowiaka za organizacjê wyjazdu, noclegu i ogólnie trzymania rêki na pulsie.
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>