Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Dêbówiec
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 05.09.2014 20:29:20
S³ysza³em, ¿e 12 pa¼dziernika jest Dêbówiec


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
herrmike
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 33
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.04.13
Dodane dnia 06.09.2014 07:38:21
te¿ tak s³ysza³em
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 08.09.2014 15:19:21
Tak, bêdzie. Oficjalne informacje pojawi± siê pod koniec tego tygodnia, albo na pocz±tku przysz³ego.
Do Ciebie S³awku na pewno bêdê dzwoni³ smiley

Pozdrawiam
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Methos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 45
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 11.10.13
Dodane dnia 09.09.2014 10:36:33
Czy planujemy "Dêbówiec 2014" zorganizowaæ dla kolarzy z "lokalnego" podwórka - czy promujemy go dalej? Mam na my¶li poinformowanie o zdarzeniu inne kluby np: Miros³aw Fortuna Team, Duda-Cars, Lewa Wolna itp.
Wiem, ¿e nie bêdzie to maraton "pe³n± gêb±" ale rywalizacja by³a by wiêksza, zainteresowanie wiêksze i byæ mo¿e rozwinê³oby siê to w co¶ wiêkszego. Mo¿e na miarê "B³êkitnej Pêtli".
Co Wy na to?
Na pewno macie kontakty z lud¼mi z innych klubów - s±dzê, ¿e warto to przemy¶leæ. I tak, zdajê sobiê sprawê, ¿e nie wszystkim bêdzie siê chcia³o przejechaæ "XX" km tylko po to, aby siê ¶cignaæ max "YY" km - ale zadajcie sobie pytanie. Czy my tak nie robimy? Przyk³ad: tegoroczny Gogol w Po³czyn-Zdroju lub Skandia w W-wie smiley
Zreszt± wys³anie zaproszenia/powiadomienia nic nas nie bêdzie kosztowaæ - a fun mo¿e byæ wiêkszy.
/DC
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 09.09.2014 13:00:42
Porównanie do komercyjnych du¿ych imprez delikatnie mówi±c nie za bardzo pasuje smiley
Przypominam relacjê Thomsona http://gkkg.pl/news.php?readmore=387
Je¿eli kto¶ bêdzie chcia³ przyjechaæ, to przyjedzie i nie potrzebuje specjalnego zaproszenia, ogólnodostêpna informacja pojawi siê niebawem.
Znajomych mo¿na zapraszaæ do woli smiley

Pzdr
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 09.09.2014 22:01:54
Dêbówiec zawsze by³ BARDZO "lajtowym" wy¶cigiem organizowanym dla wszystkich, bez wzglêdu na poziom wytrenowania. Przyje¿d¿a³ Radek Lonka co siê nawet nie spoci³ i go¶æ na rowerze z biedry co po 16 km wypluwa³ p³uca i tydzieñ zakwasy leczy³. Ale ka¿dy jecha³ na MAX swoich mo¿liwo¶ci i chcia³ siê ¶cigaæ. I ka¿dy który przyjecha³ i wystartowa³ BY£ zwyciêzc±. Bez wielkiej spiny organizacyjnej. Oczywi¶cie KA¯DEGO zapraszamy, ale musz± wiedzieæ, ¿e chipów sêdziów itd na Dêbówcu nie ma. Bêdzie kawa i CIASTO w³asnego wypieku, ale czasów poszczególnych zawodników niekoniecznie.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Methos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 45
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 11.10.13
Dodane dnia 09.09.2014 22:38:27
Tomku nie chodzi³o mi o porównanie organizacyjne czy te¿ wielkosciowe - chodzi³o mi o sam fakt podró¿y. Zreszt± na pewno wiesz o co mi chodzi.
Darku - tak wiem, ¿e to lu¼ny wy¶cig, a za ka¿dy bajer trzeba p³aciæ. Ale jak byt troszkê to rozdmuchaæ? :-) Mo¿e za jaki¶ sezon dwa co¶ siê zrodzi.
Ja ze swojej str poinformujê paru znajomych, których pozna³em dziêki wyjazdom z Wami na maratony. Oczywi¶cie uprzedzê o czysto amatorskim podej¶ciu do tematu. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 10.09.2014 12:33:52
Danielu, szkoda ¿e nawet nie wiesz do kogo siê zwracasz, bo "Prezes" to nie Darek...
Niech Dêbówiec pozostanie Dêbówcem. A tych, którzy chc± poznaæ, co kryje siê pod t± nazw± zapraszam na wy¶cig w tym roku, jak i w latach kolejnych smiley
Kropka.

Edytowane przez Rudy dnia 10.09.2014 12:45:15
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 10.09.2014 22:49:15
smiley Daniel móg³ nie wiedzieæ, ¿e "prezes" to ksywka z dawnych lat smiley Ja broñ Bo¿e nie chcê nikogo zniechêcac do zapraszania jak najwiêkszej ilo¶ci ludzi. BA zawsze mi sie marzy³o ¿eby wystartowa³o 100 zawodników lub wiêcej smiley Tylko ¿eby wiedzieli na co przyje¿d¿aj± smiley i bêdzie fajnie smiley
PS na pêtli by³em pilotem a Daniel zabra³ siê ze mn± i porobi³ super fotki smiley


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Methos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 45
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 11.10.13
Dodane dnia 11.09.2014 13:55:37
Ha! To ju¿ wiem SIÊ wyja¶ni³o - jaki prezes to prezes smiley

OK - pomijaj±c kto do kogo itp. Wiadomo jaki by³ przekaz.
Tak sobie my¶lê, ¿e fajnie by by³o sfilmowaæ przejazd trasy jako zachêtê.
Ewentualnie mo¿e nawet objazd trasy jaki¶ tydzieñ przed wy¶cigiem?

Ja siê na to piszê. Tzn jak by nie by³o chêtnych - mogê objazd poprowadziæ - tylko muszê poznaæ wcze¶niej trasê smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Waglas
Uytkownik

Postw: 6
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 17.08.14
Dodane dnia 11.09.2014 18:49:09
Witam,

Fajnie, ¿e jest co¶ organizowane tak¿e dla amatorów. Zapewne siê skuszê, muszê tylko wolne w pracy przyklepaæ :-)

A tak przy okazji, by³by kto¶ chêtny by wybraæ siê rekreacyjnie rowerkiem w sobotê na Poznañ Bike Challenge nad Maltê?


W±glas ;-)
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 25.09.2014 18:15:41
Jak nie bedzie padaæ to na 99% wpadne lajtowo se przejechac nasz klasyczny gnie¼nieñski wyscig po dobrych kilku latach przerwysmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Waglas
Uytkownik

Postw: 6
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 17.08.14
Dodane dnia 28.09.2014 21:55:33
Poza prezentacj± trasy na youtube, bêdzie jaka¶ mapka trasy? Fajnie jakby by³o naniesione miejsce zbiórki/zapisów, miejsce startu/mety. Generalnie na Dêbówcu nigdy nie by³em, a chcia³bym bezproblemowo trafiæ :-)


W±glas ;-)
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 29.09.2014 08:57:17
Oczywi¶cie, ¿e bêdzie mapka smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Methos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 45
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 11.10.13
Dodane dnia 29.09.2014 12:52:42
rradek1985 napisa³/a:
Jak nie bedzie padaæ to na 99% wpadne lajtowo se przejechac nasz klasyczny gnie¼nieñski wyscig po dobrych kilku latach przerwysmiley


Jak popada bêdzie wiêkszy fun smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 08.10.2014 20:40:18
Jest kto¶ kto nie startuje i ogarn±³by jakie¶ foty?


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Waglas
Uytkownik

Postw: 6
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 17.08.14
Dodane dnia 12.10.2014 18:42:11
Startowa³em po raz pierwszy i bardzo mi siê podoba³o smiley Bardzo fajna lokalna impreza!!!

Jedna pro¶ba. Proszê o zmianê imienia na li¶cie wyników przy nazwisku Górski na Mariusz. Jest wpisane b³êdnie Mateusz (kat. amator miejsce 13). Zwraca³em uwagê jeszcze podczas zapisów, ale widocznie ten chochlik jest bardzo z³o¶liwy smiley Czasu te¿ nie odnotowano. Mój stoper wskaza³ 29:52, mo¿na uzupe³niæ. Z góry dziêki i pozdrawiam


W±glas ;-)
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 12.10.2014 20:19:13
Zrobione.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dêbówiec
Waglas
Uytkownik

Postw: 6
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 17.08.14
Dodane dnia 12.10.2014 20:40:59
thomson napisa³/a:
Zrobione.


Dziêkowaæ smiley


W±glas ;-)
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>