Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Niedziela 17 lipca
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 16.07.2005 09:18:02
W niedzielê jest rajd turystyczny. Co¶ dla was.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"

Edytowane przez Cantagiro dnia 16.07.2005 09:43:35
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedziela 17 lipca
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 19.07.2005 09:43:10
Cantagiro napisa³:
Co¶ dla was.


hehhehehee...

Czecha "palacza" wyprzedzile¶ o dwie sekundy... a "grubego" Budynia o 2 minuty...

Sam pomy¶l o tym rajdzie, pseudozawodowcu...

..no comments...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: No widzisz
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 19.07.2005 12:21:28
Ja akurat by³em na tym rajdzie i uwa¿am, ¿e by³ to najlepiej zorganizowany rajd turystyczny na jakim w ¿yciu by³em. Gniezno nigdy nic tak dobrego nie zorganizowa³o i d³ugo nie zorganizuje. Czechuu mo¿e jest palaczem [bo co do tego, co o sobie napisa³e¶ to nie mam w±tpliwo¶ci], ale chocia¿ dobrze je¼dzi. Je¿eli masz jakie¶ w±tpliwo¶ci to zorganizujmy zawody miêdzy sob± na £azienkach. Niech przyjedzie pe³en sk³ad XC "klubu" i pokulamy na trasie na 10 okr±¿eñ. Jestem pewien, ¿e przede mn± z ludzi GKKG bêdzie co najwy¿ej S³awek P. Nie ¿artujê. To Was przecie¿ nic nie kosztuje. Tylko u³ó¿cie trasê, bo co¶ wam na ¶rodku wybudowali. Tylko nie w tym tygodniu, bo mam szkolenie i wracam po niedzieli.

Oczywi¶cie spodziewam siê wykrêtek i wiem, ¿e zaraz budyn dopisze jakies bezsensowne teksty o formie, przygotowaniu i soli na plecach. aLe mam to w d..., bo przeciez "klub" to nie tylko spas³e ¶winie.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"

Edytowane przez Cantagiro dnia 19.07.2005 12:26:09
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedziela 17 lipca
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 19.07.2005 14:20:45
Cantagiro napisa³:
wiem, ¿e zaraz budyn dopisze jakies bezsensowne teksty


..tu siê akurat grubo mylisz..

Bezsensowne to s± Twoje g³upie wtr±cenia. Takie jak np. "Co¶ dla was" albo pamiêtny post z informacj± o Skate Parku...

My¶la³em ¿e potrafisz czytaæ miêdzy wierszami ale skoro nie to ok napiszê wprost:

Zadufany w sobie rzuci³es koszulk± klubow± "pod drzwi".. Narzeka³e¶ ¿e wszystko Ciê wkurza, tempo jazdy jest ¶lamazarne itp. itd.
Moje pytanie: Jakie mia³e¶ podstawy zeby tak mówiæ? Jakie s± twoje wyniki sportowe? Przepraszam ale za bardzo nie widzê ¿eby¶ od nas odstawa³ in plus...( i po to przytoczy³em wyniki dêbówca). No bo chyba nie nazwiesz tego dobrym wynikiem skoro wyprzedzi³e¶ mnie o 2 minuty, albo zdeklasowa³ Ciê Raper który na rowerze to najczê¶ciej je¼dzi z dziewczyn±smiley(pozdro Rapersmiley)?

Zauwa¿ ¿e pomimo tego wszystkiego, nikt nie porusza³ tego tematu, nikt o tym nie wspomina³...
..ale z niewiadomych przyczyn ty znowu zacz±³e¶ wypisywaæ g³upie docinki i uwagi...

Twój tok rozumowania jest co najmniej dziwny dla wielu z nas chocia¿ prawda jest taka ¿e nie chcemy juz o tym rozmawiaæ..temat jest zamkniêty...

..aha.. nie obra¿aj± mnie ¿adne twoje wyzwiska pod moim adresem - dlaczego, to sam na pewno dobrze wiesz..(to tak gwoli ¶cis³o¶ci)

Na koniec ca³kowicie bez ironii:
Powodzenia w nowym klubie kolarskim!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Szczegó³y
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 20.07.2005 06:38:47
Je¿eli czepiamy siê szczegó³ów to wyja¶niê ci kilka rzeczy. Gniezno jest ¶mierdz±c± dziur± i kolarstwo górskie nigdy siê tutaj nie rozwinie. Musia³by siê znale¼æ kto¶ taki jak Pan Zbigniew Ogrodowicz, ¿eby zacz±æ co¶ dr±¿yæ. Koszulk± nie rzuci³em, tylko z wyrazami szacunku j± zwróci³em. Nie wszystkich z GKKG uwa¿am za ¶limaków. Ka¿dy ma swoje lepsze i gorsze starty. Moim ¿ywio³em s± interwa³y i to na takich trasach trenujê. Inni wol± bardziej równoleg³e trasy i s± na nich lepsi. Dodatkowo to ja dla rozja¶nienia twoich "my¶li" dodam, ¿e nie wi±¿ê swojej przysz³o¶ci z kolarstwem wiêc nie widzê sensu kupowania sprzêtu za 10 tys. z³. i ³adowania kasy w od¿ywki. Tak siê sk³ada, ¿e po³owa mojej rodziny to kie³y i trepy i ja mam zamiar kontynuowaæ t± rodzinn± "tradycjê". Dlaczego mam wiêc przejmowaæ siê tym, ¿e Raper mi do³o¿y³, ¿e by³em 14, ¿e we Wrze¶ni kiepsko pojecha³em To nie ma najmniejszego sensu.

A co do nowego klubu kolarskiego to dziêkujê za ¿yczenia.

Napisa³e¶, ¿e moje s³owa w ciebie nie uderzaj±. twoje we mnie te¿ nie bij±. Mnie mo¿esz opluwaæ, obrzucaæ tekstami, ale wiesz, ¿e przegi±³e¶ gdy obrazi³e¶ kogo¶, kogo nie powiniene¶, a tego nie mogê ci darowaæ.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"

Edytowane przez Cantagiro dnia 20.07.2005 06:44:37
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedziela 17 lipca
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 21.07.2005 11:08:47
Jestem pe³en podziwu ¿e wam sie to jeszcze nie znudzi³o :]


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedziela 17 lipca
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 21.07.2005 14:39:28
Mo¿e "S³owa + Obraz" pomy¶lcie nad tym. Pozdrower smiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedziela 17 lipca
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 21.07.2005 21:28:02
spidi napisa³:
Mo¿e "S³owa + Obraz" pomy¶lcie nad tym.


Cokolwiek to znaczy mi sie juz nie chcê mysleæ...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Ile czasu ju¿ minê³o?
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 04.08.2005 07:44:44
Panowie.
Kilka tygodni temu [czy jako¶ tak] w odpowiedzi na komentarz Budynia rzuci³em propozycjê, ¿eby zorganizowaæ "zawody" [mo¿na to tak nazwaæ] na £azienkach. Budyñ uwa¿a, ¿e rajdy turystyczne to co¶ dla mnie wiêc dlaczego unikacie tego tematu. Skoro tyle trenujecie, bo przygotowujecie siê na festiwal, to dlaczego nie mo¿ecie zrobiæ jednego treningu na interwa³ach? Przecie¿ to co¶ w rodzaju ostrzejszego treningu i zajmie nie wiêcej ni¿ dwie godzinki, a przy okazji mo¿na siê po¶cigaæ. Ja bardzo ma³o ostatnio trenujê i chêtnie sprawzdê ile osób jest ode mnie s³abszych kiedy zaniedbujê treningi. Na pewno s± tak¿e lepsi. Unikacie tego tematu jak diabe³ ¶wiêconej wody.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedziela 17 lipca
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.08.2005 08:50:17
Cantagiro napisa³:
Unikacie tego tematu jak diabe³ ¶wiêconej wody.

Mi sie wydaje, ze oni zwyczajnie ciebie unikaj±.
Co do zawodów - nie jest to najgorszy pomys³, ale moze zrobicie poprostu nieoficjalne Mistrzostwa Gniezna ? Startowali by tylko ludzie z naszego miasta, a wlasciwie GKKG i jakies dodatkowe jednostki wiec nie ma potrzeby robienia plakatow itp. Kto mialby sie dowiedziec to sie dowie, a dzieciaków nie ma co zapraszaæ bo w klasyfikacji niewiele by zmienili a tylko t³ok na trasie bêdzie. Mo¿na wydrukowac jakies dyplomy i tyle, typowa impreza niskobudzetowa, ale zawsze mo¿na potem napisac na stronie ze odbyly sie Mistrzostwa Gniezna w XC smiley Pomyslcie nad tym, zawsze o jedn± rowerow± impreze wiecej!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Good
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 06.08.2005 09:17:40
My¶lê, ¿e mo¿e byæ nawet bez dyplomów. Wtedy nie bêdzie ¿adnych kosztów. No chyba, ¿e policzymy zu¿ycie opon, napêdu, p³yn do wyprania ciuchów. Ale dziwnie ten temat ucich³. Jakbym napisa³ jak±¶ krytykê albo co¶ takiego, to od razu by¶cie odpowiedzieli (niepozdrowienia dla Budynia).


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Grunt to spokój
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 09.08.2005 08:12:38
"Najwa¿niejsze, ¿eby siê nie ¶cigaæ i nie mêczyæ!". Chyba tak w³a¶nie brzmi motto niektórych osób z GKKG. na forum pisze siê tylko o wy¶cigach, ale jak przyjdzie co do czego to chêtnych brak. Wiem, ¿e jedziecie na maraton do Szkalrskiej a ja nie i pewnie komu¶ przyjdzie do g³owy, ¿eby napisaæ: "Chod¼, zmierzymy siê w Szklarskiej", ¿eby mnie sp³awiæ, ale to by³oby banalne. Nadal proponujê nieoficjalne MG w XC.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>