Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor U B E Z P I E C Z E N I E 2016
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 18.04.2016 17:59:48
Definitywnie koñczy siê czas kiedy chroni nas polisa ubezpieczeniowa. Rozs±dek wymaga aby dokonaæ jej wznowienia i cieszyæ siê spokojn± jazd±. Przypomnê, ¿e mamy zawarte ubezpieczenie w towarzystwie PZU (OC NNW).
1. Jest to ubezpieczenie osobowe NNW (nastêpstw nieszczê¶liwych wypadków) i OC (odpowiedzialno¶ci cywilnej) czyli jak ulegniemy wypadkowi czy te¿ wyrz±dzimy krzywdê na ludziach lub mieniu komu¶ innemu.
2. NNW - korzystniej finansowo wypada na polisie zbiorowej na minimum 5 osób. Ró¿nica w sk³adce jest o oko³o 100 % (120,4PLN/253PLN). Suma ubezpieczenia to 10 000 PLN - oczywi¶cie dla ka¿dego kto do niego przyst±pi.
3. OC - polisa zbiorowa równie¿ na minimum 5 osób na sumê 55 000 PLN na ka¿d± osobê za sk³adkê 136,3PLN od osoby.

Czyli razem 120,4 + 136,3 = 256,7 PLN. Czy¿ jest to wysoka sk³adka za r¶wiêty spokójr1;?

Jedna i druga polisa chroni nas zarówno w czasie treningów jak równie¿ w czasie zawodów !!!

Proszê o szybkie (do pn. 25 kwietnia) informacje, kto jest zainteresowany takim ubezpieczeniem.

PS.
Przypomnê, ¿e poprzednio ubezpieczali siê:
Curul Daniel
£ukasiewicz Dariusz
Marosz Dawid
Romañski Tomasz
Wachowiak Tomasz
Wo¼nicki S³awomir
Wo¼nicki WitoldDopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: U B E Z P I E C Z E N I E 2016
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 18.04.2016 21:36:42
Jestem jak najbardziej zainteresowany odnowieniem polisy.
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: U B E Z P I E C Z E N I E 2016
Fryzjer
Uytkownik

Postw: 18
Miejscowo: K£ECKO
Data rejestracji: 08.04.15
Dodane dnia 20.04.2016 16:40:58
Cze¶æ My te¿ jeste¶my zainteresowani polis± . S£AWEK i WITEK WO¬NICCY
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: U B E Z P I E C Z E N I E 2016
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 04.05.2016 13:53:22
Panowie,
zgodnie z Waszymi deklaracjami (ostatecznie popartymi przes³aniem w³a¶ciwych danych) zosta³a zawarta nasza polisa zbiorowa. Aby wszystkim formalno¶ciom sta³o siê za do¶æ poproszê o uregulowanie stosownej sk³adki (257 PLN/osoba) i ju¿ wtedy otrzymacie polisê.
Proszê uprzejmie o wp³aty do koñca tego tygodnia (nd. 8.05.) po uprzednim umówieniu siê telefonicznie odno¶nie miejsca i godziny.
Osoby ubezpieczone to: Curul Daniel, Marosz Dawid, Ober Rafa³, Ossowski Micha³, Romañski Tomasz, Wachowiak Tomasz, Wo¼nicki S³awomir, Wo¼nicki Witold.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>