Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 19.08.2005 17:23:22
Witam! W tym po¶cie bêdzie zamieszczona codzienna relacja z Transcarpatii w której bierze udzia³ biker z Naszego klubu -
Tomek Góralczyk ( Thomson ) oraz jego kolega Roman Bloch z Kwidzynia.
Oczywi¶cie ca³e GKKG trzyma kciuki i ¿yczy udanego wystêpu i zajêcia jak najlepszego miejsca przez Nasz± ekipê.

Codziennie po godzinie 20-ej w miarê mo¿liwo¶ci technicznych ( sprawdzimy zasiêg telefonii komórkowej ) bêdzie pojawiaæ siê relacja z ka¿dego dnia i etapu wyprawy.

P.S. Proszê o nie dopisywanie niczego do tego postu- jest to post informacyjny
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 20.08.2005 20:12:17
Etap I Ustrzyki Dolne - Cisna 20.08.05r.

Pierwsze s³owa Thomsona ( k............ co za b³oto !!!!!!!!!!).
Dystans liczy³ 73,8km, ¶rednia 11,5km/h start o 10:00, ca³kowity czas jazdy 06:25:30,max 54,4km/h. Pierwsze 20km pokonali w 3 godziny wiêksz± cze¶æ tego dystansu na pieszo nie da³o siê jechaæ jak to powiedzia³ Tomek przez b³oto przypominaj±ce kluski!!!. Ale dla satysfakcji nie byli ostatni na mecie smiley.
Na I etapie Nasz zespó³ "One Way" w generalnej klasyfikacji zaj±³ 102 miejsce a w swojej kategorii 82 miejsce.
Pierwszy etap to samo b³oto i ostre podjazdy, które i tak pokonywali na pieszo. Na tym etapie Thomson nie zaliczy³ ani jednego dobrego zjazdu na które tak liczy³. Spor± czê¶æ etapu pokonali z buta ( SPD nie zdaje egzaminu ca³e zalepione b³otem i przemoczone ). Na mecie wygl±dali jak ba³wany oblepione b³otem- rodzice Tomka Go nie rozpoznali, czekali dwie godziny aby umyæ rowerki.
Podczas I etapu wielu ludzi musia³o skorzystaæ z pomocy GOPR-u , a jedn± kobietê z trasy podejmowa³a ekipa ratunkowa z helikoptera
( nie¼le ).

P.S. Jak na razie s± zadowoleni ale bardzo zmêczeni - a to dopiero I etap. Jedyne co im siê nie podoba. Od pierwszego dnia to organizacja imprezy. Organizatorzy maj± do opanowania ponad 300 uczestników, z czym sobie nie bardzo radz±.

Edytowane przez Matii dnia 21.08.2005 19:11:36
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 21.08.2005 19:10:57
II Etap Cisna -Wis³ok Wielki ko³o Komañczy. 21.08.05r.

Dystans: 48,1km
¦rednia: 8,2km/h
Czas jazdy: 05:50:34
Max: 50,7km/h

Kolejne pierwsze s³owa Thomsona ?k........... zaje.........masakra!!!! jeszcze tyle b³ota nie widzia³em w ¿yciu!!!?. Dzi¶ by³ najkrótszy etap po którym Nasz team jest najbardziej wykoñczony (czy¿by kryzys ? oby nie). Znowu potwierdza siê historia z I etapu- b³oto!!! i jeszcze raz b³oto!!!. Opony obklejone s± taka ilo¶ci± b³ota, ¿e nie mieszcz± siê w ramie, miejscami b³oto siêga po osie kó³ a rowery wa¿± chyba ze 30 kg, co kilka kilometrów musz± siê zatrzymywaæ i myæ rowery w górskich potokach bo nie da siê jechaæ. Ale to nie robi na Thomsonie i jego wspó³towarzyszu du¿ego wra¿enia poniewa¿ poprawili siê w klasyfikacji generalnej w stosunku do I etapu. Dojechali dzi¶ na 115 pozycji a w klasyfikacji ogólnej zajmuj± po dwóch etapach 104 pozycjê ( rozkrêcaj± siê ch³opaki ). Po zakoñczonym etapie musieli myæ rowery i siebie w górskim potoku, bo w szkole w której nocuj± nie ma bie¿±cej wody
( kolejny minus dla organizatorów ) a wieczór by³ bardzo zimny z porywistym wiatrem.

Edytowane przez Matii dnia 22.08.2005 06:17:18
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 22.08.2005 19:30:40
III Etap Wis³ok Wielki - Krempna 22.08.05r.

Dystans: 62,54km
¦rednia: 13,4km/h
Czas jazdy: 04:39:42
Max: 40km/h

Masakra!!!!! Straszne b³oto, które nie chce siê skoñczyæ Thomson ju¿ ma dosyæ tego b³ota. Na podjazdach nie da siê jechaæ i musz± podchodziæ pieszo, nadrabiaj± to na zjazdach a szczególnie Tomek, który na fulu po³yka wiêksze dziury, potoki przecinaj±ce drogê i spore kamienie. Ale jest te¿ minus tego bo musi czekaæ na swojego kolego z grupy który tak brawurowo nie szaleje na zjazdach. Dzisiejszy etap w wiêkszo¶ci prowadzi³ po granicy Polsko-S³owackiej. Ogólnie s± zadowoleni z jazdy ale tylko momentami kiedy nie musz± siê taplaæ w b³ocie. Na mecie byli na miejscu 86 a w klasyfikacji generalnej znów siê poprawili i zajmuj± 101 pozycjê.

Edytowane przez Matii dnia 23.08.2005 17:03:21
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 23.08.2005 17:21:45
IV Etap Krempna - Krynica Zdrój 23.08.05r.

Dystans: 71,89km
¦rednia: 14,18km/h
Max: 56,5km/h
Czas jazdy: 05:04:10

I chyba sta³o siê jeszcze co¶ bardziej gorszego ni¿ b³oto. Podczas ca³ego etapu towarzyszy³ Tomkowi i Romanowi bardzo mocny deszcz. Zastali nie tylko ub³oceni ale i przemoczeni ( jak to powiedzia³ Thomson do gaci ), buty SPD przypomina³y raczej gumo-filce ni¿ buty do jazdy rowerem. Dzi¶ nast±pi³o bardzo gwa³towne za³amanie pogody oprócz deszczu pojawi³ siê porywisty zimny wiatr !!!. Na jednym ze zjazdów Tomek za³atwi³ tylny hamulec, który ju¿ nie hamuje poniewa¿ zosta³ zjechany do zera. Oprócz tego Tomek widzia³ dzi¶ jak na jednym ze zjazdów ( serpentyn ) jad±cy przed nim zawodnik nie wyhamowa³ i pojecha³ prosto w urwisko- skoñczy³o siê na z³amanym otwarciu obojczyka. Po do darciu do mety i doprowadzeniu siê do jakiego takiego porz±dku, zjedli posi³ek przygotowany przez organizatorów ( pasta party- wszelakie makarony). Po kolacji Roman Bloch uda³ siê na poszukiwania sklepów rowerowych w których mia³ zamiar kupiæ zapasowe klocki dla siebie i Tomka. Na mecie zameldowali sie na 88 miejscu.

Edytowane przez Matii dnia 23.08.2005 20:42:39
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 23.08.2005 20:50:24
Kilka sms-ów od Tomka:

1) Jedzie ju¿ tylko 106 ekip. Kupa wiary (bikerów) siê albo potrzaska³a albo zrezygnowa³a. Jutro podobno maskakryczny etap.

2) Heheh zjazd do Kroscienka to jest teraz temat numer 1.Wszyscy zmieniaj± klocki. podobno na 5km jest 500m ró¿nicy i zakrêty o 180
stopni smiley bedzie ostro!!!!!

3) W generalce po 4 etapach mamy 98 miejsce na 115 ekip. £±czny czas: 26h:56:13
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 24.08.2005 19:15:38
V Etap Krynica Zdrój - Kro¶cienko 24.08.05r.


Dystans: 69,79km
¦rednia: 9,48km/h
Max: 59,4km/h
Czas jazdy: 07:21:20
W generalce zajmuj± po V etapach 92 miejsce a w swojej kat.75

Organizatorzy zapowiadali przed dzisiejszym etapem ze powinno byæ coraz mniej b³ota- niestety pomylili siê i b³oto by³o i to z kilometra na kilometr coraz wiêksze. Dzi¶ Thomson zaliczy³ pierwsz± glebê!!!!!!!. Na ostatnim zje¼dzie do Kro¶cienka wlecia³ przy prêdko¶ci oko³o 40 km/h w koleinê wype³nion± woda i b³otem- no ale gro¼nie siê nie skoczy³o zatrzyma³ siê przed rowem podpieraj±c siê rêkoma i pup±smiley. Nawet nie ma zadrapaniasmiley.
IV etap by³ chyba jednym z najtrudniejszych poniewa¿ mieli do pokonania na trasie dwa spore wniesienia ( Jaworzyna 1114m.n.p.m. oraz Pasmo Radziejowa 1262m.n.p.m.). Podczas ostatniego zjazdu znów dopad³ ich deszcz i zostali przemoczeni do suchej nitki.
Oczywi¶cie nie oby³o siê bez przygód u innych ekip Tomek naliczy³ dzi¶ 5 po³amanych kó³ na mecie oraz 3 ramy i sam stwierdzi³, ¿e sprzêt dostaje bardzo mocno w d...... i po powrocie do domu bêdzie mia³ po³owê osprzêtu w swoim rowerze do wymiany. Niestety kolejny przykry wypadek przytrafi³ siê te¿ jednej z uczestniczek Transcarpatii podczas upadku z³ama³a nogê.
Najgorsze jest dla nich to, ¿e od dwóch dni jest strasznie wilgotno przez co nie chc± im schn±æ ubrania i praktycznie ca³y czas jad± w mokrych ciuchach a gdy za³o¿± np. ¶wie¿e skarpetki to i tak nic to nie daje bo buty SPD s± i tak przemoczone. Na koniec jednak Thomson stwierdzi³, ¿e dzi¶ by³o hardcorowosmiley ale s± ju¿ strasznie zmêczeni nawet wspó³towarzysz Tomka który jest rasowym zawodnikiem XC na pierwszych etapach wyrywa³ do przodu i holowa³ Tomka na podjazdach je¶li da³o siê jechaæ tak teraz opad³ ju¿ z si³ i miejscami Thomson musi czekaæ na niego.
(g³os Tomka w s³uchawce wskazywa³, ¿e naprwde ma dosyæ, ale zapytany o to czy s± tam jakies fajne bikerki, w odpowiedzi us³ysza³em u¶miech i s³owa noooo pewnieee!!! i to jakie!!! czyli nie tak ¼le z Nim).

Edytowane przez Matii dnia 25.08.2005 19:40:17
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 25.08.2005 19:34:15
VI Etap Kro¶cienko - Rabka Zdrój 25.08.05r.

Dystans: 54,4km
¦rednia: 8,22km/h
Czas jazdy: 06:36:57
Max: 51,9km/h

Dzi¶ mia³em straszne k³opoty aby siê dodzwoniæ do Tomka po wielu nie udanych próbach dosta³em tylko sms-a.

Du¿o podchodzenia, strome podjazdy, du¿e ilo¶ci b³ota, trochê fajnych zjazdów. No i zaczynaj± siê ju¿ super widoki, tu ju¿ s± naprawdê du¿e góry!!!!. Ide spaæ mam dosyæ. Nara.

Je¶li chodzi o te du¿e góry to na dzisiejszym etapie mieli do pokonania Gorce (to ju¿ s± ca³kiem spore górki) a gdy odwrócili g³owê w lewo to przy dobrej pogodzie mogli zobaczyæ ju¿ Tatry.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 26.08.2005 16:50:30
VII Etap Rabka Zdrój - Zakopane

Narazie tylko dosta³em sms-a:

Dojechali¶my!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!smiley

I jeszcze jednego:

Dystans: 68km
¦rednia: 12,56km/h
Czas jazdy: 05:29:12

W generalce mamy 92 miejsce na 102 ekipy które ukoñczy³y Transcarpatii-e.Reszta nie da³a rady albo sie potrzask³a.Nareszcie koniec TAPLANIA SIE W B£OCIE wracamY do domu odpoczaæ. Jeste¶m zmêczeni ale BY£O SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przez ca³± Transcarpatii-e Nasz zespó³ pokona³ oko³o 450,5km.

Edytowane przez Matii dnia 27.08.2005 13:34:47
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 28.08.2005 13:14:42
Hej !!
Uda³o siê !!! dojechali¶my do mety !!! Transcarpatia pokonana !!!
Fajnie, ¿e Matii pisa³ relacje na bie¿±co. Byæ mo¿e miejscami troche j± koloryzowa³, ale nic nie szkodzi, bo tego co tam siê dzia³o nie da siê opisaæ ! Trzeba to prze¿yæ ! Polecam wszystkim !
Po pierwsze - atmosfera jaka panowa³a podczas imprezy ju¿ od pierwszego dnia - wszyscy byli kumplami, wszyscy siê rozumieli, nikt z nikogo siê nie ¶mia³, nikt siê nie k³óci³ itd. Super !
Po drugie - trasy - my poruszali¶my siê przewa¿nie sugerowanymi trasami, które by³y naprawde hardcorowe. Nie korzystali¶my z asfaltowych objazdów, bo nie pojechali¶my tam po to ¿eby wykrêciæ super czas. Trasy, którymi je¼dzili¶my to przede wszystkim B£OTO, co powodowa³o, ¿e wiêkszo¶æ podjazdów zdecydowana wiêkszo¶æ zawodników pokonywa³a "z buta". My te¿. Ogólnie podej¶æ by³o bardzo du¿o, a do tego mój 17kilowy Azone ... no comments. Za to jak tylko zaczyna³ siê zjazd wskakiwali¶my na maszyny i wyprzedzali¶my tych, którzy wziêli nas pod góre smiley Zjazdy by³y takie, ¿e w DH by siê nie powstydzili, kamienie, korzenie, b³oto, strumienie, b³oto, b³oto.... do tego czêsto deszcz, wiatr i mg³a, ale to przecie¿ jest to o co chodzi !
Co do organizacji to mo¿naby siê przyczepiæ do kilku spraw, ale bior±c pod uwagê wielko¶æ i rodzaj imprezy uznaje, ¿e by³o zno¶nie smiley a poza tym hardcore musi byæ ! Mycie siebie i rowerów w lodowatym, górskim potoku by³o naprawde super zabaw± (jeden z fajniejszych momentów imprezy) i chyba nikt nie mia³ szczególnie prentensji, ¿e w szkole nie by³o bie¿±cej wody.
Je¿eli tylko macie tak± mo¿liwo¶æ do ¶migajcie na Transcarpatie 2006 ! ¯adna inna impreza nie da wam tylu wra¿eñ i przygód. Wyjazdy w góry z kumpalmi s± fajne, ale nie powiecie mi, ¿e gdyby la³o jak z cebra wyjechaliby¶cie w 70km trasê w góry, a na Transcarpatii nie by³o innego wyj¶cia ! trzeba jechaæ i tyle. Spanie i jedzenie bêdzie dopiero na mecie.
To chyba tyle. Fajna relacja Justyny Fr±czek jest na www.bikeboard.pl- polecam. Wyniki s± na www.transcarpatia.org. Je¿eli komu¶ siê nie chce szukaæ to zajêlismy 92 miejsce w generalce (na 102) z ³±cznym czasem 50:02:17. W kategorii Man mieli¶my 75 miejsce. Na starcie w ustrzykach stanê³o ok 150 zespo³ów, do mety dojecha³y 102.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 28.08.2005 14:05:17
http://nyx.at/2radchaoten/show_bericht.php?ber_id=1758 - Relacja ekipy z Austrii (po niemiecku) i kilka fotek (nawet jestem na jednej!)

Wkrótce wrzuce na stronke kilka naszych fotek z TC. Nie ma ich du¿o, ale zawsze co¶. Pro¶ba do wszytskich - gdyby¶cie gdzie¶ znale¼li fotki z TC 2005 to przysy³ajcie albo dajcie linka chocia¿ !


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
bloszek
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 7
Miejscowo: Kwidzyn
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 29.08.2005 06:46:12
No i uda³o siêsmiley
na jednym z etapów mia³em max speed 70 km/h to tak kwoli wyjasnienia smiley
3891303 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
bloszek
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 7
Miejscowo: Kwidzyn
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 29.08.2005 06:59:10
"Tomek, który na fulu po³yka wiêksze dziury, potoki przecinaj±ce drogê i spore kamienie. Ale jest te¿ minus tego bo musi czekaæ na swojego kolego z grupy który tak brawurowo nie szaleje na zjazdach"

ejj nie by³o a¿ tak ¼le z tymi moimi zjazdamismiley
stara³em siê jako¶ jechaæ na moim introvertku, który nei mo¿e sierównaæ za nic do Tomka fula. Niestety wynikiem brawurowych zjadów s± zajechane moje piasty. Ale dawa³em radêsmiley
Za to pod górkê by³a odwrotna sytuacja,ale w koñcu jedzie sie w teamie i nie zostawi siepratnera na starcie tylko trzeba jechaæ razemsmiley
3891303 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 30.08.2005 18:12:51
Szczere Gratulejszyn dla obu panów!!!
Siedem maratonów dzieñ po dniu w tych warunkach troche po dupie dajesmiley

Super impreza, trza pomy¶leæ o niej w przyszlo¶ci....


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 31.08.2005 13:53:05
http://groups.google.pl/group/pl.rec.rowery/msg/8e36b970aa4df606?hl=pl - Ciekawa relacja zwyciêzców w kat. Masters
A tu http://www.bikeworld.pl/foto/index.php?gallery=63 galeria w ktorej ciagle pojawiaja sie nowe fotki z TC


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Relacja z Transcarpatii
radka
Uytkownik

Postw: 1
Data rejestracji: 07.10.05
Dodane dnia 07.10.2005 09:24:33
Pozdrower dla Tomka i Romka z którymi mia³am okazjê pchaæ rowery ramiê w ramiê,szczególnie na drugim etapie Transcarpatii.Dziêki jeszcze raz za pomoc techniczn± przy mojej nieszczêsnej przerzutce.Strasznie mi³o by³o was poznaæ.Tomek ma racjê by³o hardcorowo!smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>