Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Po MARATONIE
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 19.09.2005 20:23:55
No wa³¶nie, jak wra¿enia ? prze¿ycia ? uwagi ? itd. itp. Piszcie ! Ja te¿ co¶ napisze ale to w swoim czasie.


Je¿eli kto¶ ma zdjêcia z imprezy to proszê o przes³anie ich na adres klub@gkkg.pl


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 19.09.2005 21:11:48
Wra¿enia jak najbardziej pozytywne - pogratulowaæ tylko. Impreza zorganizowana bardzo fajnie - fajny wystrój i muza na starcie i do tego pogoda dopisa³a. Trasa oznakowana bardzo dobrze i na + zabezpieczenie skrzy¿owañ.
Trasa bardzo fajna, w tym roku nie¼le urozmaicona zjazdami i podjazdami.

W sumie to nie ma siê czego doczepiæ, no ale ¿eby nie spoczywaæ na laurach to na si³ê co¶ wycisnê:
- dosta³em zimny makaron smiley
- szkoda ¿e nie by³o losowania pami±tkowych koszulek
- troszkê za silna ekipa przyjecha³a smiley i wykañcza³a cz³owieka psychicznie jak siê widzia³o gdzie oni ju¿ s±
- drug± pêtlê musia³em przez ca³y czas jechaæ w samotno¶ci smiley

A tak wogóle to jestem ciekawy czy kto¶ kiedy¶ próbowa³ nie wyrobiæ tego zakrêtu co siê wyje¿d¿a³o z lasu na skarpê nad jeziorem. Ojjjj - lot tam by³by bardzo d³ugi


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 20.09.2005 08:05:28
Powiem tak:to z pewno¶ci± by³y najlepsze zawody zorganizowane dotychczas przez GKKG.
Najwiêksze wra¿enie zrobi³o na mnie oznakowanie trasy,obstawione zakrêty i przejazdy przez skrzy¿owania. A pomoc techniczna tj.transport poszkodowanych(z którego korzysta³ mój bratsmiley)to by³o co¶, czego wielu mog³o nam pozazdro¶ciæ - po prostu rewelacja.
Brak imprezy w maju wyszed³ nam tylko na zdrowie i nale¿a³oby zastanowiæ sie czy w przysz³ym roku równiez skupiæ siê na zorganizowaniu jednej imprezy ale za to na najwy¿szym poziomie, bo ta na pewno taka by³a.
Szkoda tylko ¿e by³o tak ma³o plakatów bo moze przyjecha³oby wiêcej ludzi, ale to jest jedyny minus, który na pewno mozna wybaczyæ.
Chlê czo³a przed wszystkimi, który do³o¿yli siê do zorganizowania tej imprezy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
Mateusz1990
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 14
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 28.04.05
Dodane dnia 21.09.2005 18:32:01
Witam!!!A ja zboczku przygladalem sie calemu maratonowi i bylo fajnie smiley pozniej wpadlismy z kumplem zobaczyc na mete a tam atmoswera pierwsza klasa muzyka itp idpsmiley no akurat trafilismy jak kogos z trazy przywiezli niemoge tutaj porownywac oznakowania bo niebylem na poprzednich imprezachsmileyale trasa byla fajna fajne zjazdy i te podjazdysmileypozdrower


pozdrawiam wszystkichsmiley

Edytowane przez thomson dnia 21.09.2005 18:55:11
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 22.09.2005 07:26:45
uk³ony dla organizatorów!!!
zdecydowanie oczekujê powtórki w przysz³ym roku (trasa, oprawa, konkurencja...EEEEChhhhhhhhhh...) a i makaron te¿ (ja mia³em o podwy¿szonej ciep³ocie!!!!!smiley)
Jedna uwaga co do osób pilnuj±cych trasy - postawiæ im TOY-TOYE (z wizjerem), by pod pretekstem zbiórki malin nie chowali siê w g³ebi lasu. Wizjer jest niezbêdny by mogli aktywnie wywi±zaæ sie ze swoich obowi±zków s³ownego kierowania zawodnikami (np. braæmi LONKA) - szacunek dla nich - ale zdejmijcie czasami klapki z oczu, czy jad±c z prêdko¶cia nadd¼wiêkow± tak trudno zobaczyæ kawa³ek ta¶my????
Sie ma
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 22.09.2005 08:36:12
mam nadziejê, ¿e nie zostanie to odebrane jako atak w stronê osób, które pomaga³y na trasie! Wrêcz przeciwnie - chwa³a IM za to, ¿e zechcieli staæ w samotno¶ci w szczerym polu bo stado baranów urz±dzi³o sobie wy¶cigi!!!!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
Schmolke
Uytkownik

Postw: 2
Miejscowo: wlkp
Data rejestracji: 05.09.05
Dodane dnia 22.09.2005 08:40:07
Witam
W maratonie w Gnie¼nie bra³em udzia³ pierwszy raz i muszê przyznaæ, ¿e pozytywnie zaskoczy³y mnie ciekawe nagrody i oprawa imprezy, a negatywnie frekwencja, która prawdopodobnie spowodowana by³a konkurencyjnym maratonem dzieñ wcze¶niej w Wieleniu.
Nale¿y lepiej dobieraæ terminy i zapostowaæ w polskich mediach, ¿e maraton gnie¼nieñski siê odbêdzie, bo ma³o by³o informacji na ten temat.
Co do tego, ¿e przyjecha³o zbyt wielu dobrych zawodników, to ¶wiadczy to tylko na korzy¶æ maratonu smiley
Co do bufetów i spagetti po maratonie, to uda³o siê zrealizowaæ oczekiwania wiêkszo¶ci maratoñczyków. A mnie szczególnie uwiod³y batony z p³atków cynamonowych na trasie smiley
Wspomniana wcze¶niej opiesza³o¶æ osób informuj±cych maratoñczyków gdzie nale¿ skrêciæ na krzy¿ówkach, by³a faktycznie irytuj±ca, ale wpadki siê zda¿aj±.
Podobnie jak przedmówca uwa¿am, ¿e warto siê skupiæ na organizacji i promocji maratonu, a wy¶cig XC na razie odpu¶ciæ, chocia¿ jest to dobry wy¶cig, w którym zda¿ylo mi siê wystartowaæ.
Pozdrawiam serdecznie organizatorów maratonu i ¿yczê, aby impreza w przysz³ym roku mia³a charakter nie tylko regionalny.


www.light-bike.com
www.light-bike.com/forum Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 22.09.2005 08:47:46
Chcia³bym jeszcze nawi±zaæ do bufetów. Otó¿ kr±¿± takie plotki, ¿e na wniosek pewnego kolarza (nie mogê zdradziæ nicka, ale kojarzy siê mi z pudingiem) w przysz³ym roku rozstawione zostan± dodatkowe punkty z ¿elkami, które ponoæ zbawiennie wp³ywaj± na skurcze (b±d¼ kurcze) miê¶ni.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 22.09.2005 09:09:42
To tera ja..smiley

Naprawdê ogromna poprawa w stosunku do zesz³ego roku.. ale niestety nie prze³ozy³o siê to zbytnio na frekwencjê...

Powód jest prosty - mnogo¶æ maratonów w ca³ej Polsce.. Kto¶ kto mieszka np we Wroc³awiu woli pojechaæ do Karpacza albo Szklarskiej..to normalne...

Organizacyjnie wszystko by³o ok.. du¿o ludzi na trasie, ta¶m, banerów.. fajowo..
Makaron zimny i niedobry ale idzie prze¿yæ..smiley
Najgorsze ¿e nie dojecha³emsmiley, ale nie ma co ryczeæ..m³ody jeszcze jestemsmileyP.s. Jak ju¿ temat maratonu trochê ucichnie to Thomson przedstawi wam pewien plan na przysz³y rok..

Zdradze tylko tyle ¿e zanosi siê na super imprezê...
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 22.09.2005 09:14:25
zaskar napisa³(a):
Chcia³bym jeszcze nawi±zaæ do bufetów. Otó¿ kr±¿± takie plotki, ¿e na wniosek pewnego kolarza (nie mogê zdradziæ nicka, ale kojarzy siê mi z pudingiem) w przysz³ym roku rozstawione zostan± dodatkowe punkty z ¿elkami, które ponoæ zbawiennie wp³ywaj± na skurcze (b±d¼ kurcze) miê¶ni.


..w moim ulubionym "Pulp Fiction" Marcellus Wallace mówi do z³ego Zed-a: zrobiê ci z d*py jesieñ ¶redniowiecza..

smileysmileysmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 22.09.2005 11:04:44
Jecha³em tutaj ju¿ trzeci raz - w tym roku zaskoczy³ mnie "rozmach" na starcie - banery, muza,.. Jednym s³owem pe³ne zawodowstwo! Trasa bardziej urozmaicona od tej z poprzednich lat, generalnie bardzo dobra organizacja. Ten poziom nale¿a³oby utrzymaæ w przysz³ym roku... Od I edycji podoba mi siê to ¿e oprócz "zawodowców" jad± te¿ kompletni amatorzy (czêsto pierwszy raz w kasku, na tanim sprzêcie). Szkoda by³oby, gdyby przez maksowanie poziomu maratonu zatraci³ siê "amatorski" charakter imprezy. Na I miejscu musi byæ popularyzacja kolarstwa! (wpisowe - 5 z³ i nie wiêcej / dla porównania 70 z³ w Szklarskiej Porêbie!!!)
Jeszcze raz gratulacje dla ca³ego GKKG!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 22.09.2005 12:18:12
Za rok postaramy siê bardziej.
Ale teraz jest PROBLEM . Jedan z kolesi , ktory ze mn± at¶mowa³ ca³± trasê i obstawia³ le¶niczówkê Pi³ka sprawdzaj±c po maratonie czy kto¶ nie le¿y na trasie rozwali³ miskê olejow±. Po rozmowie z Danym pad³a propozycja ¦CIEPY . Kasê zostawiamy u Budynia w sklepie .
Minimalna wp³ata 5 z³ Max b.o.
Nie oci±gajcie siê !!!


prez

Edytowane przez prezes dnia 22.09.2005 12:21:36
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
Infaustus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 2
Miejscowo: Mogilno
Data rejestracji: 23.09.05
Dodane dnia 23.09.2005 22:15:28
To ja siê te¿ dopiszê.
Gratulacje dla organizatorów za wszystko to co zrobili od poprzedniego maratonu to normalnie kosmos. Wszy¶ciutko ³adnie sprawnie bardzo dobrze oznakowana trasa smiley Tylko tej jeden go¶ciu co mnie ¿le pokierowa³ i pojecha³em do jeziora smiley Ale kit tam by³o minê³o. Hmmm tylko ta Wrze¶nia - przyjechali i wszystko wygrali hehe. Ale fajowo by³o!!! Wiêcej takich maratonów!! Pozdr dla GKKG }:-)


Infaustus
www.infaustus.za.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 25.09.2005 15:08:44
Najwa¿niejsz± kategoriê wygra³ £ukawski z Puszczykowa. Lonka z Wrze¶ni tylko II miejsce. Nie zmienia to faktu, ¿e Wrze¶nia duuu¿o wiêcej siê pokazuje (i trenuje) no i maj± wyniki. Chyba trochê szkoda ¿e w¶ród dzieciaków nie by³o wiêcej kategorii - wrzucanie starszego Tomczaka z m³odszym do jednej kategorii to ... Dla mnie zaskoczeniem by³o masowe wycofywanie siê zawodników GKKG z du¿ego maratonu!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 25.09.2005 17:48:41
holly napisa³(a):
1. wrzucanie starszego Tomczaka z m³odszym do jednej kategorii to ... 2. Dla mnie zaskoczeniem by³o masowe wycofywanie siê zawodników GKKG z du¿ego maratonu!


(numeracja moja)

Ad1. Faktycznie, mnie te¿ dziwi ¿e Grzegorz jecha³ na ma³ysmiley

Ad2. Masowe??? Z tego co pamiêtam to wycofa³em sie ja i Czechuu..


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 26.09.2005 08:16:23
Nie, nie! Tam nie mia³o byæ "zawodników GKKG" - pomyli³em siê. Chodzi³o o masowe wycofywanie siê zawodników z du¿ego maratonu.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Po MARATONIE
kukuruda
Uytkownik

Postw: 4
Data rejestracji: 01.10.05
Dodane dnia 01.10.2005 17:41:20
cze¶æ to co zrobiliscie to jest w³a¶nie promowanie kolarstwa górskiego w tym roku zaliczylismy 11 maratonow i smialo mozemy podsumowac ze wasz byl zorganizowany na super poziomie i biorac pod uwage kwote wpisowego to jestesmy pe³ni podziwu dla waszej ekipy za zaangazowanie w organizacje i myslimy ze w 2006 bedzie podobnie a lige masters z panem konferansjerem na czele odpuscie sobie pozdrower dla Budynia iPieczary
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>