Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | Regulamin | Regulamin forum
Autor Regulamin forum
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 29.10.2004 09:39:12
Regulamin forum

Zasady dyskutowania na forum GKKG:
Spotykamy siê na forum, aby w mi³ej atmosferze porozmawiaæ na tematy zwi±zane z kolarstwem. Na forum mo¿na rozmawiaæ na inne tematy, ale jedynie w dziale Offtopic.

Z tego wzglêdu zabrania siê:
- Obra¿ania uczestników forum
- U¿ywania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne
- Umieszczania zdjêæ lub rysunków naruszaj±cych powszechne zasady dobrego smaku (m.in. pornografia)
- Nawo³ywania do wa¶ni na jakiejkolwiek p³aszczy¼nie
- Rejestracji i funkcjonowania na forum pod wiêcej ni¿ jednym pseudonimem

Zakazuje siê tak¿e:
- Umieszczania wiadomo¶ci niezgodnych z tematyk± w±tku
- Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie
- Cytowania innych fragmentów wypowiedzi ni¿ te, do których siê nawi±zuje
- Umieszczania w temacie nowozak³adanego w±tku pytania, na które mo¿na odpowiedzieæ "tak" lub "nie"
- Umieszczania przesadnie d³ugich podpisów
- Umieszczania du¿ych grafik w podpisach (najlepiej wcale)


Pozosta³e uwagi:
- Pamiêtaj: Zanim dodasz nowy w±tek przeszukaj forum i sprawd¼, czy kto¶ wcze¶niej nie zacz±³ ju¿ takiego tematu. Je¿eli tak jest, dopisz swoj± wiadomo¶æ w istniej±cym w±tku.
- Przed utworzeniem nowego tematu przejrzyj istniej±ce fora i wybierz to do którego najbardziej pasuje.
- Zak³adaj±c nowy w±tek postaraj siê aby temat oddawa³ jego sens.
- Zanim wy¶lesz swoj± wiadomo¶æ przeczytaj j± dok³adnie: sprawd¼, czy nie zawiera b³êdów, czy wnosi co¶ do dyskusji i czy jest na temat. Je¿eli stwierdzisz, ¿e wiadomo¶æ nie spe³nia powy¿szych kryteriów - nie wysy³aj jej.
- Podziêkowania (notki w stylu "Dziêki" itp.) powinny byæ zamieszczane we w³asnej notce z pytaniem (przycisk "Edytuj" ) lub przesy³ane za pomoc± PW.
- W ankietach mog± braæ udzia³ jedynie zarejestrowani u¿ytkownicy forum.
- Uwagi o b³êdach stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych proszê przekazywaæ autorowi korzystaj±c z maila lub systemu prywatnych wiadomo¶ci


Dzia³ Og³oszenia:
- W po¶cie nale¿y jasno sprecyzowaæ czego dotyczy og³oszenie oraz podaæ swoje dane kontaktowe.
- Nazwa tematu powinna zaczynaæ siê od symbolu wskazuj±cego na charakter og³oszenia - [S] sprzedam, [K] kupiê lub [Z] zamieniê.


Wiadomo¶ci osób, które nie bêd± respektowaæ regulaminu, bêd± usuwane z forum (najpierw usuwamy posty, potem u¿ytkowników )

Wszelkie uwagi proszê kierowaæ na e-mail klub@gkkg.pl

Edytowane przez thomson dnia 15.02.2011 15:08:43
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>