Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor BaltiCCycle 2006 - Wyprawa Rowerowa Dooko³a Ba³tyku
bicycle_pl
Uytkownik

Postw: 3
Data rejestracji: 07.06.05
Dodane dnia 25.05.2006 22:59:34
BaltiCCycle 2006
ZAPRASZAMY NA WIELK¡ WYPRAWE ROWEROW¡
DOOKO£A BA£TYKU
start: Kopenhaga
(30 czerwca - 8 wrze¶nia)
meta: Kopenhaga
Chcesz wiedzieæ wiêcej? Pobierz broszurê http://bicycle.dekalog.pl/crotos.pdf
http://www.bicycle.pl
W razie jakichkolwiek pytañ i w±tpliwo¶æ pisz na adres info@bicycle.pl

Do³±cz do nas na dowolnie wybranym odcinku!

Poczuj smak CROTO-wyprawy!

Tegoroczna trasa wyprawy podzielona jest na kilka etapów: Kopenhaga - Rostock - Gdañsk - Tallin - Sankt Petersburg - Helsinki - Sztokholm - Kopenhaga. Ka¿dy sam mo¿e stworzyæ swoj± wersjê podró¿y! Wybierz z trasy Dooko³a Ba³tyku odcinek, który najbardziej Ci odpowiada i do³±cz na jeden dzieñ, jeden tydzieñ lub te¿ we¼ udzia³ w ca³ej wyprawie! Do zobaczenia na szlaku!

Udzia³ w wyprawie mo¿e wzi±æ ka¿dy - nie ma ¿adnych limitów wiekowych. Trasa jest tak opracowana, by pokonaæ mogli j± wszyscy. Zapewniamy, ¿e profesjonali¶ci nie bêd± siê nudziæ, za¶ "niedzielni" rowerzy¶ci nie wyzion± ducha ze zmêczenia. Ka¿dy uczestnik otrzyma mapê z zaznaczon± tras± i miejscami wartymi odwiedzenia. Nie ma jednego du¿ego "peletonu". Ka¿dy sam decyduje jak szybko bêdzie jecha³. Celem jest dotarcie na wyznaczony nocleg, a nie czas, w jakim siê go osi±gnie. Zazwyczaj podró¿uje siê zatem w kilkuosobowych grupkach a wszyscy spotykaj± siê dopiero na miejscu noclegu (g³ównie s± to pola namiotowe). Dzienny dystans trasy to ok. 80-90 km. Uczestnikom ca³y czas towarzyszy samochód serwisowy. W razie awarii sprzêtu, telefon do serwisanta podany jest na mapkach. Nie ma konieczno¶ci ci±g³ego wo¿enia sakw/plecaków na rowerze. Organizujemy samochód transportuj±cy baga¿e za dodatkow± op³at±. Natomiast nie zapewniamy namiotów ani ¿adnego innego sprzêtu.

Op³ata za udzia³ w wyprawie pokrywa noclegi oraz koszty organizacyjne (mapy, sprawdzenie trasy). Wszelkie inne koszty (np. wy¿ywienia, ubezpieczenia) uczestnicy ponosz± indywidualnie. Aby sprawdziæ dok³adnie swój koszt wyprawy skorzystaj z kalkultora op³at.

Do wyprawy mo¿na siê do³±czyæ w ka¿dym momencie jej trwania i pozostaæ na dowolnie d³ugi odcinek. Sprawd¼ trasê wyprawy i do³±cz siê "gdzie¶ po drodze".

Aby formalno¶ci sta³o siê zado¶æ wype³nij formularz zg³oszeniowy i zapoznaj siê z zasadami uczestnictwa. Potem ju¿ tylko na czas nale¿y dotrzeæ na wybrane miejsce startu i... ruszamy razem w nieznane!
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>