Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor BaltiCCycle 2007 - wyprawa rowerowa
bicycle_pl
Uytkownik

Postw: 3
Data rejestracji: 07.06.05
Dodane dnia 22.04.2007 16:14:44
Zapraszamy na wyprawê rowerow± BaltiCCycle 2007!
BRUKSELA - ISTAMBU£ (i na CYPR)
21.06 - 31.08 (21.09)
rSzlakiem jednocz±cej siê Europy czyli Na kebaba do Turcjir1;.

Wyprawê rozpoczniemy w Brukseli - siedzibie Unii Europejskiej. To w³a¶nie tam mie¶ci siê biuro Europejskiej Federacji Cyklistów (European Cyclists Federation). Podró¿uj±c przez 70 dni z zachodu na wschód kontynentu, bêdziemy mieæ mo¿liwo¶æ porównania ¿ycia mieszkañców w krajach, które nale¿± do UE od pocz±tków jej istnienia (Belgia, Holandia, Niemcy), poprzez te, które do niej wst±pi³y pó¼niej (Czechy, Polska) i zupe³nie niedawno, czyli 1 stycznia tego roku (Rumunia, Bu³garia), a¿ po te, które do wst±pienia aspiruj± (Turcja, Ukraina).

Bruksela 21.06 r11; Kolonia 24.06 r11; Mainz 27.06 r11; Praga 08-11.07 - Wroc³aw 14-16.07 r11; Kraków 21-23.07 r11; U¿horod 28-30.07 r11; Bukareszt 12.08 r11; Konstanca 17.08 r11; Warna 21.08 r11; Istambu³ 28-31.08 (Izmir 01.09 r11; Antalya 14.09 r11; Larnaka 21.09)

Po dotarciu do Istambu³u zakoñczymy pierwsz± cze¶æ wyprawy. Pó¼niej zamierzamy przep³yn±æ promem Morze Marmara do miejscowo¶ci Izmir i jeszcze przez dwa tygodnie przemierzaæ Turcjê wzd³u¿ wybrze¿a Morza ¦ródziemnego. Ostatni tydzieñ wyprawy spêdzimy na Cyprze, poznaj±c zarówno tureck±, jak i greck± czê¶æ wyspy.

Tegoroczna wyprawê organizujemy wed³ug sprawdzonych zasad z lat ubieg³ych (Nordkapp-Ateny 2004, Gdañsk-Odessa 2005, Dooko³a Ba³tyku 2006). Dzienny dystans to ok. 80 km. Raz w tygodniu planowany jest dzieñ odpoczynku, podczas którego planujemy szczególne atrakacje. Ka¿dego ranka podczas map-meetingu uczestnicy otrzymuj± mapê z sugerowan± na ten dzieñ tras±, zaznaczonymi miejscami wartymi zobaczenia oraz informacj± o miejscu noclegu, na którym spotyka siê ca³a grupa. Przebieg trasy zale¿y od indywidualnego upodobania uczestnika. Podczas podró¿y nie tworzymy peletonu, mo¿na jechaæ w dowolnej grupie lub samotnie - tempo jazdy zale¿y od Ciebie! Noclegi s± organizowane na polach namiotowych, szkolnych boiskach lub w szko³ach (¶pimy w we w³asnych namiotach).
Ju¿ teraz zapraszamy do do³±czenia na trasie BaltiCCycle 2007 r11; na dzieñ, tydzieñ, miesi±c lub na ca³o¶æ trasy! Pozdrawiamy i do zobaczenia na trasie!
Wszelkie szczegó³owe informacje znajduj± siê na stronie www.bicycle.pl, prosimy pisaæ pod adres info@bicycle.pl lub dzowniæ 663 266 553.
Wyprawê wspieraj±: Extrawheel (przyczepki rowerowe), Firma 589 (okulary rowerowe)

Edytowane przez bicycle_pl dnia 11.05.2007 17:38:14
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>