Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 12 z 15 << < 9 10 11 12 13 14 15 >
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 14.11.2010 16:17:20
TEAM 1, a raczej 1, 3 i 4.

Dojechali¶my do Skorzêcina w sumie w 6. Z powrotem to ju¿ wracali¶my w 3 teamachsmiley U mnie na liczniku wysz³o 74 km. ¦rednia 26,2 km/h.
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 14.11.2010 17:25:37
kudlaty napisa³/a:
Team 1 Skorzêcin. Czekamy na relacje.

Team 2 Misja wiatrak. MAti wrzucaj foty. 40 zrobili¶my, czê¶æ b³otkiem. By³o dobrze.


Misja wiatrak - chyba by³o warto? robi wra¿enie, najwy¿szy w okolicy Gniezna.
Zrobili¶my co¶ oko³o 43km w drodze powrotnej by³o ciê¿ko - rozhula³ nam siê wiatr no i miejscami by³o b³otko, a i dziêki ¿e momentami poczekali¶cie na mniesmiley ale ogólnie udany wypad chyba to by³ ostatni taki dzieñ z tak piêkna pogod± tej jesieni.
p.s. ja chce ca³± tak± zimê!!!

Foto:
1)wiatrak


2)pod wiatrakiem, który siê troche nie chcia³ wpisaæ w kadrsmiley


3)kud³aty smiley


4)Thomson


5) Matii - fotki nie ma bo je robi³ smiley wiêc musicie uwierzyæ na s³owo ¿e te¿ by³em smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 14.11.2010 18:19:21
Fakt, trochê ch³opaków przeci±gnêli¶my, na swoje usprawiedliwienie dodam, ¿e spieszy³em siê na F1 GP. ¦rednia jak na szosê s³aba ale nie o to chodzi... Pogoda niemal idealna, chocia¿ wiaterek trochê dawa³ - inaczej nie da³bym rady rozbujaæ siê do 55 km/h (a by³o lekko pod górê) smiley Zdjêæ nie mamy bo nie by³o czasu na pierdo³y smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 14.11.2010 19:52:45
Team 2 - Matii, Thomson i kud³aty - dziêki za wspóln± misjê wiatrak, chocia¿ nie od samego pocz±tku do samego koñca. Warto by³o, pogoda super jak na 14 listopada. Z powrotem trochê przeszkadza³ wmordewind, ale dali¶my radê. Wykrêci³em 43 km.
P.S.
Co my¶licie o zawi±zaniu w ramach GKKG teamu (lub mo¿e byæ po polsku - sekcji) turystyki kolarskiej. Nie ka¿dy lubi je¼dziæ z prêdko¶ci± zbli¿on± do prêdko¶ci ¶wiat³a bez podziwiania i uwieczniania po drodze ciekawych miejsc. Jest w okolicy Gniezna sporo ciekawych miejsc, do których mo¿na by udaæ siê z misj± (tak jak dzisiaj - misja wiatrak pod Jastrzêbowem) i uwieczniæ je na foto. Fotograf ju¿ jest (Matii - chyba nie bêdziesz mia³ nic przeciwko temu ?), reszta za³ogi te¿ by siê znalaz³a.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 14.11.2010 20:51:25
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Michal1
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 24
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.07.10
Dodane dnia 14.11.2010 20:25:00
Team 3 smiley co¶ siad³o w grzbiecie na 50kmsmiley chyba po wczorajszej je¼dzie w deszczusmiley ogólnie by³o GUCIOsmiley ale wiatr to chwilami my¶la³em ze kopne w "w 4 litery"smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 14.11.2010 20:53:48
Tak czy owak widaæ wyra¼nie, ¿e nikt siê nie obija³. Ka¿dy jecha³ jak móg³ i jak mu pasowa³o i na tym to polega. :]

Aaaa Matii, dosta³em sygna³y, ¿e nasz viper aka wóz techniczny-holownik poczu³ siê ura¿ony- nie zrobi³e¶ mu zdjêcia.smiley

Pogoda lux, oby uda³o siê jeszcze taka z³apaæ, tyle s³oñca dawno nie by³o.


Jozzy- pomys³ ok, ale czy trzeba wszystko od razu nazywaæ i formalizowaæ?

MAtti i ja na pewno siê piszemy. Zawodnicze tempo to nie do koñca to czego szukamy.

Na pocz±tek proponuje wypad do Skorzêcina, ale naszym tempem. I my¶lê, ¿e mo¿na by wyruszyæ ju¿ o 10tej na ten dystans. Data do ustalenia.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/

Edytowane przez kudlaty dnia 14.11.2010 21:01:14
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 14.11.2010 21:05:24
Doczekali¶my siê czasów kiedy na rynek przyje¿d¿a 10 (i wiêcej) osób. Wiadomo, ¿e w takiej grupie nie wszyscy je¿d¿± na takim samym poziomie i/lub nie wszyscy chc± jechaæ w t± sam± stronê.
Jednak chyba nie jest nas a¿ tak du¿o ¿eby wprowadzaæ jakie¶ oficjalne podzia³y. My¶lê, ¿e podzia³u na "sekcje" czy "kó³ka zainteresowañ" mo¿na spokojnie dokonaæ na poczekaniu na rynku czy nawet podczas jazdy tak jak dzisiaj, ale wa¿ne ¿eby na rynku o 11 zebraæ siê ca³± zgraj±, pogadaæ i pokazaæ siê miastu jako du¿y, prê¿nie dzia³aj±cy klub smiley"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 14.11.2010 21:07:02
Kud³aty - oczywi¶cie, formalizowanie mo¿e zabiæ spontaniczno¶æ, a przecie¿ jazda ma byæ przyjemno¶ci±. Nie widzê przeciwwskazañ do misji Skorzêcin, tylko ¿eby pogoda by³a w miarê.
Thomson - ¶wiête s³owa.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 14.11.2010 21:08:26
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 14.11.2010 21:15:44
Jozzy jestem jak najbardziej za taka sekcj± - opcj± czy jak to tam nazwiemy i siê na to pisze!.
Takie wypady s± bardzo fajne; masz cel, chcesz co¶ zobaczyæ ciekawego, zrobiæ sobie foto, zapisaæ ¶lad na gps (dzi¶ tel.zosta³ w domu a szkoda) a przede wszystkim jedziesz i dostosowujesz tempo do siebie a inni do Ciebie smiley ¿adnego ¶cigania i udowadniania "czego¶" - ju¿ nie!
Kud³aty widzê ¿e nabra³e¶ wielkiej chêci do jazdy, foto technicznemu-holownikowi zrobimy nastêpnym razemsmiley tylko musi jechaæ tam gdzie mysmiley.
Thomson ma racje - zbieramy siê na rynku "pitupitu" ludzie nas widz± robimy zamieszanie przejazd przez miasto i siê zgadujemy - kto z kim i gdzie jedzie.

Edytowane przez Matii dnia 14.11.2010 21:19:30
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 14.11.2010 21:20:12
Trochê s³oñca i nawet forum nam jakby o¿y³o smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 15.11.2010 13:52:00
No to skoro powsta³ ju¿ "Exploration Team" smiley to nie pozostaje nic innego jak na bie¿±co ¶ledziæ forum (mo¿e za³o¿ymy nowy temat pt. "Mission Exploration Team"smiley i tam bêdziemy umawiaæ siê na niedzielne misje ? smiley
P.S.
Co do o¿ywienia forum, to faktem jest, ¿e trudno towarzystwo nak³oniæ do aktywno¶ci.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 15.11.2010 13:57:08
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 15.11.2010 15:58:09
Analizuj±c mój plan zajêæ na studiach i fakt, ¿e, aby nie skoñczy³o siê na idei i pomys³ach to trzeba od razu dzia³aæ proponuje w niedzielê zebraæ "ET" i podbiæ Skorzêcin.
http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 15.11.2010 17:24:30
kudlaty napisa³/a:
Analizuj±c mój plan zajêæ na studiach i fakt, ¿e, aby nie skoñczy³o siê na idei i pomys³ach to trzeba od razu dzia³aæ proponuje w niedzielê zebraæ "ET" i podbiæ Skorzêcin.Jestem za smiley, no chyba, ¿e w niedzielê pogoda bêdzie przeciwko "ET" smiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 15.11.2010 17:25:25
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 15.11.2010 19:09:43
Proszê mi tu nowych sekcji nie tworzyæ w tak ma³ym (aczkolwiek wci±¿ rosn±cym) klubie smiley A tak na marginesie to wiadomo, ¿e jak spotka siê na rynku kilkana¶cie osób to raczej ma³o prawdopodobne ¿eby wszystkim odpowiada³ dystans i tempo przeja¿d¿ki. Z drugiej strony teraz jest najlepsza okazja do takich spotkañ bo sezon "¶cigany" chwilowo nieczynny. Osobi¶cie zachêcam do nieco szybszej jazdy, ¿eby na wiosnê wyje¿d¿aæ siln± grup± na zawody (w sensie ilo¶ci uczestników), chocia¿ kto wie, mo¿e pojawi siê jaki¶ nieoszlifowany diament smiley Pamiêtajcie, ¿e najlepsi ju¿ trenuj± do przysz³orocznego TDF...
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 15.11.2010 21:33:04
ET je¶li w niedzielê wypali to bardzo powa¿nie proszê pomy¶leæ nad wcze¶niejsz± godzin±- 10ta.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Michal1
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 24
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.07.10
Dodane dnia 16.11.2010 13:11:13
Ja tez chêtnie z Wami na Mission Exploration smiley i te¿ chêtnie na 10smiley
Mam nadziejê, ¿e pogoda dopisze i "krzy¿e" odpuszcz± (na razie na prochach ¿yjê za tê sobotê w deszczusmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 16.11.2010 15:45:13
Dla mnie mo¿e byæ na 10, tylko ¿eby pogoda nie by³a przeciwko Nam.
My¶lê, ¿e w sobotê bêdzie mo¿na tak na 99 % zaplanowaæ Mission "Exploration Team". Proszê mieæ baczenie na Forum GKKG smiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 19.11.2010 21:02:01
Je¶li o mnie chodzi to plecak ju¿ spakowa³emsmiley. Jutro wieczorkiem wlecê poczytaæ konkrety.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 20.11.2010 07:45:49
Czy w takim razie kto¶ bêdzie o 11 na rynku, aby poje¼dziæ tempem pó³ wy¶cigowymsmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 20.11.2010 18:33:56
No Panowie, jutro jak zwykle o 11 na rynku. Pogoda ma dopisywaæ. Z uwagi na wiatr proponujê wycieczkê na wschód, mo¿e Duszno? Mam pro¶bê, ¿eby spotkaæ siê w³a¶nie o 11 bo wtedy bêdziemy bardziej widoczni w mie¶cie. Pó¼niej mo¿emy siê rozdzieliæ je¶li tempo nie bêdzie wszystkim pasowa³o.
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 12 z 15 << < 9 10 11 12 13 14 15 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>