Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Powerade vs. Bike
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 10.04.2012 18:30:43
To ju¿ za 5 dni rozpoczyna siê sezon wielkich maratonów. W najbli¿sz± niedzielê 15 kwietnia mamy dwie wielkie imprezy:
- Bike Maraton 2012 we Wroc³awiu
- Powerade Garmin MTB Marathon w Murowanej Go¶linie

Co prawda w tym roku w klubie panuje du¿y chaos zwi±zany ze startami, ale pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e na pamiêtnym spotkaniu w Ne¶cie deklarowali¶my starty w cyklu wielkopolskim u Gogola i prócz tego cykl Bike Maratonu.
Czas na mêskie decyzje - gdzie jedziemy w niedzielê. I czy jedziemy siê tylko przejechaæ czy te¿ zaczynamy jaki¶ cykl ???
Nadal mamy nie rozliczone zawody z 1 kwietnia, a wiêc nie mogê nic powiedzieæ o ewentualnym dofinansowaniu ze strony klubu - mam nadziejê, ¿e do koñca kwietnia bêdzie wszystko jasne.

O sprawie transportu proszê o wypowied¼ Dawida. Ewentualne noclegi to koszt max 35 PLN. Oczywi¶cie spraw± nie do przeskoczenia pozostaje startowe.

Oczekujê dynamicznego rozwoju w±tku.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 10.04.2012 18:31:35
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powerade vs. Bike
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 10.04.2012 19:32:18
Ja jako cykl wybra³em Powerade i tego bêdê siê trzyma³, a spowodowane jest to niskimi w moim odczuciu szansami na je¿d¿enie jakiegokolwiek cyklu ogólnopolskiego w wiêkszej grupie klubowiczów.
Na pocz±tku proponowa³em Bike Maraton ze wzglêdu na du¿± ilo¶æ nowych, nierozje¿d¿onych w ciê¿kim terenie cz³onków. S±dz±c po ilo¶ci deklaracji dalsze wyjazdy nie zosta³y odebrane z du¿ym zainteresowaniem - chêæ wyjazdów zadeklarowa³a tylko bardzo ma³a czê¶æ zesz³orocznej ekipy, która i tak by³a mocno pomniejszona w stosunku do roku 2010 i wcze¶niej.
Je¶li bêdê jecha³ na któr±¶ z edycji Powerade (a taki jest plan) to oczywi¶cie bêdê mia³ miejsca w samochodzie itp...

Pozdrawiam smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powerade vs. Bike
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 11.04.2012 07:28:42
Ja od pocz±tku mówi³em, ¿e bêde je¼dzi³ Powerade. Czy zalicze generalke nie wiem (przede wszystkim chodzi o pieni±dze, ni¿ o chêci). Na pewno chce jechaæ MG i 3 wy¶cigi w dolno¶l±skim. Ja samochód te¿ sprawny mam, je¶li chodzi o transport.
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powerade vs. Bike
Mariola
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.09.10
Dodane dnia 11.04.2012 07:50:19
Ja siê nie deklarowa³am na ¿adne zawody, poniewa¿ ze wzglêdu na kontuzjê kolana na rower wsiadaæ wcale nie mogê. Na wyjazdy bêdê oczywi¶cie je¼dzi³a ale tylko jako fotograf wiêc nie mnie jest decydowaæ jaki cykl pojedziemy.

Pozdrawiam smiley
Paulina
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powerade vs. Bike
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 11.04.2012 16:12:10
na zachête dla wszystkich link do relacji z objazdu trasy w Murowanej Go¶linie:
http://jpbike.bikestats.pl/677105,Murowana-Goslina-rekonesans-trasy.html
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Powerade vs. Bike
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 11.04.2012 19:46:31
Z uwagi na fakt, ¿e startujê na szosie bêdzie mi ciê¿ko odjechaæ jakikolwiek cykl maratonów MTB - po prostu terminy siê pokrywaj±. Deklarowa³em start w maratonach Gogola jako w cyklu (jak dobrze pójdzie to zaliczê minimalne 5 do generalki ale wiêcej nie da rady) oraz wyrazi³em chêæ pojedynczych startów w Bike Maraton - je¶li trafi siê start w górach i termin bêdzie dogodny. Krótko mówi±c jestem gotowy startowaæ w ka¿dy wolny od szosy weekend, ale nie zadeklarujê organizowania regularnych wyjazdów na ca³y cykl mtb.
Poza tym jak wiemy z do¶wiadczenia, praktycznie nie bêdzie chêtnych na dalsze trasy. Ju¿ w zesz³ym roku by³y z tym problemy. Wiêkszo¶æ z nas startuje w lokalnych imprezach i na tym wg mnie nale¿a³oby siê skupiæ. Atmosfera wyjazdów na Skandiê (szczególnie w 2010r.) by³a mega super fajna ale w tym roku podobny uk³ad nie wypali.
Zastanowi³bym siê jeszcze nad ogóln± taktyk± zespo³u. Mam na my¶li ustalenie kto bêdzie je¼dzi³ d³u¿sze dystanse, bo tylko tak mamy szansê na jakie¶ przyzwoite miejsce jako team (my¶lê o maratonach Gogola).
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>