Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor WYPRAWA ROWEROWA2005 OD MORZA DO MORZA BICYCLE.PL
bicycle_pl
Uytkownik

Postw: 3
Data rejestracji: 07.06.05
Dodane dnia 07.06.2005 22:27:45
WYPRAWA ROWEROWA2005 OD MORZA DO MORZA BICYCLE.PL

Ju¿ na pocz±tku lipca wyrusza z Gdañska rowerowa wyprawa Gdañsk r11; Odessa (4.07-18.08). Poczuj smak CROTO r11; wyprawy! Do³±cz do nas!

Wyprawa potrwa od 4 lipca do 18 sierpnia. Trasa wiedzie przez pó³nocne rejony Polski do Suwa³k, pó¼niej etap rPolski egzotycznejr1;, czyli podró¿ wschodni± czê¶ci± Polski do Zamo¶cia. Granice przekraczamy w Hrebennem, na 1040 kilometrze. Stamt±d do Lwowa, Kamieñca Podolskiego i Odessy. Organizatorem wyprawy od Morza do Morza, czyli z Gdañska do Odessy jest Stowarzyszenie Podró¿ników CROTOS oraz litewska organizacja GMPR Lithuanian Fund.

Wyprawa ma charakter miêdzynarodowy. Podobnie jak w przypadku poprzednich wypraw (The Great Millennium Peace Ride 1998-2000, Warszawa r11; Wilno 2003, Nordkapp - Ateny 2004) spodziewamy siê, ¿e w wyprawie bêd± braæ udzia³ przedstawiciele kilkunastu krajów. W trakcie ostatniej wyprawy na ró¿nych etapach bra³o udzia³ ok. 250 osób z 16 krajów (najm³odszy uczestnik mia³ 12 lat, a najstarszy 69 lat). Dodatkowo we Lwowie po³±czymy nasze si³y z grup± rowerow± z Litwy, która jest g³ównym organizatorem wypraw pod has³em BalitcCycle. Gwarantujemy spotkanie ze znanym, litewskim podró¿nikiem Sigitasem Kucasem.

Dzienne dystanse wynosz± od 50 do 90 km. Trasa jest tak opracowana, aby mogli pokonaæ j± wszyscy uczestnicy. Zarówno osoby bez du¿ego do¶wiadczenia podró¿niczego, jak i ¿±dne nowych wyzwañ znajd± etapy dla siebie.
Do³±czyæ mo¿na siê na dowolny odcinek w dowolnym miejscu: na jeden dzieñ, jeden tydzieñ lub na ca³± wyprawê.

Wszystkie szczegó³owe informacje, formularz zg³oszeniowy, a tak¿e relacje cz³onków poprzednich wypraw znajd± siê na stronie www.bicycle.pl. W przypadku dodatkowych pytañ prosimy o kontakt na adres info@bicycle.pl

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU!

S³awomir P³atek
slawomir.platek@bicycle.pl
+48609179599
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>