Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Hot News
Do trójmiasta w jeden dzieñ! (300 km) Udostpnij
GKKG to nie tylko ¶ciganie! Nasz klubowy kolega Mariusz wybra³ siê na trzystu (300?!) kilometrow± przeja¿d¿kê do Trójmiasta! Zachêcamy do przeczytania jego obszernej relacji...[czytaj wiêcej]
Tomasz Wachowiak po raz dziewi±ty wystartowa³ w wy¶cigu na ¶nie¿kê! Udostpnij
Niezale¿nie od aktualnej formy wy¶cig na najwy¿szy szczyt Sudetów musi zostaæ przeze mnie odhaczony w ka¿dym sezonie. Dzieje siê tak od 2008 roku (z przerw± w 2012 – nie uda³o siê zapisaæ z powodu zbyt du¿ej ilo¶ci chêtnych). W tym roku podczas zapisów trzeba by³o wykazaæ siê dobrym refleksem – miejsca skoñczy³y siê w 100 sekund! Limit uczestników wynosi³ 350 osób...[czytaj wiêcej]
Zebranie Klubowe 9.03.2017 r. Udostpnij
GKKG
Informujemy, ¿e dnia 9 marca (czwartek) odbêdzie siê ZEBRANIE klubowe.
Miejsce i czas: ul. Kwiatowa 4 w Gnie¼nie - godzina 19:30!

Zapraszamy wszystkich cz³onków klubu oraz osoby zainteresowane cz³onkostwem.

W planie omówienie bie¿±cej, a przede wszystkim przysz³ej dzia³alno¶ci klubu.

Osoby, które pomimo szczerych chêci nie mog± pojawiæ siê na zebraniu bardzo prosimy o tak± informacjê.

Maraton w £ebie Udostpnij
¦cigali¶my siê nad morzem! Na zakoñczenie sezonu MTB 2016 w pierwszy weekend listopada 05.11.2016 Daniel Curul wystartowa³ w IV Maratonie MTB w ramach cyklu Duathlon na Wydmach w £ebie....[czytaj wiêcej]
IMPREZA KLUBOWA 25.11.2016 Udostpnij
Dnia 25.11.2016 (pi±tek) o godzinie 19:30 w Piwiarni Warka (ul. Roosevelta) odbêdzie siê impreza klubowa. Bêdzie to idealna okazja aby spotkaæ siê "po cywilnemu" i pogadaæ na tematy, na które w sezonie nie by³o czasu ;)

Zaproszeni s± wszyscy cz³onkowie klubu!

Strona 1 z 85 1 2 3 4 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>