Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Spindlerowy Mlyn - prawdziwe DH Udostpnij
Wczesnojesienny wypad do Spindlerowego Mlyna jest ju¿ tradycj±. W zesz³ym roku poje¼dzili¶my tam niewiele gdy¿ razem z nami w Karkonosze zawita³ deszcz. Tym razem prognozy równie¿ nie by³y optymistyczne, ale postanowili¶my zaryzykowaæ. Trzyosobow± ekip± (Ma³y, Hubson i ja) wyruszyli¶my na po³udnie, aby pozje¿d¿aæ na s³ynnej ju¿ trasie w "Spindlu" ...

Trasa ta ma kategorie E1 co oznacza, ¿e mog± byæ na niej rozgrywane zawody najwy¿szej rangi. Okaza³o siê, ¿e przesz³a ma³y lifting od czasu naszej ostatniej wizyty. Ju¿ po pierwszym zje¼dzie zgodnie stwierdzili¶my, ¿e zmiany s± na + . Równie¿ po pierwszym zje¼dzie odezwa³y siê braki w naszym przygotowaniu kondycyjnym. Je¿eli kto¶ uwa¿a, ¿e jad±c rowerem "z górki" nie mo¿na siê spociæ to zapraszamy do Spindla ;) Pogody nie mo¿na by³o nazwaæ idealn±, ale bywa³o gorzej. By³o raczej zimno, szczególnie na wyci±gu. Szczyt spowity by³ w chmurach, a temperatura nie przekracza³a tam 5 stopni. Na trasie by³o mokro, miejscami b³ota by³o sporo, ale ku naszemu zdziwieniu nie odczuli¶my znacz±cego braku przyczepno¶ci. Je¼dzi³o siê super, w moim odczuciu b³otko jeszcze bardziej podnios³o atrakcyjno¶æ trasy. To by³ prawdziwy downhill.
Nie oby³o siê bez ma³ych po¶lizgów, ale wiêkszych strat nie by³o. Oczywi¶cie oprócz totalnie ub³oconych ciuchów, które niekoniecznie odzyskaj± swój dawny wygl±d. Patrz foto ;)

W sumie uda³o nam siê zjechaæ 7 razy. Na wiêcej zabrak³o czasu i si³. Pewne jest, ¿e do Spindla jeszcze wrócimy, mam nadziejê, ¿e nie raz bo na chwilê obecn± to moja ulubiona trasa.

Fotek na trasie jak zwykle nie mia³ kto robiæ. Kilka zrobionych ju¿ po je¼dzie mo¿ecie zobaczyæ tutaj.

autor: thomson
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>