Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Winter Race 2008 Udostpnij
Dosyæ tego lenistwa ! Skoro zakoñczyli¶my poprzedni sezon czas rozpocz±æ nowy !
Decyzja zapad³a - 10 lutego odbêdzie siê w Jankowie Dolnym Winter Race 2008. Szczegó³y poni¿ej:
- Zbiórka na górnym parkingu O¶rodka Wypoczynkowego.
- Zapisy od godz. 11:00. Start godz. 12:00.
- Trasa ok. 15km po drogach w pobliskich lasach, raczej ³atwa technicznie ze wzlêdu na nieprzewidywalno¶c aury i nawierzchni.
(¶wie¿e info: Trasa jest ju¿ wytyczona, ale jest ¶ci¶le tajna :] ¿eby by³y równe szanse. W sumie ma ok 13,8 km, g³ównie le¶nymi drogami na p³askim terenie.)
- ZABRANIA SIÊ U¯YWANIA OPON Z KOLCAMI (wzglêdy bezpieczenstwa).
- Kategorie: kobiety - open; mê¿czy¼ni - Elita (do 40 lat); mê¿czy¼ni - Masters (powy¿ej 40 lat).
- Dla zwyciêzców poszczególnych kategorii - puchary ! Dla wszystkich kie³baska z grilla.
- STARTOWE 5z³.
W wyj±towych sytuacjach termin zawodów mo¿e ulec zmianie !

ZAPRASZAMY

Komentarze
Rudy dnia 17 stycze 2008 16:29:55
No to ju¿ wiem co bêdê robi³ 10tego smiley
kudlaty dnia 17 stycze 2008 17:25:10
winter?...czemu nie snow jak zawsze?
thomson dnia 17 stycze 2008 17:28:50
Nie wiadomo czy bêdzie ¶nieg, wiêc organizator Rados³aw J. uzna³ ¿e tak bêdzie bezpieczniej smiley Mi te¿ siê nazwa nie podoba ale wla¶ciwie co za ró¿nica...trza jezdziæ!
sebekfireman dnia 17 stycze 2008 21:05:28
No to super. Jak nie zasypie mi drogi to zapewne siê pojawiê. Oby tylko nie by³o takiej ¶lizgawicy jak obecnie jest w lasach bo do wieczora nie przejedziemy trasy smiley
Lupa dnia 19 stycze 2008 15:21:20
Mam wtedy egzamin z Andragogiki-pozostaje mi wiêc liczyæ na wyj±tkowe sytuacje i zmianê terminusmiley
jOzzy dnia 21 stycze 2008 20:16:58
Postaram siê przyjechaæ. Mam nadziejê, ¿e trasa zgodnie z zapowiedzi± bêdzie ³atwa, bo brak kondycji daje siê odczuæ.
A co do nazwy, obojêtnie jaka by ona nie by³a to i tak trzeba peda³owaæ, ¿eby dojechaæ do mety.
kris dnia 22 stycze 2008 20:14:31
Chêtnie sobie poje¿d¿ê, ale najpierw musze wiedzieæ jak dojechaæ na górny parking O¶rodka Wypoczynkowego bo nie jestem z Gniezna i niewiem.
sebekfireman dnia 22 stycze 2008 21:38:42
kris - mam nadziejê ¿e wystarczy http://mapa.targeo.pl/Mapa_Polski,2,413045,520300
sebekfireman dnia 31 stycze 2008 17:54:57
A na tej ¶ci¶le tajnej trasie ¶lady zosta³y tak¿e zatarte? smiley
KolczykLP dnia 01 luty 2008 09:02:04
Sebek chcesz siê bawiæ w detektywa???smiley
thomson dnia 01 luty 2008 10:32:29
Ale jakie ¶lady ?!
Trasa bêdzie oznakowana jak trzeba. Tylko w niewielkiej czê¶ci pokrywa siê z czê¶ci± trasy maratonu 07. Wiêcej nie wiem. Trase zna TYLKO Radek bo on j± wyznacza³.
rajdek dnia 05 luty 2008 21:20:08
Wed³ug TVNMeteo w niedziele ma byc piêkna pogoda ok.8"C i s³oñce smileysmiley wiêc przybywajcie . co do trasy to jest ona wmiarê ³atwa dlatego ZAPRASZAM WSZYSTKICH smiley
cup dnia 06 luty 2008 14:36:03
Postaram siê pojawicsmiley
jOzzy dnia 06 luty 2008 17:02:58
Witam !
No niestety na Winter Race 2008 nie pojawiê siê. Jak ju¿ wspomnia³ Bombell w temacie "Masa krytyczna w Gnie¼nie", w ubieg³± niedzielê zaliczy³em piêkn± glebê w Gêbarzewie. Pan doktor w szpitalu artystycznie zsz³y³ moje prawe kolanko i powiedzia³, ¿e na rowerek, to teraz mogê sobie przez jaki¶ czas, tylko popatrzeæ. A szwy to mi zdejmie dopiero w przysz³± ¶rodê.
No có¿ ¿yczê startuj±cym udanego ¶cigania, a wszystkim Bikerom braku takich piêknychsmiley (jak moja) gleb smileysmileysmiley
jOzzy dnia 06 luty 2008 18:39:23
P.S.
I jeszcze jedna wa¿na rzecz. dot. ubioru, nie ¿a³ujcie kasy na dobre kolarskie ubrania, kaski, buty i rêkawiczki. Po mojej glebie na asfalcie, moje spodnie Nalini s± ca³e, a kolanko by³o szyte (cuda na kiju smiley
thomson dnia 07 luty 2008 12:54:01
chyba jednak wolalbym miec podarte spodnie niz szyte kolano, ale jak kto lubi smileysmiley
Zapraszamy chociaz do kibicowania!
jOzzy dnia 07 luty 2008 14:16:20
Osobi¶cie, gdybym móg³ wybieraæ to wola³bym nie zaliczyæ gleby (a co za tym idzie - mieæ ca³e kolanko), ale taka by³a wola Nieba, z ni± siê zawsze zgadzaæ trzeba smiley
Andrew dnia 09 luty 2008 11:22:53
Witam, takie pytanko mam czy jak bedzie pada³ deszcz zawody sie odbêd±?? Jak co¶ my w 4 z mogilna wpadniemy . Do zobaczenia na trasie, jeszcze jedno ilu mniej wiêcej spodziewacie sie uczestników?
rajdek dnia 09 luty 2008 12:00:58
Wy¶cig odbêdzie siê bez wzglêdu na pogode , gdyby mocno pada³ deszcz to mo¿emy przesun±c start lecz my¶le ¿e nie bêdzie takiej potrzeby. Co do ilo¶ci startuj±cych to bêd± wszyscy którzy przyjad± .SERDECZNIE ZAPRASZAM smiley
thomson dnia 09 luty 2008 12:12:23
Wed³ug ICM padaæ nie bêdzie i ok 5`C wiêc nie ma siê co martwiæ na zapas. Co do ilo¶ci to trudno wyczuæ, jak bêdzie 20 osób to dobrze, jak wiêcej to super.
Andrew dnia 09 luty 2008 12:19:06
Ok dziêki za info smiley to w takim razie do zobaczenia smiley
kudlaty dnia 09 luty 2008 15:13:27
ja sie zjawie, na rumaku zastepczym od RUdego za co ma wielkie dzieki smiley
beny1111 dnia 09 luty 2008 17:30:08
siemka.Dzisiaj odebra³em rower od naprawy i mam nadzieje ze mi nie nawali podczas wy¶cigu.Je¿eli pogoda nie zaskoczy to przybêdê.


pozdrowersmileysmiley
thomson dnia 10 luty 2008 00:51:52
Z Gniezna do Jankowa, w Jankowie jest tablica w prawo do o¶rodka wypoczynkowego (droga gruntowa), dalej o ile dobrze pamiêtam ca³y czas prosto, parking bêdzie po prawej stronie.
rfggf dnia 10 luty 2008 21:11:20
Witamsmiley na wy¶cigu bawi³am siê w fotografa i efekty mojej pracy mo¿na obejrzeæ tutaj http://picasaweb.google.pl/karrlajn/Jankowo
wiem,¿e Pana w czerwonym (cup) jest najwiêcej,no ale w koñcu to mój mê¿czyzna smiley pozdrawiam wszystkich rowerzystówsmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>