Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Oznakuj sw?j rower Udostpnij
Ka¿dy mieszkaniec Gniezna mo¿e nieodp³atnie oznakowaæ swój rower. Przedtem jednak nale¿y zatelefonowaæ do Stra¿y Miejskiej pod numer telefonu 061-426-04-83 lub 061-426-04-81 i zarejestrowaæ siê u jednego z dwóch (Marcin Kraczek lub Grzegorz Wo¼ny) przeszkolonych do obs³ugi engraweru funkcjonariuszy. Stra¿nicy wprowadzili telefoniczn± rejestracjê, która niweluje oczekiwanie w kolejce. W³a¶ciciele roweru musz± uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ, poniewa¿ znakowanie jednego jedno¶ladu trwa oko³o godziny. Oznakowany pojazd w przypadku kradzie¿y bêdzie mo¿na ³atwiej odnale¼æ, poniewa¿ jest charakterystyczny. Policjanci dysponuj±c jego zdjêciem oraz danymi osobowymi w³a¶ciciela bêdzie mog³a w prosty sposób ustaliæ jego w³a¶ciciela. Ka¿dy w³a¶ciciel oznakowanego roweru otrzymuje ¶wiadectwo znakowania pojazdu. Musi równie¿ podpisaæ o¶wiadczenie, ¿e wyra¿a zgodê na znakowanie, a pojazd jest jego w³asno¶ci± i nie pochodzi z kradzie¿y. Rowery o znacznej warto¶ci mog± zostaæ oznakowane dodatkowo, po uzgodnieniu z w³a¶cicielem.
tekst: gniezno.policja.gov.pl
Komentarze
Bombell dnia 18 marzec 2008 13:35:31
No niby wszystko ³adnie fajnie, ale jak to wygl±da w praktyce. Znakowana jest tylko rama czy ka¿da czê¶æ z osobna?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>