Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zebranie za?o?ycielskie Udostpnij
W dniu 29.03.2008 odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie naszego "nowego" klubu, na które przyby³o 13 osób mniej lub bardziej zwi±zanych z klubem. Ustalono co nastêpuje:
- bêdziemy dzia³aæ w formie Uczniowskiego Klubu Sportowego pod nazw± - UKS Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego "MoBi" ... czyli GKKG.
- wybrano zarz±d w/w klubu w sk³adzie: Dariusz £ukasiewicz - prezes, Tadeusz Szubert - sekretarz, Józef Kapella - cz³onek zarz±du.
- w najbli¿szym czasie podjête zostan± dzia³ania maj±ce na celu oficjalne zarejestrowanie w/w klubu, nastêpnie bêd± prowadzone zapisy oraz zostan± ustalone sk³adki cz³onkowskie.
- staramy siê pozyskaæ ¶rodki na organizacjê tegorocznego maratonu, który mia³by siê odbyæ 21 wrze¶nia.
- Maraton Rowerowy w Powidzu zostaje w³±czony do cyklu Gniezno GrandPrix MTB, a cz³onkowie GKKG zobowi±zali siê do pomocy w jego organizacji.
Komentarze
cup dnia 02 kwiecie 2008 08:29:29
Co do terminu 21 wrze¶nia, to podobno w tym czasie ma siê odbywa maraton w Lesznie, a wiêc nie wiem czy jest to szczêsliwy termin.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>