Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zapisy GKKG Udostpnij
Og³aszamy zapisy do GKKG ! Aby zostaæ cz³onkiem klubu nale¿y pobraæ, wydrukowaæ i wype³niæ DEKLARACJÊ CZ£ONKOWSK¡ (.doc), a nastêpnie dostarczyæ j± na najbli¿sze zebranie klubu. Wysoko¶æ sk³adek zostanie og³oszona przez zarz±d w przysz³ym tygodniu.
W zwi±zku ze zmianami, z naszej strony internetowej zniknie dotychczasowy dzia³ „sk³ad ekipy”, który bêdziemy tworzyæ na nowo uwzglêdniaj±c tylko oficjalnie zapisanych cz³onków.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>