Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Sk?adki cz?onkowskie Udostpnij
Jak donosi prezes GKKG, odby³o siê zebranie zarz±du klubu dotycz±ce wysoko¶ci i sposobu op³acania skladek cz³onkowskich. Ustalono, ¿e :


1. Obowiazek op³acania skladek cz³onkowskich powstaje od dnia 01 lipca 2008r.
2. Dla czlonków zwyczajnych - 20 PLN (s³ownie dwadzie¶cia z³otych) miesiêcznie.
3. Dla czlonków ucz±cych siê a nie pracujacych - 10 PLN (s³ownie dziesiêæ z³otych) miesiêcznie.
4. Cz³onkowie honorowi i instytucjonalni zwolnieni s± z obowi±zku op³acania skladek.
5. Preferowana forma op³acania sk³adek - przelew na konto bankowe.
6. Sk³adki nale¿y oplacaæ do dnia 15 miesi±ca, za który nale¿na jest sk³adka.
7. Jednorazowa roczna oplata powoduje rabat do kwoty:
  a) dla czlonków zwyczajnych - 200 PLN rocznie.
  b) dla czlonków ucz±cych siê a nie pracujacych - 100 PLN rocznie.
  c) za rok 2008 proporcjonalnie do okresu p³atno¶ci.
8. Trzymiesiêczna zaleg³o¶æ w op³acie skladek powoduje automatyczne wykluczenie z grona GKKG.
9. Kwoty zebrane ze skladek przeznaczone bêd± na cele statutowe klubu, a zasadno¶æ ich wydatkowania bedzie weryfikowana przez Komisjê Rewizyjn± GKKG.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>