Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zjazd?w ci?g dalszy Udostpnij
Ze wzglêdu na to, ¿e w Polsce nie bardzo jest gdzie poje¼dziæ kolejny raz odwiedzili¶my naszych po³udniowych s±siadów. Tradycyjnie podczas jesiennego wypadu musieli¶my zawitaæ do Spindlerovego Mlyna, ale opórcz niego w planie wycieczki pojawi³y siê Rokytnice. Miejscowo¶æ oddalona od Spindla o kilkadziesi±t kilometrów przywita³a nas wymarzon± pogod±, tanim wyci±giem i jak zwykle u Czechów - pozytywnym nastawieniem do bikerów. Trasy w Rokytnicach s± dwie - FR i DH. My skupili¶my siê oczywi¶cie na tej downhillowej, na której dzieñ wcze¶niej rozgrywane by³y zawody. Trasa choæ stosunkowo krótka zdecydowanie zalicza siê do tych 'hardcorowych', a szczególnie jej ¶rodkowy odcinek poprowadzony pod wyci±giem. Ogromne kamienie, ostre zakrêty i spore nachylenie skutecznie utrudnia³y p³ynn± jazdê. Oczywi¶cie z ka¿dym przejazdem sz³o nam coraz lepiej i by³o nam bardzo trudno rozstaæ siê z tras±. Tym razem uda³o siê nam pstrykn±æ kilka fotek, które mo¿ecie zobaczyæ TUTAJ
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>