Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zaczynamy GGPMTB 2009 ! Udostpnij
Znamy ju¿ konkrety - tegoroczny Winter Race bêdzie mia³ miejsce 25 stycznia w okolicy le¶niczówki "Krzy¿ówka". Mapkê trasy, opis dojazdu i oczywi¶cie REGULAMIN znajdziecie w panelu po prawej stronie.
W zale¿no¶ci od kategorii przewidziane s± dwa dystanse - 10 i 20km. Oprócz ¶cigania w planie równie¿ ognisko z kie³baskami ! Do zobaczenia na Winter Race !

Uwaga! ORGANIZATOR ODWO£A IMPREZÊ JE¯ELI W SOBOTE 24.01.2009 W PROGNOZIE POGODY TVP1 O 20.00 PRZEWIDYWANA TEMPERATURA NA DZIEÑ ZAWODÓW BÊDZIE NI¯SZA NI¯ -5 stopni C (np. –6 stopni C).

Przypominamy o oddawaniu g³osów w ankiecie !
Komentarze
sebekfireman dnia 05 stycze 2009 21:10:08
Ta zamieszczona trasa to jaki¶ ¶lad z GPSa?
thomson dnia 05 stycze 2009 21:58:29
Tak, jednak tak jak widaæ ¶lad jest nieco przesuniêty wzglêdem zdjêcia i nie pokrywa siê idelanie z le¶nymi drogami. Start bêdzie nieco bli¿ej szosy ni¿ jest to zaznaczone.
cup dnia 06 stycze 2009 00:32:29
A mi najbardziej podoba siê zmiana miejsca startu, bo zawsze to bli¿ej do Krzy¿ówki ni¿ do Gnieznasmiley Oby tylko ¶nieg pozosta³ a i te ekstremalne temperatury te¿ doda³yby smaczku rywalizacjismiley
sebekfireman dnia 06 stycze 2009 08:26:16
cup z tymi ekstremalnymi temperaturami to lepiej ostro¿nie bo nie wiem czy widzia³e¶ zapis w regulaminie smiley
cup dnia 06 stycze 2009 09:52:44
Teraz zobaczy³em, ale jest tam napisane, ¿e mo¿e ale my¶lê ¿e tego nie zrobi, bo przecie¿ o to chodzi ¿eby zim± by³o zimno i by³a masa ¶niegu jak teraz i wy¶cig móg³ znów nazywaæ siê ¦nie¿nym Wy¶cigiem, a nie wygl±da³ jak wiosenna przeja¿d¿ka jak w zesz³ym rokusmiley Przecie¿ na ten wy¶cig przyjad± i tak tylko Ci, którzy je¿d¿± ca³± zimê wiêc co szkodzi im pojechaæ nawet przy -10, ich ci±gnie na rower niezale¿nie od pogody i Ty Sebku chyba najlepiej wiesz jak to jest z takimi maniakamismiley?? Ja przyjadê nawet jak po drodze na wy¶cig z Powidza zamarznie mi wrz±tek w Camelusmiley
thomson dnia 06 stycze 2009 14:59:24
cup - poprawi³em na "organizator odwo³a imprezê..." Ten zapis jest po to ¿eby sytuacja by³a absolutnie jasna dla wszystkich.
Rudy dnia 06 stycze 2009 18:31:44
"Przecie¿ na ten wy¶cig przyjad± i tak tylko Ci, którzy je¿d¿± ca³± zimê wiêc co szkodzi im pojechaæ nawet przy -10" Nie by³bym tego taki pewien...
sebekfireman dnia 06 stycze 2009 18:35:36
To mo¿e dobrze daæ t± informacjê gdzie¶ na g³ównej ¿eby ka¿dy to dojrza³ bo wiadomo jak to z czytaniem regulaminów u niektórych jest smiley
cup dnia 06 stycze 2009 19:37:55
Widzê i dziêki ze teraz wszystko jest jasne, choæ trochê dziwi mnie a¿ taki strach przed zimnemsmiley Ale spoko ja i tak bêdê i oby siê przynajmniej ¶nieg utrzyma³, bo bez niego to bêdzie to bêdzie lipasmiley.
No i pytanie do regulaminu: co je¶li pogoda bêdzie nieodpowiednia, czy impreza zostanie odwo³ana jak napisano, czy jest szansa na przeniesienie na pó¼niejszy terminsmiley??
rfggf dnia 07 stycze 2009 19:04:57
£ukaszu,£ukaszu,£ukaszu,my wiemy,¿e Ty by¶ pojecha³ i przy -30 ale wiesz,nie ka¿demu to odpowiada smiley
rajdek dnia 07 stycze 2009 19:37:19
w tym wyscigu chodi oto ¿eby zmarzn±c a nie zamarzn±csmileysmileysmiley
Rudy dnia 21 stycze 2009 17:10:44
Jeszcze przed wy¶cigiem proponuje zmianê nazwy na "Roztop Race" smiley
LosMisiakos dnia 21 stycze 2009 19:56:04
TAK! Mo¿e zamiast rowerów we¼miemy jaki¶ sprzêt p³ywaj±cy...
smiley
Rudy dnia 21 stycze 2009 20:55:28
Nie, nie - rowerów na nic innego nie zamieniamy smiley
sebekfireman dnia 21 stycze 2009 22:05:45
Start mo¿e lepiej o wschodzie s³oñca zrobiæ bo podobno w lasach straszna ¶lizgawica jest wiêc nie wiadomo czy do zachodu s³oñca uda siê dojechaæ smiley
rajdek dnia 22 stycze 2009 15:47:23
By³em dzi¶(czwartek) objechac trasê Winter race i trochê siê za³ama³em poniewa¿ okolo 70% trasy to lity lód (le¿a³em raz ale jecha³em bardzo wolno )smiley. Je¿eli sytuacja na trasie nie ulegnie zmianie to dokonam delikatnych korekt trasy i bêdzie OKsmiley pozostanie max.10% lodowych dróg. Naszczê¶cie gêsto¶c dróg w tym terenie pozwala na taki zabieg .pozdrawiam i ZAPRASZAM smiley
rfggf dnia 23 stycze 2009 16:09:23
ja ju¿ siê bojê...smiley
thomson dnia 23 stycze 2009 19:07:55
dodali¶my now± mapê ze zmienion± tras±
sebekfireman dnia 25 stycze 2009 15:34:20
Foty z dzisiejszego wy¶cigu - http://www.sebekfireman.host247.pl/rower/readarticle.php?article_id=48
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>